Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of. 137/29.02.2012- Ordin nr. 144/2012 din 10/02/2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative

Prezenta procedura se aplica in situatia in care contribuabilul corecteaza declaratiile fiscale  din proprie initiativa, prin depunerea la organul fiscal competent a declaratiilor fiscale rectificative cu suplimentarea sau diminuarea obligatiei fiscale initial declarate.

In vederea stabilirii eventualelor obligatii fiscale accesorii datorate, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori procedeaza la reanalizarea, in sistem informatic, a stingerii obligatiilor fiscale, astfel cum au fost suplimentate sau diminuate, dupa caz.

Diferentele de obligatii fiscale accesorii stabilite in urma recalcularii se individualizeaza in Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative, decizie ce constituie titlu de creanta. Se intocmeste de catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori in doua exemplare si este insotita de fisa pe platitor initiala, fisa rezultata in urma reanalizarii si fisa pe platitor corectata. Decizia se avizeaza de seful compartimentului si se aproba de conducatorul unitatii fiscal, apoi se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Pentru obligatiile fiscale de plata cuprinse in decizie, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acesteia, astfel:

   a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pâna la data de 5 a lunii urmatoare;

   b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pâna la data de 20 a lunii urmatoare.

 

In functie de corectiile efectuate, se disting 2 situatii:

I. Depunerea unei declaratii rectificative cu diminuare de obligatie fiscala

In aceasta situatie, eventualele dobânzi si penalitati de intârziere se datoreaza numai pentru suma rezultata dupa corectare, respectiv suma diminuata, incepând cu ziua imediat urmatoare scadentei.

Daca in urma indreptarii erorilor si efectuarii operatiunilor de corectie in evidenta fiscala, rezulta sume achitate in plus aferente obligatiei fiscale rectificate, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori poate constata compensarea, din oficiu sau la cerere, cu alte obligatii fiscale neachitate, dupa cum urmeaza:

   a) pentru obligatiile inregistrate anterior datei la care a fost depusa declaratia fiscala rectificativa, data stingerii prin compensare este data depunerii declaratiei fiscale rectificative,

   b) pentru obligatiile inregistrate ulterior datei la care a fost depusa declaratia fiscala rectificativa, data stingerii prin compensare este, pentru fiecare obligatie fiscala, scadenta acesteia.

 

 II. Depunerea unei declaratii rectificative cu suplimentare de obligatie fiscala

In aceasta situatie, obligatiile fiscale accesorii se datoreaza si se calculeaza incepând cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pâna la data stingerii acesteia inclusiv, prin orice modalitate de stingere prevazuta de lege.

« Arhiva noutati legislative