Noutati / Publicatii

Arhiva 2003

M.O.941/29.12.- Codul de Procedura Fiscala al Romaniei din 24 decembrie 2003

( (1) Prezentul cod reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevazute de Codul fiscal.

(2) Prezentul cod se aplica si pentru administrarea drepturilor vamale, precum si pentru administrarea creantelor provenind din contributii, amenzi si alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii, in masura in care prin lege nu se prevede altfel.

(3) Prin administrarea impozitelor si taxelor se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura cu:

a) inregistrarea fiscala;

b) declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor si taxelor;

c) solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.)

M.O.938/24.12.- Lege nr. 581 din 22 decembrie 2003 pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari

M.O.937/24.12.- Hotarare nr. 1526 din 18 decembrie 2003 privind regimul general de export si de import

( Art. 1. – Exportul si importul de bunuri din si in teritoriul vamal al Romaniei se desfasoara liber, fara a fi conditionate de eliberarea unor licente.

Art. 2. – (1) Fac exceptie de la prevederile art. 1 bunurile supuse urmatoarelor masuri: a) prohibitiile, restrictiile sau alte masuri de control, certificare sau autorizare a exportului, importului sau tranzitului, justificate pe temeiurile: moralitatii publice, politicii sau securitatii publice, protectiei sanatatii si vietii oamenilor, animalelor sau plantelor, protectiei resurselor naturale, protectiei tezaurelor nationale de valoare artistica, istorica sau arheologica, protectiei proprietatii intelectuale, industriale sau comerciale, reglementarile referitoare la metale pretioase;

b) masurile de salvgardare la import;

c) masurile de monitorizare a exportului sau importului unor produse, instituite pentru aplicarea unor acorduri sau intelegeri internationale;

d) masurile prevazute de lege pentru obiectivele organizatiilor de piata pentru produsele agricole;

e) masurile de supraveghere statistica a exportului sau importului unor produse, in vederea examinarii tendintelor si conditiilor de export ori import; asemenea masuri de supraveghere pentru situatii limitate si exceptionale, legate de riscul amenintarii cu prejudiciul grav de piata, nu vor constitui un mijloc de discriminare arbitrara sau o restrictie deghizata pentru comert.)

M.O.936/24.12.- Lege nr. 598 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

M.O.292/23.12.- Ordin nr. 1753 din 9 decembrie 2003 pentru aprobarea Codului etic al inspectorului de control fiscal

M.O.927/23.12.- Lege nr. 571 din 22 decembrie 2003 Legea privind Codul fiscal

M.O.920/22.12.- Hotarare nr. 1515 din 18 decembrie 2003 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

(„Art. 1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.800.000 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 172 de ore in medie pe luna in anul 2004, reprezentand 16.279,10 lei/ora.”)

M.O.915/20.12.- Lege nr. 553 din 18 decembrie 2003 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2003

M.O.913/19.12-Lege nr. 541 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii („Art. 296. – (1) Vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2006 se probeaza cu carnetul de munca.)

M.O.891/13.12. – Ordin nr. 1746 din 8 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea executiei bugetare a anului 2003

(„ 1.1. – (1) Impozitele, taxele, contributiile si celelalte obligatii bugetare datorate de catre platitorii de impozite, cu termene de plata scadente in perioada 25 decembrie – 31 decembrie 2003, vor fi achitate de catre acestia, dupa caz, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), in zilele de 29, 30 sau 31 decembrie 2003, declarate zile bancare.

(2) Avand in vedere ca, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.300/2003 pentru aprobarea compensarii timpului de munca aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 29-31 decembrie 2003, unitatile Trezoreriei Statului nu lucreaza in zilele de 29, 30 si 31 decembrie 2003, documentele privind platile dispuse de catre persoanele juridice si fizice din conturi bancare in relatia cu Trezoreria Statului in aceste zile se vor deconta de catre banci in termenele prevazute de dispozitiile legale in vigoare si se vor inregistra de catre Banca Nationala a Romaniei intr-un cont tranzitoriu de decontari cu Trezoreria Statului, urmand a fi evidentiate in extrasul contului curent general al Trezoreriei Statului din data de 5 ianuarie 2004. Contul tranzitoriu de decontari cu Trezoreria Statului deschis la Banca Nationala a Romaniei va fi inchis la data de 5 ianuarie 2004, dupa transferul sumelor in contul curent general al Trezoreriei Statului.”… SI ALTE DATE DESPRE CONTURILE DE VIRAMENT -!! ATENTIE LA INTOCMIREA O.P.!! )

M.O.876/10.12.- Lege nr. 485 din 18 noiembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

M.O.875/10.12.- Ordonanta de urgenta nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

M.O.867/05.12. – Circulara nr. 36 din 2 decembrie 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna decembrie 2003 (Pentru luna decembrie 2003 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 20,41% pe an.)

M.O.864/04.12. – Lege nr. 519 din 3 decembrie 2003 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004

(…Art. 23. – (1) In anul 2004 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc in baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) pentru conditii normale de munca – 31,5%;

b) pentru conditii deosebite de munca – 36,5%;

c) pentru conditii speciale de munca – 41,5%.

(2) Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.

Art. 24. – (1) In anul 2004 cota de contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de angajatori, prevazuta la art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 3%. )

M.O.859/03.12.- Ordin nr. 1581 din 14 noiembrie 2003 privind constituirea Comisiei centrale fiscale ( Art. 1. – Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale privind impozitul pe profit, impozitul pe venit, impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, accizele si taxa pe valoarea adaugata, se constituie Comisia centrala fiscala la nivelul Ministerului Finantelor Publice…

Art. 3. – […], Solutiile fiscale unitare se adopta prin decizii ale Comisiei centrale fiscale care se aproba de ministrul finantelor publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.)

M.O.856/02.12.- Hotarare nr. 1383 din 27 noiembrie 2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna decembrie 2003

M.O.855/02.12. – Ordin nr. 1644 din 21 noiembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, referitoare la activitatile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentand contributii sociale

( Art. 1. – (1) Incepand cu 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea si colectarea creantelor bugetare reprezentand contributii sociale de la persoane juridice si persoane fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestora, denumite in continuare platitori de contributii sociale, se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice prin unitatile fiscale teritoriale…..)

M.O.853/02.12.- Lege nr. 507 din 28 noiembrie 2003 Legea bugetului de stat pe anul 2004

Art. 38. – (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare si celelalte societati comerciale cu capital majoritar de stat pot efectua anual, in limita unei cote de 2,0%, aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de munca, cheltuieli sociale

M.O.847/27.11.- Ordin nr. 1627 din 18 noiembrie 2003 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 29/2003 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

M.O.812/18.11.- Lege nr. 449 din 12 noiembrie 2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

M.O.799/12.11.- Ordonanta nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv (Republicare)

(Prezenta ordonanta reglementeaza controlul intern si controlul financiar preventiv la entitatile publice si cu privire la utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public.)

M.O.794/11.11.- Hotarare nr. 24 din 1 octombrie 2003 privind modificarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 20/2003 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar (” Prin derogare de la prevederile alin. (6), pentru candidatii care au fost declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, din data de 14 decembrie 2002, termenul de inscriere la stagiu se prelungeste de la 6 luni la un an. Candidatii care s-au inscris pana la data de 3 octombrie 2003 vor incepe stagiul cu data acceptarii de catre Camera a inscrierii acestora in anul 2003, iar pentru cei care se inscriu ulterior datei de 3 octombrie 2003, primul an de stagiu se va cuantifica, de asemenea, incepand cu data acceptarii inscrierii de catre Camera.”)

M.O.793/11.11.- Hotarare nr. 1267 din 4 noiembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 2-a a cap. I, referitoare la sistemul de antrepozitare fiscala, din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala

M.O.790/10.11.- Hotarare nr. 1253 din 24 octombrie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

M.O./788/07.11.- Ordin nr. 1487 din 30 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial

M.O.781/06.11.- Decizie nr. 9 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi legale privind impozitul pe profit, coroborate cu Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

M.O.781/03.11.- Circulara nr. 32 din 3 noiembrie 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna noiembrie 2003 (Pentru luna noiembrie 2003 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 20,19% pe an.)

M.O.781/06.11.- Circulara nr. 31 din 31 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O.773/04.11.- Lege nr. 433 din 27 octombrie 2003 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

M.O.763/30.10.- Hotarare nr. 1225 in 14 octombrie 2003 pentru modificarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 434/2000

M.O.747/26.10.- Ordonanta de urgenta nr. 107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

M.O.750/27.10.- Ordonanta de urgenta nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

(Art. 26. – (1) Angajatorii au obligatia sa afiseze la loc vizibil, in fiecare dintre unitatile pe care le detin, cate o copie a prezentei ordonante de urgenta, o perioada de 6 luni de la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 27. – (1) Incalcarea urmatoarelor dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:

a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4, 5, 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) si (2), art. 17, 18 si art. 26 alin. (1), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 9, 10, 11, art. 12 alin. (3), art. 13, 14, 15, 19, art. 20 alin. (2) si (4), art. 21 alin. (1) si (2), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.)

M.O.737/22.10.- Ordin nr. 1395 in 9 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora

>726/17.10.- Hotarare nr. 1168 din 2 octombrie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

M.O.722/16.10.- Ordin nr. 1418 din 13 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 580/2002

M.O.712/13.10. – Ordonanta de urgenta nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Garzii Financiare

M.O.698/06.10.- Circulara nr. 29 din 1 octombrie 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna octombrie 2003 (Pentru luna octombrie 2003 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 19,25% pe an.)

M.O.694/03.10.- Ordonanta de urgenta nr. 86 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

M.O.687/30.09.- Lege nr. 366 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Baku la 29 octombrie 2002

M.O.684/29.09.- Ordin nr. 1273 din 23 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 580/2002

M.O.682/26.09.- Ordin nr. 1230 din 18 septembrie 2003 de modificare a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 143/2003 privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal

M.O.675/24.09.- Hotarare nr. 1085 din 11 septembrie 2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National

(„… Art. 3. – (1) In termen de maximum 6 luni de la data inregistrarii, autoritatile publice vor asigura preluarea in format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic National, a datelor cuprinse in formularele prevazute in anexa nr. 2, completate de persoanele fizice si juridice autorizate

..(3) Persoanele juridice inregistrate in Sistemul Electronic National care depun la autoritatile publice documentele prevazute in anexa nr. 2 sunt obligate ca, incepand cu luna calendaristica urmatoare datei inregistrarii, sa utilizeze serviciile exclusiv in format electronic, ca unic canal de comunicatie cu administratia publica.

Art. 7. – Tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru obtinerea de servicii puse la dispozitie de „Sistemul e-guvernare” este in cuantum de 460.000 lei si se achita de persoanele prevazute la art. 6 catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, operator al Sistemului Electronic National….)

M.O.653/15.09.- Lege nr. 345 din 1 iunie 2002 privind taxa pe valoarea adaugata (Republicare)

M.O.650/12.09. – Ordin nr. 1193 din 4 septembrie 2003 privind conducerea contabilitatii in partida simpla de catre reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine (” Art. 1. – (1) Se aproba conducerea contabilitatii in partida simpla de catre reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, denumite in continuare reprezentante.”)

M.O.646/11.09.- Hotarare nr. 1047 din 28 august 2003 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare in registrul comertului

M.O.645/10.09.- Hotarare nr. 1025 din 28 august 2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale

M.O.644/10.09.- Hotarare nr. 1036 din 28 august 2003 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal (FAPTELE CARE SE INSCRIU IN CAZIERUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR, PREVAZUTE DE LEGISLATIA IN VIGOARE)

M.O.642/09.09.- Hotarare nr. 1034 din 28 august 2003 privind modificarea pct. 4.02 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002

M.O.630/03.09.- Hotarare nr. 92 august 2003 privind reglementarea unor activitati preluate de Inspectoratul teritorial de munca al municipiului Bucuresti

M.O.628/02.09.- Circulara nr. 251 septembrie 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna septembrie 2003 („Pentru luna septembrie 2003, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 19,11% pe an.”)

M.O.624/31.08.- Ordonanta nr. 86 din 28 august 2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala

(...

CAPITOLUL I- Reglementari specifice in materia financiar-fiscala

…. Art. 27. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia de asigurari sociale, contributia pentru asigurari de somaj, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator, denumite in continuare contributii sociale, se va reali9.za de Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate, care au si calitatea de creditor bugetar.

(2) Contributiile sociale prevazute la alin. (1) se cuvin in continuare bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa caz, si sunt reglementate prin dispozitiile legale specifice.

(3) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale si unitatile din subordinea acestora vor efectua cheltuieli in limita aprobata prin buget si a creditelor bugetare deschise, in conditiile legii.

Art. 28. – (1) Persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator au obligatia sa declare contributiile sociale datorate, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale. Declararea se face la unitatile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice unde sunt luate in evidenta ca platitori de impozite si taxe.

(2) Termenul de declarare a contributiilor sociale constituie si termen de plata.

(3) Modelul si continutul declaratiei privind obligatiile de plata pentru contributiile sociale se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. Prevederile legale referitoare la intocmirea si depunerea declaratiilor de impozite si taxe pentru veniturile datorate bugetului de stat sunt aplicabile si obligatiilor de plata reprezentand contributii sociale.

(4) Persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator au obligatia sa se inregistreze ca platitori de contributii sociale conform legislatiei privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe

(5) Penalitatile de orice fel, altele decat dobanzile si penalitatile de intarziere, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 39. – (1) Debitorii, platitori de contributii sociale, persoane juridice si persoane fizice care au calitatea de angajator, sunt obligati sa intocmeasca pe propria raspundere si sa depuna pana la 15 februarie 2004 la unitatile subordonate Ministerului Finantelor Publice la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe declaratii-inventar privind contributiile sociale in sold la 31 decembrie 2003 si neachitate pana la data de 31 ianuarie 2004, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.

(2) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a obligatiilor bugetare cuprinse in declaratiile-inventar prevazute la alin. (1) se intrerup la data de 31 ianuarie 2004, dupa aceasta data urmand sa curga un nou termen de prescriptie.

(3) Nedepunerea declaratiei-inventar in termenul prevazut la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre organele abilitate, potrivit legii, din Ministerul Finantelor Publice si unitatile subordonate acestuia.

(4) Modelul declaratiei-inventar se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

CAPITOLUL II

Modificarea si completarea unor acte normative

in domeniul financiar-fiscal

Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, se modifica dupa cum urmeaza:…..

5. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 24. – (1) In cazul platilor in numerar obligatia bugetara se considera platita la data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate ale creditorilor bugetari.

(2) In cazul platii efectuate prin decontare bancara sau prin mandat postal pentru obligatiile bugetare cu termen de plata fix sau stabilit sub forma de interval, obligatia bugetara se considera platita la data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin stampila si semnatura autorizata a acestora.

(3) Nedecontarea de catre unitatile bancare a sumelor cuvenite bugetului, in termen de 48 de ore de la data debitarii contului platitorului, atrage pentru platitor dobanzi si penalitati la nivelul celor prevazute la art. 14 alin. (1), art. 16 si la art. 17 alin. (1), dupa intervalul de 48 de ore.

….. Art. III. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 491/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Art. V. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 nu se mai acorda inlesniri la plata obligatiilor bugetare in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 491/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cererile pentru acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante, insotite de documentatia aferenta intocmita in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pot fi depuse de catre debitori numai pana la data de 1 decembrie 2003 inclusiv….)

M.O.618/30.08.- Hotarare nr. 1006 din 22 august 2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna septembrie 2003

M.O.615/29.08.- Ordonanta nr. 59 din 22 august 2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

M.O.607/27.08.- Hotarare nr. 978 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune ( „Art. 8.- (2) Fapta persoanei juridice prevazute la art. 3 alin. (1) sau fapta persoanei juridice prevazute la art. 3 alin. (2), inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunitati ale acesteia, de a nu plati taxa lunara pentru serviciul public de televiziune constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata unor despagubiri civile la nivelul dublului taxei prevazute la pct. 2, 3, 4 sau 5 din anexa, pe o perioada de 1 an.”)

M.O.607/27.08.- Hotarare nr. 977 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune („Art. 8. – (2) Fapta persoanei juridice prevazute la art. 3 alin. (1) sau fapta persoanei juridice prevazute la art. 3 alin. (2), inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunitati ale acesteia, de a nu plati taxa lunara pentru serviciul public de radiodifuziune constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata unor despagubiri civile la nivelul dublului taxei prevazute la pct. 2, 3 sau 4 din anexa, pe o perioada de 1 an.”)

M.O.589/19.08.- Ordin nr. 2202 din 29 iulie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale

M.O.598/22.08.- Ordonanta de urgenta nr. 75 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar -Republicare

M.O.586/18.08. – Ordin nr. 1103 din 11 august 2003 privind Procedura de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele inregistrate in vectorul fiscal („5. In cazul existentei unor neconcordante intre datele privind vectorul fiscal notificate si situatia reala, platitorii de impozite si taxe comunica modificarile directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, prin depunerea unei declaratii de mentiuni in termen de 15 zile de la data primirii notificarii.”)

M.O.586/18.08.- Ordin nr. 1078 din 6 august 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale

M.O.582/14.08.- Ordonanta nr. 61 din 29 august 2002 privind colectarea creantelor bugetare –Republicare

M.O.580/14.08.- Ordin nr. 1077 din 6 august 2003 privind conditiile in care se pot edita, intr-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, utilizate in activitatea financiara si contabila

M.O.580/14.08. – Norma metodologica din 8 august 2003 date in aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002 (Pentru constructiile de locuinte proprietate personala se acorda o reducere a impozitului pe venit in cuantum de 20% din valoarea materialelor folosite. Se excepteaza de la prevederile acestui alineat cei care construiesc locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte sau beneficiaza de alte facilitati prevazute de lege.)

M.O.575/11.08.- Decizie nr. 8 din 28 iulie 2003 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit

( -Modul de regularizare a TVA evidentiata in contabilitate pentru operatiuni de leasing contractate cu locatori/finantatori din strainatate, servicii contractate cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania daca prestatorul de servicii nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, precum si pentru servicii contractate cu prestatori din strainatate pentru care beneficiarii aveau obligatia, conform legii, sa plateasca taxa pe valoarea adaugata, care au fost efectuate pana la data de 1 martie 2003 exclusiv;

-TVA in activitatea de intermediere in turism;

-Tratamentul fiscal al biletelor de tratament si odihna, inclusiv transportul, ajutoarelor de inmormantare, ajutoarelor pentru pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale si in cazul unor boli grave sau incurabile, acordate salariatului, contravalorii darurilor acordate copiilor minori ai salariatilor cu ocazia Zilei de 1 iunie si a sarbatorilor de Craciun, in limita sumei de 1.100.000 lei pentru fiecare copil si eveniment, si contravalorii cheltuielilor de deplasare efectuate de angajator pentru acoperirea costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor suportate de persoana juridica angajator : in limita a 1,5% aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de munca, reprezinta venituri neimpozabile pentru persoana fizica beneficiara si cheltuiala deductibila la persoana juridica care acorda aceste drepturi salariale, valoarea excedentului devine cheltuiala nedeductibila fiscal pentru persoana juridica si nu este venit impozabil pentru persoana fizica.)

M.O.553Bis/31.07.- Clasificare din 1 iulie 2003 a produselor si serviciilor asociate activitatilor – CPSA 2002

M.O.544/29.07.- Hotarare nr. 55 din 12 iunie 2003 privind aprobarea Tabloului cuprinzand membrii activi ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, persoanele fizice si juridice abilitate sa aiba calitatea de tutore de stagiu si cele care efectueaza stagiul in vederea accesului la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, precum si expertii evaluatori de intreprinderi

M.O.566/06.08.- Circulara nr. 24 din 1 august 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna august 2003 (Pentru luna august 2003 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 18,2% pe an.)

M.O.550/31.07.- Ordin nr. 914 din 18 iulie 2003 privind modificarea si completarea reglementarilor referitoare la completarea si depunerea declaratiei rectificative

M.O.548/30.07.- Ordin nr. 945 din 25 iulie 2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor

M.O.545/29.07.- Lege nr. 87 din 18 octombrie 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (REPUBLICARE)

M.O.543/29.07.- Ordin nr. 334 din 18 iulie 2003 privind completarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania

M.O.530/23.07.- Lege nr. 358 din 11 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale (modifica si completeaza)

M.O.525/22.07.- Lege nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

M.O.518/17.07.- Ordin nr. 815 din 2 iulie 2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2003 a agentilor economici

M.O.500/10.07.- Ordin nr. 275 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere( Art. 3. 2) Contractul de inchiriere autovehicule este documentul incheiat in forma autentica, prin care un locator, persoana fizica sau juridica romana, transmite dreptul de folosinta a autovehiculului pe perioada determinata unui operator de transport, numit locatar.

(3) Un autovehicul se considera detinut pe baza de contract de inchiriere daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) este inmatriculat in judetul unde este valabila licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia;

b) este pus la dispozitia exclusiva a locatarului, care suporta toate cheltuielile legate de exploatare, intretinere, reparatii si taxe, pe toata durata contractului si fara conducator auto;

c) conducatorul auto este angajatul locatarului;

d) folosinta este cedata oneros, pe baza de chirie.

(4) Autovehiculelor achizitionate in sistem leasing li se aplica regimul juridic al autovehiculelor inchiriate, numai pe perioada de valabilitate a contractului de leasing.)

M.O.489/08.07.- Hotarare nr. 699 din 12 iunie 2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

M.O.474/03.07.- Decizie nr. 244 din 30 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind colectarea creantelor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si a formularisticii necesare realizarii creantelor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

M.O.476/03.07.- Circulara nr. 20 din 1 iulie 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna iulie 2003 (‘Pentru luna iulie 2003, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 18,2% pe an.’)

M.O.473/02.07. – Ordin nr. 788 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Procedurii de restituire proportionala a taxei de autorizare aferente perioadei de nefunctionare a activitatilor de comercializare a marfurilor in regim duty-free

M.O.461/28.06.- Ordonanta de urgenta nr. 57 din 25 iunie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative ( … Art. II. – Dupa alineatul 1 al articolului 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: „(2) Persoanele juridice care produc vinuri, precum si persoanele juridice care produc produse din tutun si tigarete nu datoreaza taxa prevazuta la alin. (1) lit. b), aceasta fiind inclusa in accize.”)

M.O.455/26.06.- Ordin nr. 759bis din 12 iunie 2003 privind comercializarea produselor supuse autorizarii (modalitatea de achizitionare a tipizatelor fiscale cu regim special de catre agentii economici producatori interni si importatori de produse supuse accizelor)

M.O.451/25.06.- Lege nr. 274 din 23 iunie 2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca

M.O.438/20.06.- Hotarare nr. 22 din 28 mai 2003 pentru modificarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 20/2003

( – Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins: „(2) Un indrumator de stagiu poate avea sub indrumare un numar de cel mult 10 stagiari in activitatea de audit.” )

M.O.429/18.06.- Lege nr. 250 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata (… 1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:…”(3) Incepand cu data de 1 iulie 2003, persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro vor accepta ca mijloc de plata si cardurile de debit, si cardurile de credit”)

M.O.429/18.06. – Lege nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control

( Art. 5. – (1) Registrul unic de control se numeroteaza, se sigileaza si se pastreaza de reprezentantul legal al unitatii verificate sau de inlocuitorul acestuia.

(2) Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

Art. 6. – (1) Registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili.

(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, contribuabilii vor achizitiona registrul unic de control de la directiile generale ale finantelor publice prevazute la alin. (1).(18.07.2003)

(3) Contribuabilii nou-infiintati sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, sa achizitioneze registrul unic de control.

Art. 7. – Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) neachizitionarea registrului unic de control de la directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, in termenul prevazut la art. 6 alin. (2) si (3);

b) neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).

Art. 8. – (1) Contraventiile prevazute la art. 7 se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:

a) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru fapta prevazuta la lit. a);

b) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru fapta prevazuta la lit. b). )

M.O.395/06.06.- Ordin nr. 705 din 3 iunie 2003 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

M.O.392/06.06.- Hotarare nr. 614 din 29 mai 2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2003

M.O.390/05.06.- Circulara nr. 18 din 2 iunie 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna iunie 2003 (Pentru luna iunie 2003, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 18,2% pe an)

M.O.385/04.06.- Hotarare nr. 578 din 21 mai 2003 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

M.O.381/03.06.- Hotarare nr. 561 din 21 mai 2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002 (v.pct.18)

M.O.364/28.05.- Instructiuni nr. 220 din 12 mai 2003 privind aplicarea art. 43 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002 (Solicitarea trimestriala privind repartizarea de persoane cu handicap.)

M.O.373/31.05.- Lege nr. 232 din 31 mai 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala (!!!! MODIFICARI SI COMPLETARI )

M.O. 362/28.05. – Ordonanta de urgenta nr. 35 din 17 mai 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

( „Art. 17. – (1) Pana la data de 30 iunie 2004 comerciantii constituiti anterior datei de 31 mai 2001, care nu au preschimbat certificatul de inmatriculare si cel de inregistrare fiscala, au obligatia de a solicita la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul in circumscriptia caruia isi au sediul preschimbarea acestora cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit.”)

M.O.353/23.05.- Ordin nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

M.O.347/21.05.-Ordin nr. 657 din 8 mai 2003 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum si evaluarea capabilitatii tehnice si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie, reglare si/sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere – RNTR 4 (IPS ?!)

M.O.346/21.05.- Hotarare nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor

M.O.279/21.04.-Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (!!! SE MODIFICA SI COMPLETEAZA: Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale)

M.O.325/14.05.- Ordin nr. 1 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la Fondul cinematografic, administrat de Centrul National al Cinematografiei

M.O.319/12.05.- Hotarare nr. 479 din 18 aprilie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

( Art. 74. – (1) Utilizatorii au obligatia ca lunar, o data cu Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.

(2) Utilizatorii persoane juridice, platitori de impozit pe veniturile din salarii, care au puncte de lucru stabile inregistrate fiscal potrivit legii, depun raportul memoriei fiscale, o data cu Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, la organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla punctele de lucru.

(3) Alti utilizatori decat cei prevazuti la alin. (2) depun lunar raportul memoriei fiscale pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale instalate la sediu si/sau punctele de lucru infiintate si declarate potrivit legii, la organele fiscale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

(4) Agentii economici care nu intra sub incidenta ordonantei de urgenta depun o data cu Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat o declaratie pe propria raspundere privind inexistenta obligatiei lor de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

(5) In cazul nedepunerii rapoartelor lunare ale memoriilor fiscale, precum si in cazul in care agentii economici depun declaratii pe propria raspundere privind inexistenta obligatiei lor de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, organele fiscale vor lua operativ masuri de verificare a modului de respectare a prevederilor ordonantei de urgenta de catre agentii economici in cauza.

(6) Pentru punctele de lucru apartinand agentilor economici prevazuti la alin. (3), situate in alte localitati/sectoare ale municipiului Bucuresti decat cea/cel in care se afla sediul agentului economic, verificarea se face de organul fiscal teritorial in a carui raza se afla punctul de lucru, la sesizarea organului fiscal la care agentul economic este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.)

M.O.315/12.05.- Ordin nr. 591din 8 mai 2003 pentru aprobarea Precizarilor emise in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor masuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

M.O.311/08.05.- Hotarare nr. 400 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

M.O.298/06.05.- Circulara nr. 17 din 2 mai 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna mai 2003 ( Pentru luna mai 2003 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 17,9% pe an.)

M.O.291/25.04.- Ordonanta de urgenta nr. 27din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobarii tacite

( … procedura aprobarii tacite – procedura prin care autorizatia este considerata acordata daca autoritatea administratiei publice nu raspunde solicitantului in termenul prevazut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii.)

M.O.277/19.04. – Ordin nr. 125 din 14 aprilie 2003 pentru adoptarea unor masuri privind importul sau comercializarea telefoanelor mobile

M.O.277/19.04.- Ordin nr. 529 din 16 aprilie 2003 privind depunerea in format electronic a declaratiilor de impozite si taxe

(…. Art. 1. – Platitorii de impozite si taxe au obligatia sa depuna in format electronic urmatoarele declaratii:

– Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.01;

– Decont privind taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;

– Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04.

Art. 3. – Prezentul ordin se aplica incepand cu obligatiile datorate la bugetul de stat aferente lunii aprilie 2003, cu termen de declarare 25 mai 2003. …)

M.O.267/19.04. – Lege nr. 158 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea si completarea unor acte normative in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998 (cu modificari)

M.O.269/17.04. – Lege nr. 132 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free ( cu modificarea articolului 8 )

M.O.259/14.04. – Ordonanta de urgenta nr. 23 din 10 aprilie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2003

M.O.255/12.04.- Ordin nr. 475 din 4 aprilie 2003 pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila ( BILET DE CALATORIE (cod TRAUTO 14-4-1/b) – formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.)

M.O.252/11.04. – Ordin nr. 428bis din 31 martie 2003 privind intrarea in vigoare a Conventiei dintre Romania si Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

( Art. 1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 se aplica prevederile Conventiei dintre Romania si Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 8 iulie 2002, ratificata prin Legea nr. 55/2003, ca urmare a intrarii in vigoare a acesteia la data de 28 martie 2003 prin indeplinirea procedurii stipulate la art. 29 din conventie.)

M.O. 248/10.04. – Hotarare nr. 348 din 27 martie 2003 pentru modificarea si completarea unor metodologii fiscale (!!!!)

(…. Art. I. – Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza

Art. II. – Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza …)

M.O. 243/09.04.- Lege nr. 111 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor (cu modificari si completari !!!)

„….. „Art. 1. – (1) Pot opta la plata unui impozit aplicat asupra veniturilor….

…. (3) Nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante entitatile care desfasoara activitati in domeniul bancar, al asigurarilor si reasigurarilor, cel al pietei de capital si activitatea de comert exterior. … „

M.O.235/07.04. – Norma metodologica din 20 martie 2003 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si

serviciilor de piata

M.O.228/04.04.- Hotarare nr. 20 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

M.O.226/03.04.- Circulara nr. 10 din 1 aprilie 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna aprilie 2003 („Pentru luna aprilie 2003 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 17,4% pe an.”)

M.O.216/02.04.-Ordin nr. 384 din 26 martie 2003 pentru transmiterea in format electronic a formularului „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.01

(” Art. 2. – Contribuabilii mari, definiti potrivit reglementarilor in vigoare, au obligatia sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, potrivit art. 1 lit. b –> b) pe formularul editat de contribuabil, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale subordonate sau descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro. Formularul editat, semnat si stampilat, conform legii, va fi insotit de formatul electronic al acestuia. Declaratia in format electronic va fi transmisa pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.”)

M.O.193/26.03.- Lege nr. 79 din 12 martie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare (cu modificari si completari)

„… La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) In cazul platii efectuate prin decontare bancara sau prin mandat postal, pentru obligatiile bugetare cu termen de plata fix sau stabilit sub forma de interval, obligatia bugetara se considera platita la data creditarii contului curent general al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei.”

…. Art. 150‚. – Retinerea si nevarsarea de catre platitorii obligatiilor bugetare a sumelor reprezentand impozit pe salarii si venituri asimilate salariilor, impozit pe dividende si impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile realizate in Romania, in cel mult 30 de zile de la scadenta, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei

M.O.167/17.03. – Ordonanta de urgenta nr. 12 din 13 martie 2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localitatilor

M.O.167/17.03. – Ordonanta de urgenta nr. 9 din 27 februarie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

M.O.164/14.03.- Hotarare nr. 247 din 4 martie 2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

M.O.159/12.03.- Ordin nr. 76 din 11 martie 2003 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la

Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003

M.O.151/10.03.- Hotarare nr. 144 din 6 februarie 2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectiva si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

M.O.146/06.03. – Ordin nr. 35 din 19 februarie 2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului

M.O.146/06.03. -Ordin nr. 36 din 19 februarie 2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta

M.O.144/05.03.- Hotarare nr. 218 din 27 februarie 2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2003

M.O.139/04.03. – Circulara nr. 7 din 3 martie 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna martie 2003 („Pentru luna martie 2003 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 18,4% pe an.”)

M.O.139/04.03. – Ordin nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

M.O.135/03.03.- Ordin nr. 181 din 6 februarie 2003 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor „Decont privind accizele” si „Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna”

M.O.133/28.02. – Hotarare nr. 186 din 20 februarie 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune (Art. 1. – Persoanele fizice si cele juridice, cu domiciliul si, respectiv, cu sediul in Romania, sunt obligate, potrivit legii si in conditiile prezentei hotarari, la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune efectuat de Societatea Romana de Radiodifuziune.)

M.O.133/28.02. – Hotarare nr. 185 din 20 februarie 2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune (Art. 1. – Persoanele fizice si cele juridice, cu domiciliul si, respectiv, cu sediul in Romania, sunt obligate, potrivit legii si in conditiile prezentei hotarari, la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune efectuat de Societatea Romana de Televiziune.)

M.O.130/27.02.- Ordin nr. 38 din 15 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern ( *) Anexa se publica ulterior.)

M.O.125/26.02- Ordin nr. 510 din 1 noiembrie 2002 pentru aprobarea Normelor de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice

M.O.124/26.02.- Ordin nr. 150 din 30 ianuarie 2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit ( *) Anexele nr. I-IV se publica ulterior.)

M.O.122/26.02.- Ordin nr. 200 din 17 februarie 2003 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 580/2002

M.O.111/21.02.- Circulara nr. 5 din 13 februarie 2003 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare ( + formular nou-> DISPOZITIE DE PLATA EXTERNA (DPE))

M.O.108/20.02.- Hotarare nr. 58 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

M.O.104/19.02.- Ordin nr. 22 din 16 ianuarie 2003 pentru stabilirea metodologiei de declarare a substantelor si preparatelor chimice de catre agentii economici din industrie

M.O.99/18.02. – Ordin nr. 59 din 23 ianuarie 2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 2.690/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe (‘se modifica si se completeaza cu capitolul E „Procedura stabilirii din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice”‘)

M.O.98/17.02.- Hotarare nr. 51 din 16 ianuarie 2003 privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor si/sau detinatorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiintat ( „Art. 1. – Prin creator de documente cu valoare practica, in intelesul prezentei hotarari, se intelege orice angajator, persoana juridica, indiferent de forma de proprietate si capitalul social, care, conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia sa depuna lunar Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.”)

M.O.97/17.02. – Ordin nr. 170 din 31 ianuarie 2003 privind intrarea in vigoare a Acordului dintre Romania si Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la acord

M.O.97/17.02. – Ordin nr. 171 din 31 ianuarie 2003 privind intrarea in vigoare a Conventiei dintre Romania si Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a protocolului-anexa

M.O.96/17.02.- Hotarare nr. 149 din 6 februarie 2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002

> M.O.93/14.02.- Ordonanta de urgenta nr. 3 din 13 februarie 2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale (…va avea urmatorul cuprins: „Art. 31. – (1) Contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciul de reclama si publicitate, cu exceptia celui realizat prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale, sunt obligati sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale pe raza carora se efectueaza publicitatea o taxa de reclama si publicitate care poate fi cuprinsa intre 1% si 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.”)

M.O.92/14.02.- Hotarare nr. 31 din 16 ianuarie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal (FAPTELE CARE SE INSCRIU IN CAZIERUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR)

M.O.89/13.02.- Ordin nr. 58 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile ulterioare

M.O.86/11.02.- Ordin nr. 42 din 7 februarie 2003 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2003 („ Pentru semestrul I 2003, incepand cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 53.000 lei.”)

M.O.86/11.02. – Rectificare din 11 februarie 2003 privind Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.190/2002

M.O.83/11.02. – Circulara nr. 3 din 3 februarie 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna februarie 2003 („Pentru luna februarie 2003 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 19,2% pe an.”)

M.O.83/11.02. – Ordin nr. 40 din 17 ianuarie 2003 privind modelul formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal

M.O.83/11.02. – Hotarare nr. 54 din 16 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

M.O.81/07.02- Ordin nr. 143 din 29 ianuarie 2003 privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal

M.O.80/07.02- Rectificare din 7 februarie 2003 privind anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.784/2002 (Precizari bilant) – la pct. 78 lit. e), in tabel, la coloana – Dobanda -, primul rand, cuvantul „LIBOR” se va citi: „EURIBOR”, iar la randul al doilea, cuvantul EURIBOR” se va citi: „LIBOR”.

M.O.72/05.02.- Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – CODUL MUNCII

(„ Art. 280. – Nedepunerea de catre angajator, in termen de 15 zile, in conturile stabilite, a sumelor incasate de la salariati cu titlu de contributie datorata catre sistemul public de asigurari sociale, catre bugetul asigurarilor pentru somaj ori catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.„)

M.O.68/02.02.- Ordonanta nr. 42 din 30 ianuarie 2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public

M.O.68/02.02 – Ordonanta nr. 36 din 30 ianuarie 2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala

(!!!! MODIFICARI SI COMPLETARI LA:

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat;

b) Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit

c) Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, republicata;

e) Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare;

f) Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile si completarile ulterioare)

M.O.66/02.02.- Ordonanta nr. 39 din 30 ianuarie 2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale

M.O.62/01.02. – Ordonanta nr. 32 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca

M.O.62/01.02. – Ordonanta nr. 34 din 30 ianuarie 2003 privind masuri in domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici

(” Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

2. Articolul 4 („Art. 4. – Pentru produsele care se comercializeaza pe piata externa, cu plata la termen, conform uzantelor internationale, incasarea si repatrierea valutei reprezentand contravaloarea acestora se vor realiza in maximum 5 zile de la termenele prevazute in contractele externe.

Agentii economici pot efectua operatiuni de export in contrapartida cu importul de marfuri, numai pe baza de licente eliberate de organele competente.

Agentii economici care au angajat credite bancare pentru productia de export vor beneficia de bonificatia de dobanda acordata de Banca de Export-Import a Romaniei – S.A. (Eximbank), numai daca au incasat si au repatriat in totalitate valuta aferenta exporturilor anterioare, la termenele scadente cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994.) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 4. – Agentii economici care au angajat credite bancare pentru productia de export vor beneficia de bonificatia de dobanda acordata de stat prin intermediul Bancii de Export-Import a Romaniei (Eximbank) – S.A. numai pentru exporturile a caror contravaloare a fost incasata si repatriata.”

….. Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/1995, cu modificarile ulterioare, se abroga.

M.O.62/01.02. – Ordonanta nr. 37 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

M.O.58/31.01.- Hotarare nr. 85 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

M.O.54/30.01.- Lege nr. 49 din 21 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal cu modificari si completari

M.O.48/28.01.- Ordin nr. 29 din 14 ianuarie 2003 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

(Art. 3. – (1) In situatia in care bunurile nu se livreaza de la sediul social inscris in antetul facturii fiscale sau al altui document legal aprobat pentru livrarea bunurilor, se vor mentiona pe factura fiscala sau pe documentul respectiv, in mod suplimentar, elementele de identificare a locului de expediere a bunurilor, si anume: denumirea sucursalei, punctului de lucru etc., localitatea, strada si numarul, sectorul/judetul.

(2) In partea stanga jos a facturii fiscale vor fi mentionate si datele de identificare a persoanei care efectueaza livrarea bunurilor, si anume: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport), codul numeric personal.

(3) Persoanele juridice care utilizeaza facturi fiscale specifice, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care nu au rubrica speciala pentru inscrierea datelor de identificare prevazute la alin. (2), pana la modificarea (adaptarea) formularelor respective vor inscrie (completa) in partea de jos a formularului datele persoanei autorizate sa efectueze livrarea bunurilor.

(4) Pe facturile fiscale care se utilizeaza pentru prestari de servicii se vor mentiona, in mod expres, numarul si data contractului, respectiv ale comenzii, in cazul prestarilor de servicii ocazionale care nu au la baza un contract.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica pentru livrarile de bunuri in sistem cash & carry.

Art. 4. – In cazul pierderii sau sustragerii formularelor cu regim special, agentii economici sunt obligati:

a) sa anunte, in termen de 24 de ore de la constatare, pierderea sau sustragerea formularelor cu regim special la directia generala a finantelor publice judeteana, a municipiului Bucuresti, respectiv la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz; pentru sustragere vor fi anuntate si organele de politie;

b) sa transmita Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” – S.A. lista seriilor si plajelor de numere ale formularelor cu regim special pierdute sau sustrase, in termen de 48 de ore de la constatarea pierderii sau sustragerii.)

M.O.44/27.01.- Hotarare nr. 22 din 16 ianuarie 2003 pentru abrogarea unor dispozitii legale, precum si pentru modificarea si completarea unor metodologii contabile si fiscale

(Art. II. – Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 859/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002, se modifica si se completeaza

Art. III. – Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 22 iunie 2002, se modifica)

M.O.43/27.01. – Ordin nr. 1785 din 23 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

M.O.41/24.01.Ordin nr. 51 din 22 ianuarie 2003 pentru actualizarea pe anul 2003 a normelor anuale de venit pe baza carora se impoziteaza reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, conform Ordonantei Guvernului nr. 24/1996, aprobata cu modificari prin Legea nr. 29/1997

M.O.41/24.01. – Ordin nr. 52 din 22 ianuarie 2003 privind stabilirea baremului anual de impunere si a deducerii personale de baza pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat in anul fiscal 2002

M.0.39/23.01.- Ordin nr. 53 din 22 ianuarie 2003 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind impozitul pe profit”

M.O.38/23.01.- Lege nr. 12 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

M.O.27/20.01.- Hotarare nr. 1569 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare

M.O.23/17.01.- Ordin nr. 10 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale

M.O.21/16.01.- Ordin nr. 1784 din 23 decembrie 2002 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale

M.O.14/10.01.- Lege nr. 671 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere

M.O.9/10.01.- Circulara nr. 1 din 7 ianuarie 2003 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna ianuarie 2003 („Pentru luna ianuarie 2003 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 19,6% pe an.”)

M.O.5/08.01. – Ordin nr. 1791 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli prfesionale

M.O.2/07.03. – Ordin nr. 1190 din 23 decembrie 2002 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje ºi deºeuri de ambalaje ( !!! A se vedea si M.O.86/11.02.- Rectificare din 11 februarie 2003)

M.O.1/06.01. – Decizie nr. 7 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind e valoarea adaugata (in leg.cu subventii; pentru lucrarile de constructie de locuinte, extindere, consolidare si reabilitare a locuintelor existente, nefinalizate la data de 31 mai 2002 inclusiv; agentii de turism; tansportul international de persoane in si din strainatate )