Noutati / Publicatii

Arhiva 2006

M.O. 1056/30.12. – Ordin nr. 2226/2006 din 27/12/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, nu mai este obligatorie utilizarea formularelor cu regim special de factura, factura fiscala, aviz de insotire a marfii, a altor documente cu regim special care stau la baza inregistrarii de venituri (chitanta, monetar etc.). Continutul minimal obligatoriu pentru formularul de factura este cel prevazut la art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest sens operatorii economici vor asigura un regim intern de numerotare a a facturilor si a altor formulare financiar-contabile prin emiterea unor proceduri proprii de stabilire si alocare a numerelor, tinand cont de structura organizatorica a societatii, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc. Administratorii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, dupa caz, care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate.

Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, stabilit de societate, astfel incat sa se asigure necesarul in functie de numarul de facturi emise. Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima factura.

Formularele de factura, facturã fiscala si aviz de însoþire a marfii, pretiparite, înseriate si numerotate si plajele de numere alocate în cursul anului 2006 vor putea fi utilizate si dupa data de 1 ianuarie 2007, pana la epuizarea stocului existent, in conditiile respectarii prevederilor Codului fiscal. Prefixul R din codul de inregistrare in scopuri de TVA, pretiparit pe facturile fiscale din stoc, va fi inlocuit cu prefixul RO, modificare ce poate fi efectuata fie manual, fie prin aplicarea unei stampile.

M.O. 1056/30.12. – Ordin nr. 2234/2006 din 28/12/2006 pentru modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 1.119/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii O.M.F.P. nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare.

M.O. 1055/30.12. – Ordin nr. 2235/2006 din 28/12/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale.

Incepand cu 1 ianuarie 2007, Nr. de evidenta a platii” din formularele de plata sau din formularele de declaratii privind impozitele, taxele si contributiile nu se completeaza.

M.O. 1054/30.12. – Lege nr. 505/2006 din 28/12/2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care il stabileste contribuabilul.

In cadrul tipului de impozit, taxa, contributie sau alta suma reprezentand creanta fiscala, stabilit de contribuabil, stingerea se efectueaza, de drept, in urmatoarea ordine:

a) sumele datorate in contul ratei din luna curenta din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare la plata, precum si dobanda datorata in luna curenta din grafic sau suma amanata la plata, impreuna cu dobanzile datorate pe perioada amanarii, in cazul in care termenul de plata se implineste in luna curenta, precum si obligatiile fiscale curente de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii acordate;

b) obligatiile fiscale principale sau accesorii, in ordinea vechimii, cu exceptia cazului in care s-a inceput executarea silita;

c) sumele datorate in contul urmatoarelor rate din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare;

d) obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea contribuabilului.

Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:

a) in functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;

b) in functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de organele competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;

c) in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil.

M.O. 1053/29.12. – Ordin nr. 2157/2006 din 18/12/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 se infiinteaza, in cadrul D.G.F.P. a Mun. Buc., Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti ce are ca principale atributii:

– inregistrarea fiscala a contribuabililor nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au dreptul sa solicite inregistrarea directa, potrivit reglementarilor in vigoare in domeniul contributiilor sociale;

– inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in spatiul comunitar, care nu si-au desemnat un reprezentant fiscal;

– organizarea si gestionarea Registrului contribuabililor nerezidenti, ca parte a Registrului contribuabililor;

– organizarea si gestionarea dosarului fiscal al contribuabililor nerezidenti;

– primirea, prelucrarea si gestionarea declaratiilor fiscale;

– colectarea obligatiilor fiscale de plata principale si accesorii, si altele.

In cazul veniturilor obtinute de persoane nerezidente din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare, competenta de administrare revine:

a) organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla institutia prin intermediul careia se face tranzactia, in cazul tranzactionarii titlurilor de participare la societati deschise;

b) organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla societatea ale carei titluri se tranzactioneaza, in cazul tranzactionarii titlurilor unor societati inchise.

Ordinul prevede in anexa procedura de inregistrare fiscala, obligatiile declarative, procedura de plata a obligatiilor fiscale, majorarile de intarziere si procedura de executare silita a contribuabililor nerezidenti care, potrivit legii, au dreptul de a se inregistra direct -> Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct (090)

M.O. 1053/29.12 – Ordin nr. 113139/2006 din 21/12/2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul raportarilor pe care trebuie sa le intocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare

Brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie sa intocmeasca si sa transmita catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor raportari anuale, semestriale, trimestriale si lunare. Acestea trebuie sa contina informatii privind: numarul de contracte si volumul primelor de asigurare intermediate, numarul de dosare de dauna regularizate si valoarea dosarelor de dauna regularizate, structura veniturilor realizate, taxa de functionare, structura si evolutia capitalului social, numarul de salariati si cheltuielile cu salariile, situatia litigiilor, indicatori privind activitatea de brokeraj in asigurari si alte informatii cu privire la activitatea desfasurata.

M.O. 1052/29.12. – Ordin nr. 113140/2006 din 21/12/2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le intocmeasca societatile de asigurare si/sau reasigurare

Asiguratorii si/sau reasiguratorii, trebuie sa intocmeasca si sa transmita catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor raportari anuale, semestriale, trimestriale si lunare. Acestea trebuie sa contina informatii privind: activele, obligatiile, veniturile si cheltuielile, portofoliul de asigurari, numarul de contracte, situatia tranzactiilor efectuate, a activitatii de reasigurare, indemnizatii datorate si platite, nivelul expunerii asiguratorului la riscurile de catastrofe naturale, structura actionariatului, structura personalului in functie de natura contractului de munca, situatia litigiilor si alte informatii cu privire la activitatea de asigurare.

M.O. 1051/29.12. – Ordonanta de urgenta nr. 124/2006 din 21/12/2006 privind stocurile excedentare de zahar, produse zaharoase si alte produse agroalimentare.

Operatorii economici care la data de 1 ianuarie 2007 detin:

a) peste 10 tone de zahar, ca atare si/sau echivalent zahar incorporat in ansamblul produselor zaharoase detinute;

b) peste 3 tone de izoglucoza;

c) peste doua tone de fructoza

au obligatia sa transmita pana la data de 15 martie 2007 inclusiv, pe suport hartie si electronic, prin e-mail sau discheta, sucursalei Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare A.P.I.A., din judetul/municipiul Bucuresti in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal, declaratii privind situatia stocurilor de zahar, izoglucoza si fructoza. Operatorii economici care au inceput activitatea dupa data de 1 iulie 2006 transmit declaratii de stoc indiferent de nivelul stocurilor de zahar, izoglucoza si fructoza detinute la data de 01.01.2007.

Obligatia transmiterii pana la data de 15 martie 2007 inclusiv a declaratiilor privind situatia stocurilor la produsele agroalimentare (produse din carne, lactate, oua, cerale, legume, preparate alimentare, alcool etc) se limiteaza la cele ale caror stocuri detinute la data de 1 ianuarie 2007 depasesc cantitatile specifice, care se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Nerespectarea prevederilor din aceasta OUG (cum ar fi netransmiterea in termen sau transmiterea de date eronate cu privire la stocurile detinute si/sau cu privire la modul de eliminare de pe piata a stocurilor excedentare de zahar) se sanctioneaza cu amenzi de la 10.000 lei la 100.000 lei.

M.O.1047/29.12. – Lege nr. 487/2006 din 27/12/2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007:

* Cotele de contributie de asigurari sociale au scazut cu un procent fata de anul 2006:

a) pentru conditii normale de munca – 29%;

b) pentru conditii deosebite de munca – 34%;

c) pentru conditii speciale de munca – 39%.

* Cota contributiei individuale de asigurari sociale se mentine la 9,5%, indiferent de conditiile de munca.

(amintim ca din cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator se deduce cota de 0,85% reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii)

* Cotele contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj:

a) contributia datorata de angajatori a scazut la 2%, fata de 2,5% in 2006;

b) contributia individuala se mentine la 1%;

c) contributia datorata de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj s-a diminuat si ea la 3,25% fata de 3,5% in 2006 ;

d) s-a introdus contributia de 0,25% datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

*Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale – de la 0,4% la 3,6%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.

* Valoarea punctului de pensie pentru anul 2007, este de 396,2 lei

* Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1.270 lei.

* Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 1.270 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 635 lei.

M.O. 1046/29.12. – Hotarare nr. 1860/2006 din 21/12/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului

Incepand cu 01 Ianuarie 2007, indemnizatia zilnica de delegare sau detasare, in cazul personalului institutiilor publice, este de 13 lei.

Pentru salariatii din cadrul companiilor nationale, societatilor comerciale si regiilor autonome la care drepturile salariale se acorda prin negociere, drepturile banesti pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, se acorda in conditiile prevazute in contractele colective sau individuale de munca.

M.O. 1046/29.12. – Ordin nr. 2218/2006 din 22/12/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.

Justificarea scutirii de TVA in aceste situatii se face cu:

a) contractul cu titularul regimului sau cu beneficiarul;

b) factura sau alte documente aprobate prin lege;

c) documentele din care sa reiasa ca bunurile in cauza se aflau intr-unul din regimurile mai sus mentionate la momentul livrarii sau prestarii.

Este scutita deasemenea livrarea de bunuri care urmeaza sa fie plasate in regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, precum si prestarile de servicii legate de aceste bunuri. In privinta aceasta, ordinul precizeaza care sunt bunurile care pot fi plasate intr-un astfel de regim (cartofi, masline, nuci, cafea neprajita, ceai, cereale, uleiuri vegetale, uleiuri minerale, chimicale vrac, metale, lana ect.) si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca antrepozitarul de TVA, principii de baza, alte limite si conditii privind regimul de antrepozit de TVA.

M.O. 1045/29.12. – Ordin nr. 2221/2006 din 22/12/2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale

Scopul acestor masuri simplificate este acela de a evita ca operatorii economici implicati in operatiuni multilaterale/pluripartite in cadrul Comunitatii, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, sa se inregistreze in scopuri de TVA in mai multe state membre.

Prezentul ordin prevede si tratamentul fiscal aplicabil in situatia in care statele membre implicate in astfel de tranzactii nu aplica masuri de simplificare.

M.O. 1045/29.12. – Ordonanta de urgenta nr. 129/2006 din 21/12/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare.

M.O. 1044/29.12. – Hotãrâre nr. 1861/2006 din 21/12/2006 pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004.

M.O. 1044/29.12. – Regulament nr. 12/2006 din 11/12/2006 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile si completarile ulterioare.

M.O. 1044/29.12. – Regulament nr. 10/2006 din 11/12/2006 privind notificarea sucursalelor institutiilor de credit si a prestarii de servicii in mod direct.

M.O. 1044/29.12. – Norma nr. 27/2006 din 19/12/2006 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2006 privind procedura de notificare si inscrierea in registre a institutiilor financiare nebancare.

M.O. 1043/29.12. – Ordin nr. 2089/2006 din 06/12/2006 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale.

Indreptarea erorilor din documentele de plata intocmite de debitori se va face pe baza unei cereri ce trebuie sa cuprinde elementele specificate in aceasta procedura, depusa la organul fiscal competent, in termen de cel mult un an de la data efectuarii platii eronate. Cererea va fi insotita de o copie a ordinului de plata, o copie a extrasului de cont, precum si orice alte documente ce atesta eroarea produsa.

Termenul de solutionare a cerereii este de 45 de zile de la inregistrarea acesteia.

Prin prezenta procedura nu se vor indrepta erorile privind sumele virate pe conturi bugetare administrate de creditori bugetari diferiti.

M.O. 1043/29.12. – Ordin nr. 2222/2006 din 22/12/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se reglementeaza modul de justificare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru operatiunile de export si alte operatiuni similare, livrari intracomunitare si transport international si intracomunitar, si anume:

-livrari de bunuri in afara Comunitatii – factura, declaratia vamala de export, documentul de transport.

-prestarile de servicii, legate direct de export sau de bunurile plasate in regim suspensiv – factura, contractul incheiat cu exportatorul sau titularul unuia din regimurile suspensive, document de transport, document care sa ateste exportul sau plasarea bunurilor intr-un regim suspensiv.

-transport si servicii accesorii direct legate de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare – documentul de transport si contractul incheiat cu importatorul.

-prestarile de servicii efectuate in Romania asupra bunurilor mobile plasate in regimul vamal de perfectionare activa – contractul incheiat cu beneficiarul, autorizatia pentru perfectionare activa, factura pentru prestarea de servicii, declaratia vamala de export sau de reexport.

-transportul intracomunitar de bunuri, efectuat din si in insulele care formeaza regiunile autonome Azore si Madeira, precum si serviciile accesorii acestuia;

-transportul international de persoane – licenta de transport, caietul de sarcini al licentei de traseu, foaia de parcurs, diagrama biletelor de calatorie sau dupa caz, facturile fiscale.

-livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, navlosirea, leasingul si inchirierea de nave si aeronave precum si echipamente incorporate si deasemenea livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe acestea.

-livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA – factura, document de transport, contract/comanda.

-livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi – factura, document de transport sau dovada inmatricularii mijloculu de transport.

-livrarile intracomunitare de produse accizabile.

-livrarile intracomunitare asimilate de bunuri – scutirea de taxa se justifica cu autofactura, documentul de transport.

-serviciile prestate de intermediarii in legatura cu operatiuni scutite – factura de comision si documentele care atesta ca serviciile sunt prestate in legatura cu operatiunile scutite.

Se fac precizari privind operatiunile de export sau livrare intracomunitara aflate in derulare la 31.12.2006 si finalizate in 2007.

M.O. 1043/29.12. – Lege nr. 486/2006 din 27/12/2006 a bugetului de stat pe anul 2007.

M.O. 1043/29.12. -Ordin nr. 2189/2006 din 19/12/2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 7/2006 din 17/11/2006 privind art. 2 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, pct. 1.3 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000

Importul de software pe suporturi informatice se considera import de bunuri, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata.

M.O.1042 bis/28.12.- Anexa din 21/12/2006 cuprinzand anexele nr. 1-4 la Ordinul guvernatorului B.N.R. nr. 24/2006 privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului B.N.R. nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

Prezentele reglementari prevad forma si continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile generale si regulile de evaluare a elementelor prezentate in situatiile financiare anuale, regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate ale institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, regulile de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare si precizari privind documentele, formularele si registrele de contabilitate, precum si normele de intocmire si utilizare a acestora.

M.O. 1042/28.12. – Ordonanta de urgenta nr. 127/2006 din 21/12/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura.

M.O. 1042/28.12. – Ordonanta de urgenta nr. 117/2006 din 21/12/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat.

Se transfera competentele de autorizare a ajutoarelor de stat de la Consiliul Concurentei la Comisia Europeana, iar legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat va fi direct aplicabila in Romania.

M.O. 1042/28.12. – Ordin nr. 24/2006 din 21/12/2006 privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit.

M.O. 1041/28.12. – Ordin nr. 2217/2006 din 22/12/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.

In prezentul ordin se propun modele orientative ale jurnalelor si registrelor de TVA. Acestea nu sunt insa formulare tipizate stabilite de Ministerul Finantelor Publice. Fiecare persoana impozabila poate sa-si stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila, conform specificului propriu de activitate, cu conditia ca ele sa contina informatiile minimale specificate in acest ordin.

Jurnalele se vor intocmi astfel incat sa permita stabilirea cu usurinta a urmatoarelor elemente:

a) valoarea totala, fara taxa, a tuturor livrarilor de bunuri si/sau a prestarilor de servicii efectuate, evidentiata distinct pentru: livrarile intracomunitare de bunuri scutite; exporturile de bunuri si alte operatiuni scutite de taxa; operatiunile care nu au loc in Romania; livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii taxabile si carora li se aplica cote diferite de taxa.;

b) valoarea totala, fara taxa, a tuturor achizitiilor, evidentiata distinct pentru: bunuri mobile corporale; servicii; bunuri de capital; achizitii intracomunitare de bunuri; importuri pentru care persoana impozabila nu face plata efectiva a taxei pe valoarea adaugata la organele vamale; celelalte operatiuni pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei;

c) taxa colectata ;

d) taxa totala deductibila si taxa dedusa ;

e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioada fiscala, a taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic si al ajustarilor efectuate, atunci cand dreptul de deducere se exercita pe baza de pro-rata.

Evidentierea bunurilor transportate de persoana impozabila sau de alta persoana in contul acesteia in afara Romaniei, dar in interiorul Comunitatii pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (12) lit. f)-h) din Codul fiscal, cu exceptia situatiilor in care se aplica masurile de simplificare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, se face in registrul nontransferurilor de bunuri.

Persoanele impozabile care primesc in Romania bunuri in scopul expertizarii sau pentru efectuarea de lucrari asupra acestor bunuri vor trebui sa tina registrul bunurilor primite.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, au obligatia sa depuna semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii semestrului, la organul fiscal de care apartin, lista in format electronic a facturilor emise pentru livrarile si prestarile efectuate catre cumparatori/beneficiari din tara. Lista va cuprinde, pentru fiecare factura emisa, numarul si data emiterii, denumirea si codul de inregistrare al cumparatorului/beneficiarului, valoarea tranzactiei si taxa pe valoarea adaugata aferenta.

M.O. 1040/28.12. – Ordin nr. 2219/2006 din 22/12/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Potrivit art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri care urmeaza sa fie plasate in regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata.

Pentru produse accizabile, antrepozitul fiscal functioneaza si ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata. Pentru celelalte bunuri, antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata trebuie sa fie autorizat sa functioneze in aceasta calitate de catre Ministerul Finantelor Publice.

Autorizatia de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata pentru o locatie se elibereaza numai cu indeplinirea anumitor conditii legate de natura bunurilor depozitate, de amplasarea, construirea si echiparea locatie astfel incat sa se previna scoaterea bunurilor din acest loc fara plata taxei, de cazierul fiscal si juridic al persoanelor fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat sau al administratorilor in cazul persoanelor juridice, si de capacitatea persoanei care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat de a demonstra ca poate indeplini cerintele legate de functionarea antrepozitului.

M.O. 1040/28.12. – Ordin nr. 2215/2006 din 22/12/2006 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j) si k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Este vorba conditiile in care se beneficiaza de scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea:

Scutirea se acorda prin urmatoarele modalitati:

– prin facturarea fara taxa pe baza certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberat directiile generale ale finantelor publice sau a documentului prin care cetatenii straini din Romania avand statut diplomatic sau consular, sunt agreati si inregistrati la Ministerul Afacerilor Externe;

– prin restituirea taxei pe valoarea adaugate aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in Romania de catre directiile generale ale finantelor publice, in baza procedurilor prevazute de prezentele norme.

M.O. 1040/28.12. – Ordin nr. 2216/2006 din 22/12/2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Se prevad masuri simplificate cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, in cazul bunurilor vandute in regim de consignatie sau din stocuri la dispozitia clientului si pentru bunurile transmise pentru testarea sau a verificarea conformitatii, in vederea diminuarii problemelor de natura practica in ceea ce priveste inregistrarea in scopuri de TVA, in celalalt stat mebru, a furnizorilor bunurilor transportate.

Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai.

Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca transferul proprietatii bunurilor are loc la data la care clientul intra in posesia bunurilor.

Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca transferul proprietatii bunurilor a avut loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar.

Vanzarea de bunuri de la furnizor la consignatar sau la clientul la dispozitia caruia au fost puse bunurile si acceptarea de catre beneficiar a marfurilor transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, prin aplicarea masurilor simplificate, este considerata:

o livrare intracomunitara, din punctul de vedere al furnizorului, pe care acesta trebuie sa o declare ca atare in statul membru din care au fost transportate bunurile;

o achizitie intracomunitara, din punctul de vedere al consignatarului sau al cumparatorului bunurilor, pe care acesta trebuie sa o declare ca atare in statul membru destinatie.

Aplicarea masurilor simplificate presupune respectarea urmatoarelor conditii :

– ambele state nu considera mutarea acestor bunuri ca transferuri si achizitii intracomunitare asimilate sau aplica un regim de simplificare similar.

consignatarul sau cumparatorul bunurilor, din celalalt stat membru sunt cunoscuti de catre furnizor sunt inregistrati in scopuri de TVA in respectivul stat membru.

Transportul bunurilor in celalalt stat membru, fara sa existe o tranzactie propriu-zisa, trebuie raportat de catre furnizor in registrul non-transferurilor si daca ulterior bunurile sunt cumparate, trebuie sa se faca o mentiune in registrul non-transferurilor cu privire la factura emisa pentru aceasta livrare intracomunitara de bunuri.

M.O. 1038/28.12. – Hotarare nr. 1850/2006 din 21/12/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Cota contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajatori, in procent de 0,25%, se aplica asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariatii incadrati in temeiul unui contract individual de munca incheiat pentru norma intreaga sau cu timp partial sau a unui contract de munca la domiciliu, de munca temporara sau de ucenicie la locul de munca, indiferent de durata acestora. Cota contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj de angajatorii, stabilita potrivit legislatiei in vigoare, se diminueaza cu 0,25 puncte procentuale.

(Din Fondul de garantare se asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii ajunsi in stare de insolventa.)

Cererile pentru stabilirea cuantumului creantelor salariale cuvenite salariatilor si efectuarea platii acestora, insotite de documentele specificate de aceste norme si de o copie de pe notificarea salariatilor sau organizatiilor salariale adresata, administratorului sau lichidatorului angajatorului in stare de insolventa, in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru plata creantelor salariale, se intocmesc dupa modelul prevazut in anexa la prezentele norme si se depun la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, urmand a fi solutionate in termen de 45 de zile de la data inregistrarii.

M.O. 1037/28.12. – Ordin nr. 2220/2006 din 22/12/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Se fac precizari cu privire la conditiile acordarii de scutiri in urmatoarele cazuri:

a) scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize la import, in contextul traficului international de calatori, fiind vorba de bunurile continute in bagajul personal al calatorilor din tarile terte (din afara Comunitatii Europene), care nu au caracter comercial si a caror valoare se incadreaza in limita a 175 Euro/persoana;

b) scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize percepute la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial, fiind voba de bunurile trimise de catre persoane particulare dintr-o tara terta, unor persoane particulare din Romania, in anumite limite valorice (cel mult 45 Euro) si cantitative in ceea ce priveste produse din tutun, bauturi, parfumuri, cafea, ceai;

c) scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata a urmatoarelor importuri finale de bunuri:

M.O.1035/28.12.- Ordin nr. 22/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii.

Prezentul regulament stabileste cadrul legal cu privire la cerintele de publicare pentru institutiile de credit. Se aplica la nivel individual si dupa caz, la nivel consolidat, institutiilor de credit, persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit, persoane juridice straine din state terte, precum si societatilor de servicii de investitii financiare si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, in conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii.

M.O.1035/28.12.- Ordin nr. 21/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

Prezentul regulament stabileste abordarile aplicabile in vederea determinarii cerintelor minime de capital pentru riscul operational. Se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, precum si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, precu si societatilor de servicii de investitii financiare autorizate sa desfasoare activitati de tranzactionare cu instrumente financiare in cont propriu si subscriere de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm.

M.O.1035/28.12.- Ordin nr. 20/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea RegulamentuluiB.N.R. si al C.N.V.M. nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritatile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

Prezentul regulament stabileste criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritatile competente pentru verificarea si evaluarea acestora. Se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte precum si societatilor de servicii de investitii financiare si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii.

M.O.1035/28.12.- Ordin nr. 19/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

Prezentul regulament stabileste cerintele privind adecvarea capitalului, precum si regulile pentru calcularea acestor cerinte si pentru supravegherea prudentiala a institutiilor de credit, persoane juridice romane, precum si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte. Se aplica in mod corespunzator societatilor de servicii de investitii financiare, precum si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii

M.O.1035/28.12.- Ordin nr. 18/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare

Prezentul regulament stabileste metodologia de determinare a valorii ponderate la risc a expunerilor care fac obiectul securitizarii si pentru pozitiile din securitizare, in vederea calculului cerintelor minime de capital pentru riscul de credit si, dupa caz, riscul de diminuare a valorii creantei potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii.

Se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, precum si societatilor de servicii de investitii financiare si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii.

M.O.1034/27.12. – Ordin nr. 114/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei in cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu imprumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare in marja

Prezentul regulament stabileste regulile cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapartidei in cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu imprumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare in marja. Se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte si se aplica in mod corespunzator societatilor de servicii de investitii financiare, precum si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii.

M.O.1034/27.12. – Ordin nr. 113/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

Prezentul regulament se aplica bancilor, bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ, bancilor de credit ipotecar, caselor centrale ale cooperativelor de credit si institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, denumite in continuare institutii de credit, precum si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte si reglementeaza modul de determinare a efectului tehnicilor de diminuare a riscului de credit asupra calculului valorii ponderate la risc a expunerilor sau, dupa caz, al valorii pierderii asteptate.

Se aplica in mod corespunzator societatilor de servicii de investitii financiare, precum si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii.

M.O.1034/27.12. – Ordin nr. 112/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

Prezentul regulament se aplica bancilor, bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ, bancilor de credit ipotecar, caselor centrale ale cooperativelor de credit si institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si reglementeaza metodologia de calcul a fondurilor proprii, la nivel individual si consolidat si, dupa caz, la nivel de retea cooperatista, precum si nivelul minim al capitalului initial al acestor institutii si al retelei cooperatiste. Se aplica in mod corespunzator societatilor de servicii de investitii financiare, precum si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii.

M.O.1034/27.12. – Ordin nr. 111/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii

Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si reglementeaza:

– nivelul de aplicare a cerintelor prudentiale in conditiile exercitarii supravegherii pe baza consolidata;

– aria de cuprindere a consolidarii prudentiale si metodele de consolidare utilizate in scop prudential;

– cerintele privind tranzactiile intragrup cu societatile holding cu activitate mixta;

– furnizarea de informatii pentru exercitarea supravegherii pe baza consolidata.

Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator si societatilor de servicii de investitii financiare, precum si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii si care sunt incluse in aria de cuprindere a consolidarii prudentiale.

M.O. 1033/27.12.- Ordin nr. 13/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

Prezentul regulament stabileste modul in care se realizeaza monitorizarea, raportarea si supravegherea expunerilor mari. Se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte.

Se aplica in mod corespunzator societatilor de servicii de investitii financiare, precum si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, persoane juridice romane, cu exceptia prevederilor Capitolului III – „Operatiuni in conditii de favoare”, care se aplica exclusiv institutiilor de credit, persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte.

M.O. 1033/27.12.- Ordin nr. 12/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating

Prezentul regulament stabileste modul de determinare, conform abordarii bazate pe modele interne de rating, a valorii ponderate la risc a expunerilor, in vederea calcularii cerintelor minime de capital pentru riscul de credit.

Se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, precum si societatilor de servicii de investitii financiare si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii.

M.O. 1033/27.12.- Ordin nr. 11/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard

Prezentul regulament stabileste modul de determinare, conform abordarii standard, a valorii ponderate la risc a expunerilor, in vederea calcularii cerintelor minime de capital pentru riscul de credit. Se aplica in mod corespunzator si societatilor de servicii de investitii financiare precum si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii

M.O. 1033/27.12. – Ordin nr. 10/2006 din 14/12/2006 pentru aprobarea Regulamentului B.N.R. si al C.N.V.M. nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii.

M.O. 1032/27.12 – Regulament nr. 11/2006 din 11/12/2006 privind circuitul instrumentelor de plata de debit.

Este reglementat circuitul instrumentelor de plata de debit – cec, cambie si bilet la ordin, in cazul in care acestea urmeaza sa fie compensate printr-un sistem electronic de plati, obligatiile si raspunderile beneficiarilor, institutiilor de credit participante la sistem si ale administratorului sistemului care asigura compensarea electronica a acestor instrumente.

M.O. 1032/27.12 – Ordin nr. 837/2006 din 15/12/2006 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 391/2003 privind marfurile supuse licentelor automate la export si import, cu modificarile si completarile ulterioare.

M.O. 1031/27.12 – Ordin nr. 23/2006 din 15/12/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar.

M.O. 1031/27.12. – Norma nr. 26/2006 din 12/12/2006 privind raportarea statistica a datelor pentru elaborarea balantei de plati.

Incepand cu 01 ianuarie 2007 apar noi obligatii legate de raportarea statistica a datelor pentru elaborarea balantei de plati.

Astfel la efectuarea oricarei plati catre nerezidenti si in cazul ridicarilor de valuta in numerar din cont pentru plati catre nerezidenti, inclusiv cheltuieli pentru deplasari externe, cu valoare egala ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data platii, clientii rezidenti ai institutiilor de credit au obligatia de a completa formularul Dispozitie/Declaratie de plata externa (DPE). in cazul platilor in lei dintre rezidenti si nerezidenti pe teritoriul Romaniei, DPE se completeaza in calitate de declaratie de plata, odata cu ordinul de plata in lei.

Deasemenea, pentru orice incasare de la nerezidenti precum si in cazul depunerilor de valuta in numerar, daca aceasta provine din incasari de la nerezidenti, a carei valoare este egala ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data incasarii, exista obligatia de a se completa formularul Declaratie de incasare externa (DIE), in cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea contului bancar.

Rezidentii care realizeaza operatiuni nemonetare (bartere, compensari, aranjamente de cliring si altele asemenea) au obligatia sa raporteze letric aceste tranzactii la B.N.R. – Directia statistica, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.

Persoanele juridice rezidente care au conturi deschise in strainatate au obligatia sa raporteze letric la B.N.R. – Directia statistica tranzactiile efectuate prin aceste conturi. Raportarea se va efectua lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare.

Persoanele juridice si fizice rezidente care detin cel putin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sau detin entitati fara personalitate juridica (sucursale) inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate sunt considerate investitori directi in strainatate si au obligatia notificarii acestei investitii directe la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii dreptului de proprietate sau de la infiintarea sucursalei in strainatate. Rezidentii care au deja calitatea de investitori directi in strainatate au de asemenea obligatia notificarii investitiei respective pana pe 30 ianuarie 2007.

In cazul in care raportorii nu respecta prevederile prezentei norme Banca Nationala a Romaniei poate aplica sanctiuni constand in avertisment scris sau amenda intre 500 RON si 5.000 RON.

M.O.1030/27.12.- Ordin nr. 113135/2006 din 08/12/2006 privind modificarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2001 pentru aprobarea Normelor nr. 1/01 privind cuantumul si termenul de plata a taxei de functionare datorate de asiguratori si brokerii de asigurare

S-a majorat cuantumul taxei de functionare de la 0,3% din primele brute incasate de asiguratori si, respectiv, din veniturile din activitatea de brokeraj a brokerilor de asigurare, in perioada pentru care sunt datorate la 0,5%.

Noul cont de virament al sumelor datorate este RO57TREZ7005025XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

M.O. 1029/27.12 – Ordin nr. 2135/2006 din 12/12/2006 privind inregistrarea operatorilor economici care vor efectua achizitii intracomunitare de produse accizabile dupa data de 1 ianuarie 2007.

Toti operatorii economici importatori care achizitioneaza produse supuse accizelor armonizate (bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, produse intermediare, alcool etilic, tutun prelucrat, produse energetice, energie electrica) de la antrepozite fiscale de productie sau de la antrepozite fiscale de depozitare din alte state membre ale Uniunii Europene, trebuie sa se autorizeze. Autorizarea in calitate de operatori inregistrati se face la Ministerul Finantelor Publice – Directia de autorizari si consta in eliberarea unei autorizatii provizorii, care atesta calitatea de operator inregistrat si codul de acciza atribuit acestuia.

Deasemenea, toti operatorii economici importatori care achizitioneaza alte produse accizabile (cafea, confectii din blanuri naturale, articole din cristal, bijuterii din aur si/sau din platina, produse de parfumerie, arme si arme de vanatoare, iahturi si alte nave si ambarcatiuni pentru agrement, motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement) de la operatori economici din alte state membre ale Uniunii Europene, au obligatia sa se autorizeze in acest sens. Autorizarea in acest caz se face la autoritatea fiscala teritoriala unde sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe si consta in eliberarea unei autorizatii provizorii, care va produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie 2007 pana la eliberarea autorizatiei propriu-zise cu valabilitate de 3 ani.

Autorizatiile provizorii produc efecte incepand cu data de 1 ianuarie 2007 pana la emiterea autorizatiei propriu-zise, cu conditia ca pana la 1 martie 2007 operatorul economic sa se conformeze prevederilor din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si precizarilor normelor metodologice emise in aplicarea acestuia.

M.O. 1028/27.12. – Ordonanta de urgenta nr. 110/2006 din 21/12/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Daca prin Legea nr. 343/2006 se introducea prevederea ptrivit careia incepand cu anul 2007 sunt obligate la plata impozitului pe profit microintreprinderile care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, prin aceasta reglementare se stabileste acelasi lucru si daca se obtin venituri din consultanta si management cu pondere de peste 50% inclusiv in veniturile totale.

Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute mai sus, fara a se datora majorari de intarziere.

Apar modificari privind categoriile de autoturisme si autovehicule care intra sub incidenta taxei speciale, precum si nivelul acesteia. Pentru autoturismele si autoturismele de teren a caror prima inmatriculare in Romania se realizeaza dupa data de 1 ianuarie 2007 si pentru care accizele au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna in cursul anului 2006, taxa speciala nu se mai datoreaza.

M.O. 1027/27.12 – Ordonanta de urgenta nr. 99/2006 din 06/12/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Sunt reglementate conditiile de acces la activitatea bancara si de desfasurare a acesteia pe teritoriul Romaniei, supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de servicii de investitii financiare si supravegherea sistemelor de plati si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare.

M.O. 1026/22.12 – Ordin nr. 8903/2006 din 29/11/2006 pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR

M.O. 1025/22.12 – Hotarare nr. 1825/2006 din 21/12/2006 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 390 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2007, reprezentand 2,294 lei/ora.

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei

M.O. 1023/22.12.- Ordonanta de urgenta nr. 98/2006 din 06/12/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar

M.O. 1019/21.12Ordonanta nr. 66/2000 (r2) din 17/08/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala

M.O. 1018/21.12Lege nr. 476/2006 din 12/12/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

M.O. 1014/20.12 – Lege nr. 193/2000 – republicare – din 06/11/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori.

Orice contract incheiat intre comercianti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate. in caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea consumatorului.

Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.

M.O. 1010/19.12 – Ordin nr. 2164/2006 din 18/12/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea executiei bugetare a anului 2006.

Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, cu termene de plata scadente pana la finele anului 2006, se achita prin ordine de plata pentru trezoreria statului (OPT) astfel incat sumele respective sa fie incasate in contul curent general al trezoreriei statului pana la data de 29 decembrie 2006.

Deasemenea, acestea pot fi achitate in numerar pana la data de 29 decembrie 2006, la casieriile unitatilor trezoreriei statului sau ale institutiilor publice beneficiare, dupa caz.

Conturile de venituri bugetare in care se achita taxele vamale si alte venituri incadrate in categoria resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, sunt urmatoarele:

– 20.17.01.01.01 „Taxe vamale de la persoane juridice”

– 20.17.01.01.02 „Taxe vamale de la persoane fizice”

– 20.17.01.01.03 „Taxe anti-dumping pe produse”

– 20.17.01.01.04 „Taxe anti-dumping pe servicii”

– 20.17.01.02 „Taxe vamale legate de sectorul agricol”

– 20.17.01.03 „Contributii in sectorul zaharului”

– 20.18.01.02 „Taxe vamale din sumele datorate pana la data 31.12.2006”

– 20.18.01.04 „Alte taxe pe tranzactii si comert international”

Codurile IBAN aferente conturilor de venituri bugetare in care se achita sumele prevazute mai sus sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Finantelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistenta contribuabililor.

M.O. 1006/18.12. – Lege nr. 467/2006 din 12/12/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor

Orice intreprindere cu sediul in Romania care are cel putin 20 de angajati are urmatoarele obligatii:

1. Transmite reprezentantilor angajatilor informatii cu privire la:

– evolutia recenta si evolutia probabila a activitatilor si situatiei economice a intreprinderii;

– situatia, structura si evolutia probabila a ocuparii fortei de munca in cadrul intreprinderii, precum si cu privire la eventualele masuri de anticipare avute in vedere, in special atunci cand exista o amenintare la adresa locurilor de munca;

– deciziile care pot duce la modificari importante in organizarea muncii, in relatiile contractuale sau in raporturile de munca, inclusiv cele vizate de legislatia romana privind procedurile specifice de informare si consultare in cazul concedierilor colective si al protectiei drepturilor angajatilor, in cazul transferului intreprinderii.

2. Initiaza consultari cu reprezentantii angajatilor

3. Transmite informatii corecte si complete pentru a permite reprezentantilor angajatilor formularea unui punct de vedere adecvat pentru pregatirea unor consultari ulterioare.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenzi de la 1.000 lei la 50.000 lei.

M.O.1006/18.12.- Lege nr. 448/2006 din 06/12/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Potrivit noilor reglementari, limita numarului angajatilor de la care exista obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati a scazut de la 75 la 50. In cazul in care nu se respecta aceasta prevedere, se poat opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

– sa se plateasca lunar o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut (fata de un salariul minim brut pe tara asa cum era prevazut pana acum) pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu s-au angajat persoane cu handicap;

– sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute mai sus
Nu mai sunt exceptati de la plata obligatorie prevazuta mai sus contribuabilii care faceau dovada ca au solicitat trimestrial la agentiile de ocupare a fortei de munca repartizarea de persoane cu handicap calificate in meseriile respective si ca acestea nu au repartizat astfel de persoane in vederea angajarii. Exceptiile acceptate sunt doar in cazul institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Nerespectarea dispozitiilor prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 9.000 lei.

M.O. 1004/18.12.- Lege nr. 450/2006 din 06/12/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

Angajatorii care au infiintat sedii secundare in alte judete decat in cel unde angajatorul isi are sediul pot solicita ca pastrarea si completarea carnetelor de munca ale salariatilor care presteaza munca in cadrul sediilor secundare sa se faca de catre inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea acestea, sau direct de catre angajatori, la sediul secundar. in acest caz, angajatorii au obligatia de a inregistra contractele individuale de munca ale salariatilor si de a depune documentele la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea sediul secundar si de a detine la sediul secundar o copie a acestor documente.

In acest caz si sediile secundare ale angajatorilor au obligatia sa calculeze comisionul si sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca o declaratie fiscala privind stabilirea comisionului.

M.O.1004/18.12.- Lege nr. 458/2006 din 06/12/2006 pentru modificarea si completarea O.U.G.nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania.

M.O. 995/13.12Circulara nr. 25/2006 din 04/12/2006 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna decembrie 2006 – 8,75% pe an.

M.O. 994/13.12- Ordin nr. 2001/2006 din 22/11/2006 privind modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

*Este permisa, in cazuri exceptionale, modificarea de la un exercitiu financiar la altul a formatului bilantului si al contului de profit si pierdere, cu mentionarea in notele explicative, impreuna cu o explicatie a motivelor care au determinat-o.

*Au fost detaliate informatiile referitoare contabilitatea contractelor de leasing.

*Se definesc notiunile de venituri si cheltuieli in sensul prezentelor reglementari.

*Apar noi informatii ce trebuie specificate in Notele explicative la Situatiile financiare anuale si Raportul administratorilor.

*Este definit ce inseamna, in intelesul acestor reglementari, o „entitate legata„.

M.O. 992/12.12.- Ordin nr. 559/2006 din 05/12/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale acestuia

Cardul deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasarii intr-un stat membru al Uniunii Europene si nu poate fi utilizat pe teritoriul Romaniei. Cardul nu acopera situatia in care deplasarea persoanei asigurate are drept scop beneficierea de tratament medical.

Serviciile medicale acordate nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare in statul membru al Uniunii Europene. Acestea se acorda in conformitate cu legislatia statului membru al Uniunii Europene in care se deplaseaza titularul cardului.

M.O.989/12.12.- Circulara nr. 24/2006 din 28/11/2006 privind incetarea puterii circulatorii si preschimbarea vechilor insemne monetare

La data de 1 ianuarie 2007 bancnotele si monedele din vechea emisiune monetara isi vor pierde puterea circulatorie. Incepand cu aceasta data ele nu vor mai putea fi utilizate ca mijloace legale de plata.

In intervalul 1-31 ianuarie 2007 insemnele monetare din vechea emisiune vor putea fi preschimbate, fara taxe si comisioane, la Banca Nationala a Romaniei – sucursalele Bucuresti, Iasi, Cluj si Timis, precum si la unitatile institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului.

Incepand cu data de 1 februarie 2007, bancnotele imprimate pe suport de polimer si monedele metalice din vechea emisiune monetara vor putea fi preschimbate fara taxe si comisioane, pe perioada nelimitata, numai la Banca Nationala a Romaniei – sucursalele Bucuresti, Iasi, Cluj si Timis, prin prezentarea la ghiseu sau remitere prin posta.

M.O.982/08.12.-Decizie nr. 399/2006 din 16/11/2006 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Metodologiei privind comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producatorilor de fonograme

M.O. 981/08.12.- Ordonanta de urgenta nr. 96/2006 din 29/11/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate

Incepand cu 1 ianuarie 2007, cartea de identitate valabila constituie document de calatorie pe baza caruia cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene.

M.O.978/07.12.- Ordonanta de urgenta nr. 97/2006 din 06/12/2006 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

M.O.977/06.12.- Ordin nr. 113133/2006 din 28/11/2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule

M.O. 976/06.12.- Ordin nr. 975/2006 din 17/11/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

M.O.969/04.12.- Ordin nr. 87/2006 din 17/10/2006 privind aprobarea Instructiunii nr. 7/2006 pentru modificarea Instructiunii nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

Prezenta instructiune stabileste metodologia de determinare, retinere si virare a impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale, obtinut de persoanele fizice.

M.O.968/04.12.-Lege nr. 420/2006 din 22/11/2006 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptata la Varsovia la 16 mai 2005

Fiecare parte va adopta masurile legislative si alte masuri necesare pentru a se asigura ca persoanele juridice pot fi trase la raspundere pentru infractiunile de spalare de bani comise in interesul lor de orice persoana fizica ce actioneaza fie in nume propriu, fie ca parte a unui organ al persoanei juridice, care detine o functie de conducere in cadrul persoanei juridice.

M.O.968/04.12.-Hotarare nr. 1650/2006 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

Prin uniuni de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica se intelege persoanele juridice romane de drept privat, fara scop patrimonial, din domenii precum cel al creatiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale si al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.

M.O.967/04.12.- Lege nr. 422/2006 din 22/11/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri

Operatorii economici inregistrati in Romania in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care expediaza bunuri intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau care primesc bunuri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sunt responsabili cu furnizarea informatiilor statistice Intrastat.

Obligatia furnizarii acestor informatii revine acelor operatori economici care efectueaza comert intracomunitar cu bunuri si realizeaza o valoare a acestuia ce depaseste pragul valoric stabilit anual de Institutul National de Statistica, separat pentru cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri de bunuri.

Declaratia statistica Intrastat completata se transmite lunar la Institutul National de Statistica la termenul stabilit prin normele de completare. Se depune in format electronic, utilizandu-se aplicatiile informatice pentru transmiterea datelor puse la dispozitie de Institutul National de Statistica sau fisiere cu date a caror structura trebuie sa respecte specificatiile Institutului National de Statistica.

M.O.959/29.11.- Republicarea Legii nr. 365/2002 din 07/06/2002 privind comertul electronic

M.O.959/29.11.-Republicarea Ordonantei nr. 41/1998 din 30/01/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora

M.O.958/28.11.- Ordonanta de urgenta nr. 91/2006 din 22/11/2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate

Se revine asupra Legii nr. 399 din 30/10/2006 ce aproba O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, cota de contributie pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate de 0,85% datorata de angajatori se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Pentru intregul an 2006, cota este de 0,75%.

Deasemenea, se limiteaza si baza de calcul a indemnizatiilor, care se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

M.O.955/28.11.- Lege nr. 441/2006 din 27/11/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata

Dintre multele modificari aduse la Legea nr. 31/1990, mentionam urmatoarele:

* Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii societatilor pe actiuni nu pot incheia cu societatea un contract de munca. in cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

* Numarul administratorilor societatilor pe actiuni trebuie sa fie totdeaun impar (unul sau mai multi); societatile pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare sunt administrate de cel putin 3 administratori.

* In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de administratie este obligatorie.

* Sistemul dualist de administrare este un sistem alternativ prin care societatea pe actiuni este administrata de un directorat si de un consiliu de supraveghere. Sistemul dualist de administrare implica obligativitatea audului financiar.

* Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere, este stabilita prin actul constitutiv, si nu poate depasi 4 ani. Persoana numita in una dintre aceste trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

* Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2 (conform prevederilor precedente, numarul acestora era 5).

* Societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar nu mai trebuie sa aiba cenzori.

* Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este, cu exceptia cazului in care are calitatea de administrator unic sau de membru al consiliului de administratie.

* Daca societatea detine o pagina de internet proprie, informatiile prevazute referitoare la denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare, capitalul social vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

* Apar modificari si noi prevederi referitoare la fuziunea, divizarea si lichidarea societatilor comerciale.

M.O.946/23.11. – Lege nr. 416/2006 din 16/11/2006 pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale

Daca pana acum legea obliga ca in contractele incheiate partile vor prevedea ca, in cazul neefectuarii tuturor platilor in termen de 30 de zile de la data scadentei, stabilita conform contractelor, debitorii sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intarziere”, in modificarea intervenita acest lucru este optional. Astfel, „in contractele incheiate, partile pot prevedea ca, in cazul neindeplinirii pana la scadenta sau pana la un alt termen convenit a obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), debitorii sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi lucratoare dupa data scadentei.”

M.O. 944/22.11.- Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 din 08/11/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

Poate dobandi calitatea de practician in insolventa persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) detine diploma de studii de invatamant superior de lunga durata in drept, stiinte economice sau inginerie si are o experienta in domeniul juridic sau economic de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare de lunga durata;

b) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

c) a promovat examenul de admitere in profesia de practician in insolventa, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de Regulament.

Practicienii in insolventa isi pot exercita profesia ca persoane fizice independente sau ca asociati, colaboratori ori angajati ai unor societati profesionale cu personalitate juridica.

M.O. 941/21.11.- Ordonanta de urgenta nr. 88/2006 din 20/11/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal

Incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007, contributia de asigurari sociale de sanatate de 7% aplicata asupra fondului de salarii, datorata pentru asigurarea sanatatii personalului, pe care persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii au obligatia sa o calculeze si sa o vireze, va fi in cota de 6%.

M.O. 941/21.11. – Regulament nr. 8/2006 din 07/11/2006 privind standardele de cunoastere a clientelei institutiilor financiare nebancare

Acest regulament se aplica institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare straine, inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei, si reprezinta un cadru general pentru elaborarea de catre acestea a politicilor si procedurilor proprii de cunoastere a clientelei, in scopul combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a acestui regulament, fiecare institutie financiara nebancara va elabora un program propriu de cunoastere a clientelei, constand in politici si proceduri de cunoastere a clientelei, care sa corespunda naturii, marimii, complexitatii si intinderii activitatii sale si sa fie adaptat la gradul de risc asociat categoriilor de clienti pentru care aceasta presteaza servicii financiare.

M.O. 938/20.11.- Lege nr. 422/2001 (republicare) din 18/07/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:

– cartile postale ilustrate, plicurile, marcile postale, hartile, pliantele, brosurile, revistele, ghidurile turistice, cartile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice si documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare si cartelele telefonice comercializate in Romania, reprezentand monumente istorice individualizate sau in ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentari grafice de interior sau exterior;

– biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispozitie publicului, in totalitate ori in parte, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor juridice de drept privat care desfasoara activitati economice;

– biletele de intrare la manifestarile culturale, sportive sau de agrement, targuri si expozitii desfasurate in spatii situate in zona de protectie a acestora sau in zonele construite protejate;

activitatile de cazinou, jocuri de noroc si jocuri mecanice.

Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producatori, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate in zona de protectie a monumentelor istorice in zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, dupa caz

M.O.936/20.11.- Ordin nr. 1939/2006 din 15/11/2006 pentru aprobarea Procedurii de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusa de contribuabilul titular al operatiunii vamale

Sunt prezentate:

– procedura de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale cu sumele de restituit de aceeasi natura;

– procedura de compensare a sumelor de restituit din vama cu celelalte obligatii bugetare ale contribuabilului titular al operatiunii vamale, administrate de organul fiscal;

– procedura de restituire a sumelor incasate in vama.

M.O.935/17.11. – Hotarare nr. 1514/2006 din 25/10/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007

Este vorba de: – impozitele si taxele locale (Codul fiscal);

– taxele judiciare de timbru (Legea nr.146/1997);

– taxele de timbru pentru activitatea notariala (Ordonanta nr. 12/1998);

– taxele extrajudiciare de timbru (Legea nr.117/1999).

M.O.919/13.11. – Ordin nr. 1892/2006 din 17/10/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora

Transportul rutier public poate fi efectuat numai de catre operatorii de transport rutier inregistrati in Registrul operatorilor de transport rutier tinut de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.

Transportul rutier in cont propriu poate fi efectuat numai de catre intreprinderile inregistrate in Registrul intreprinderilor tinut de catre A.R.R. Transportul rutier in cont propriu se efectueaza fara incasarea unui tarif sau a echivalentului in natura ori in servicii al acestuia si se realizeaza in urmatoarele conditii:

a) este o activitate secundara sau suplimentara celorlalte activitati principale autorizate ale intreprinderii;

b) marfurile transportate sunt proprietatea intreprinderii ori au fost vandute, cumparate sau inchiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;

c) scopul deplasarii este transportul marfurilor ori al persoanelor spre sau de la intreprindere ori intre punctele de lucru ale acesteia;

d) persoanele transportate sunt angajatii intreprinderii, scopul transportului fiind in interesul activitatilor proprii;

e) intreprinderea foloseste vehicule rutiere detinute in proprietate sau obtinute de aceasta printr-un contract de vanzare-cumparare cu plata ulterioara ori in baza unui contract de leasing pe termen lung sau, in cazul transportului de marfuri, vehiculele pot fi inchiriate fara sofer;

f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducatori auto angajati ai intreprinderii, de persoana fizica sau de un membru al asociatiei familiale, dupa caz.

M.O. 912/09.11. -Ordin nr. 2406/2006 din 04/10/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. I sectiunea a 6-a din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2005, cu modificarile ulterioare

Pot beneficia de finantari nerambursabile, acordate din Fondul Cultural National pentru programele, proiectele si actiunile culturale organizate in tara si/sau in strainatate :

a) persoanele fizice sau persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati culturale;

b) persoanele juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfasoara activitati culturale;

c) institutiile publice care organizeaza programe culturale, altele decat cele stabilite ca obligatii sau programe minimale anuale.

M.O. 909/08.11. – Hotarare nr. 73/2006 din 20/09/2006 privind aprobarea procedurilor pentru controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe acestuia

Aceste proceduri cuprind:

lista de obiective pentru verificarea calitatii activitatii de audit financiar;

– lista de obiective pentru verificarea calitatii activitatilor conexe auditului financiar.

Pentru activitatile conexe auditului financiar sunt detaliate procedurile pentru:

-angajamente de audit intern;

-angajamente de audit cu scop special (ISA 800);

-angajamente pentru efectuarea procedurilor convenite privind informatiile financiare (ISRS 4400);

-angajamente de revizuire a situatiilor financiare (ISRE 2400);

-proceduri detaliate pentru angajamentele de revizuire a situatiilor financiare (ISRE 2400);

-angajamente pentru consultanta financiara

M.O. 908/08.11. -Circulara nr. 21/2006 din 01/11/2006 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R. valabil in luna noiembrie 2006 ->8,75% pe an.

M.O. 905/07.11. -Ordin nr. 1826/2006 din 30/10/2006 privind organizarea examenelor pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal in cursul semestrului I al anului 2007

In cursul semestrului I al anului 2007 se vor organiza doua sesiuni de examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, in lunile februarie si iunie.

M.O. 905/07.11. -Ordin nr. 1757/2006 din 23/10/2006 pentru modificarea O.M.F. nr. 1.615/2006 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal

Nivelul taxei de inscriere ramane la acceeasi valoare de 300 lei. Se modifica doar contul unde se vireaza aceasta taxa. Codurile de identificare fiscala ale directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si codurile IBAN aferente contului 50.03.19 «Disponibil din taxe pentru inscrierea la examenul de consultant fiscal» sunt prevazute in anexa care face parte din acest ordin.

M.O. 901/06.11. -Lege nr. 399/2006 din 30/10/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

* S-a majorat cota contributiei pentru concedii si indemnizatii. Aceasta este de 0,85% aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale.

* S-a plafonat aceasta contributie in sensul ca baza lunara de calcul a contributiei nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.

* Stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediilor si indemnizatiilor s-a redus de la 6 luni la o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda drepturile respective.

* Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz.

* Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca este suportata de catre angajator din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca, fara sa se mai tina cont de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca a asiguratului.

M.O. 900/06.11. -Ordin nr. 2379/2006 din 12/09/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006

Prevedereri despre:

– inscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei si eliberarea certificatului de inscriere ;

– clasificarea filmelor si emiterea certificatelor de clasificare a filmelor;

– eliberarea etichetelor de clasificare;

– clasificarea cinematografelor;

– inscrierea de mentiuni.

M.O. 894/02.11. -Ordin nr. 1706/2006 din 17/10/2006 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a verificarii valabilitatii codului de inregistrare in scopuri de TVA si a datelor de identificare ale persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in celelalte state membre, de catre persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania

Incepand cu 1 ianuarie 2007, livrarea intracomunitara de bunuri este scutita de TVA in cazul in care cumparatorul furnizeaza vanzatorului un cod de inregistrare valabil in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru al Uniunii Europene. Verificarea valabilitatii codurilor de inregistrare in scopuri de TVA, furnizate vanzatorilor din Romania de catre cumparatori din alte state membre, cade in sarcina vanzatorului.

Persoanele inregistrate in scopuri de TVA in Romania pot verifica valabilitatea codurilor de inregistrare in scopuri de TVA si a datelor de identificare ale persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in celelalte state membre, astfel:

accesand pagina de internet a Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm, utilizand adresa: http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/VIES.htm;

transmitand o solicitare, prin posta electronica, la adresa/adresele mentionata/mentionate pe portalul A.N.A.F., utilizand: http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/;

transmitand o solicitare in scris, prin posta sau direct la registratura directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

M.O. 887/31.10. -Ordin nr. 755/2006 din 16/10/2006 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca – FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia

M.O. 882/30.10. -Hotarare nr. 1425/2006 din 11/10/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

M.O. 880/27.10. -Hotarare nr. 25/2006 din 10/10/2006 pentru aprobarea Normei nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

M.O. 880/27.10. -Hotarare nr. 26/2006 din 10/10/2006 pentru aprobarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative

M.O. 880/27.10. -Hotarare nr. 24/2006 din 03/10/2006 pentru aprobarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

M.O. 880/27.10. -Hotarare nr. 23/2006 din 03/10/2006 pentru aprobarea Normei nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative

M.O. 880/27.10. -Hotarare nr. 22/2006 din 26/09/2006 pentru aprobarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

M.O. 880/27.10. -Hotarare nr. 21/2006 din 19/09/2006 pentru aprobarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative

M.O. 877/26.10. -Ordin nr. 1719/2006 din 19/10/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unitatilor emitente de tichete cadou si de tichete de cresa

M.O. 873/25.10. -Ordin nr. 1254/2006 din 12/10/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului sanitar

M.O. 857/19.10. -Decizie nr. 365/2006 din 10/10/2006 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica si remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

M.O. 850/17.10. -Ordin nr. 832/2006 din 11/10/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

M.O. 846/13.10. -Lege nr. 376/2006 din 05/10/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

M.O. 843/12.10. -Ordin nr. 1633/2006 din 04/10/2006 privind modificarea si completarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaratiilor de inregistrare a contribuabililor si a cererii de inregistrare a domiciliului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele juridice inregistrate ca platitori de TVA si a modelului si continutului formularelor „Notificare” si „Certificat de inregistrare in scopuri de TVA”

M.O. 839/11.10. – Ordin nr. 1657/2006 din 07/10/2006 privind susþinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2006

Examenul va avea loc in municipiul Bucuresti, in zilele de 25-26 noiembrie 2006. Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si in presa centrala pana la data de 13 noiembrie 2006.

Examenul va fi sustinut din tematica de examen prevazuta in anexa nr. 1 la Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin O.M.F.P. nr. 1.614/2006, publicat in M.Oficial al Romaniei nr. 816 din 3 octombrie 2006, si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.

Inscrierile la examen si depunerea dosarelor se fac in perioada 23 octombrie – 3 noiembrie 2006 inclusiv, in municipiul Bucuresti, la sediul Scolii de finante publice din str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sectorul 3.

M.O. 836/11.10.- Decizie nr. 4/2006 din 19/07/2006 privind art. 9 din O.G.nr. 68/1997, republicata si pct. 2 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2005

I. In situatia în care sumele rezultate dupa rectificarea declaratiilor fiscale sunt mai mici decat obligatiile fiscale declarate initial, se datoreaza obligatii fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, numai pentru sumele datorate ca urmare a rectificarii, cu modificarea corespunzatoare a actelor administrative de calcul al obligatiilor fiscale accesorii, dupa caz.

II. In situatia prezentarii, în termenul de prescriptie, a certificatului de rezidenta fiscala care atesta ca beneficiarul venitului are rezidenta fiscala într-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri cu Romania, veniturile obtinute de acest nerezident din Romania sunt impozabile potrivit conventiei, în conditiile în care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescriptie, rezidenta fiscala în acel stat contractant pentru toata perioada în care s-au realizat veniturile, producand efecte inclusiv asupra calculului de obligatii fiscale accesorii aferente, acestea calculandu-se numai pentru impozitul calculat conform conventiei si neachitat în termen.

M.O. 836/11.10.- Decizie nr. 5/2006 din 26/07/2006 privind solicitarea de rambursare a soldului negativ de taxa pe valoarea adaugata

Solicitarea de rambursare a soldului negativ de taxa pe valoarea adaugata, formulata dupa data depunerii decontului de TVA, dar pana la expirarea termenului legal de depunere a acestuia, produce efectele exprimarii optiunii de rambursare la momentul depunerii initiale a decontului. Solicitarea se efectueaza conform procedurii prevazute pentru îndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA.

M.O.835/10.10.- Circulara nr. 19/2006 din 02/10/2006 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R. valabil în luna octombrie 2006 – 8,75% pe an.

M.O.832/10.10.- Ordin nr. 1200/2006 din 02/10/2006 pentru aprobarea Reglementarilor privind atestarea de catre Agentia Nationala a Medicamentului a persoanei calificate a detinatorului de autorizatie de fabricatie/import

M.O.823/ 06.10. – Hotarare nr. 1317/2006 din 20/09/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa

Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care încadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou si a tichetelor de cresa.

Salariatii pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor numai pentru destinatiile sau evenimentele care se încadreaza în cheltuielile sociale. Angajatorii acorda angajatilor proprii tichete cadou, în limita sumei prevazute în bugetul de venituri de cheltuieli aprobat potrivit legii, într-o pozitie distincta de cheltu ieli denumita „Tichete cadou” pentru cheltuieli sociale.

Tichetele de cresa se acorda pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 3 ani si pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la cresa unde este înscris copilul salariatului. Limita valorii nominale a tichetelor de cresa este în suma de 300 lei (RON) pentru o luna, pentru fiecare copil aflat la cresa si se asigura integral din costuri de catre angajator. Pot fi utilizate de catre angajati numai la cresele la care au înscrisi copiii si cu care unitatile emitente au încheiate contracte de prestari de servicii. Tichetele de cresa se acorda în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de cresa prevazute în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o pozitie distincta de cheltuieli denumita „Tichete de cresa”.

Acordarea tichetelor cadou nu exclude acordarea concomitenta si a tichetelor de cresa pentru acelasi angajat. Asupra sumelor corespunzatoare tichetelor cadou si tichetelor de cresa acordate de angajator nu se calculeaza si nu se retin nici pentru salariat, nici pentru angajator impozitele si taxele aferente salariilor.

Societatile pot utiliza tichete cadou si pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si publicitate, în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevazute în bugetele proprii, aprobate potrivit legii, în pozitii distincte de cheltuieli, denumite tichete cadou.

M.O. 816/03.10. – Ordin nr. 1614/2006 din 26/09/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal

Examenul va consta intr-o proba scrisa/interviu. Proba scrisa va fi sub forma de test-grila/lucrare scrisa, care va contine de regula intrebari din: legislatia fiscala, legislatia privind administrarea fiscala si legislatia vamala (90%); dreptul comercial si dreptul financiar-fiscal (5%); gestiunea financiara si contabilitatea intreprinderii (5%). Durata de elaborare a raspunsurilor pentru proba scrisa este de 3 ore. Pentru promovarea examenului, candidatii trebuie sa acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

Tematica de examen si bibliografia sunt prezentate in anexa nr. 1 a acestui Regulament.

M.O. 816/03.10. – Ordin nr. 1615/2006 din 26/09/2006 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal

Taxa de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal pentru anul 2006 este in valoare de 300 lei. Taxa se plateste in contul 50.03.19 „Disponibil din taxe pentru inscrierea la examen”, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice, prin virament, mandat postal sau in numerar la casieria Ministerului Finantelor Publice. Pe documentul de plata la rubrica „Beneficiar” se vor indica codul de identificare fiscala al Ministerului Finantelor Publice 4221306 si simbol cont IBAN corespondent RO20TREZ700500319X001271.

M.O. 803/25.09. – Ordonanta de urgenta nr. 72/2006 din 20/09/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative in domeniul sanitar

Amenzile prevazute la TITLUL VIII – ” Asigurarile sociale de sanatate” – s-au majorat de 10 ori. Astfel:

nedepunerea la termen a declaratiilor nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor precum si refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale ANAF si ale caselor de asigurari a documentelor justificative si a actelor de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la fond se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

– nevirarea contributiei de 7% asupra fondului de salarii datorata de angajatori precum si refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de asigurari documentele justificative si actele de evidenta financiar-contabila privind sumele decontate din fond se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.

M.O. 801/25.09.- Ordin nr. 687/2006 din 15/09/2006 pentru aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestata in timpul noptii si de valorificare a acestuia in procesul de stabilire si/sau de recalculare a drepturilor de pensie.

Cererile prin care persoanele interesate solicita eliberarea adeverintelor prin care se atesta faptul ca in anumite perioade de activitate, anterioare datei de 1 aprilie 2001, au prestat munca organizata pe schimburi si ca, pe cale de consecinta, au beneficiat de sporul prevazut de lege pentru munca prestata in timpul noptii se depun la angajatori sau la detinatorii arhivelor acestora, dupa caz. Acestia sunt direct raspunzatori de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor inscrise in adeverintele pe care le intocmesc si le elibereaza.

M.O. 801/25.09.- Ordin nr. 4940/2006 din 18/08/2006 privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare si anulare a autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic si a Procedurii de admitere in parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici

M.O. 800/ 22.09.- Lege nr. 364/2006 din 21/09/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Se modifica si completeaza prevederile referitoare la Registrele nationale in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe, in vederea supravegherii si controlului circulatiei produselor purtatoare de drepturi de autor si de drepturi conexe, infiintate si administrate de catre Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

Registre nationale administrate de ORDA sunt: Registrul national al fonogramelor, Registrul national al programelor pentru calculator, Registrul national al videogramelor, Registrul national al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio si casete video.

M.O. 800/22.09.- Norma nr. 20/2006 din 13/09/2006 pentru modificarea si completarea Normei B.N.R. nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice (intra in vigoare la data de 22 octombrie 2006)

M.O. 790/19.09.- Hotarare nr. 1180/2006 din 06/09/2006 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Unitatea de Combatere a Spalarii Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania privind cooperarea in schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului, Memorandumului de întelegere dintre autoritatile competente ale Romaniei si Principatului Liechtenstein privind cooperarea in schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului si Acordului de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si procurorul de stat de pe langa Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea si schimbul de informatii financiare in domeniul combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, semnate la Limassol – Republica Cipru la 15 iunie 2006

M.O.790/19.09. – Ordonanta de urgenta nr. 61/2006 din 06/09/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

* S-au dublat amenzile prevazute, acestea fiind acum – in cazul persoanelor juridice – de la 10.000 lei la 20.000 lei. * Printre faptele sanctionate amintim:

– lipsa unei evidente stricte a producerii, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor;

– necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii deseurilor, in situatia în care aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii;

– producerea de deseuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse si ambalaje, care depasesc necesitatile de productie, de consum si de desfacere;

– nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deseurilor (producatorii de deseuri sunt obligati sa implementeze prevederile Planului national de gestionare a deseurilor, ale planurilor regionale de gestionare a deseurilor si ale planurilor judetene de gestionare a deseurilor)

(Conform defiinitiilor prevazute in cuprinsul in Ordonanta de urgenta, reprezinta deseuri si produsele pe care deþinãtorul nu le mai utilizeazã, de exemplu reziduuri menajere, din birouri, activitãþi comerciale etc.).

fM.O.788/18.09.- Ordonanta de urgenta nr. 55/2006 din 30/08/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

* S-au modificat prevederile referitoare la concedierile colective;

* Salariatul cu fractiune de normã este salariatul al cãrui numãr de ore normale de lucru, calculate sãptãmânal sau ca medie lunarã, este inferior numãrului de ore normale de lucru al unui salariat cu normã întreagã comparabil. Nu mai este necesar ca programul de lucru sa fie corespunzãtor unei fractiuni de normã de cel puþin douã ore pe zi (respectiv cel putin 10 ore pe saptamana).

* S-a prelungit cu doi ani termentul pana la care se probeaza cu carnetul de muncã vechimea în muncã – de la data de 31 decembrie 2006 la 31 decembrie 2008. Tot cu acelasi interval s-a prelungit si termenul pana la care angajatorii si inspectoratele teritoriale de muncã care pãstreazã si completeazã carnetele de muncã le vor elibera titularilor în mod esalonat – de la data de 30 iunie 2007 la data de 30 iunie 2009.

M.O. 786/18.09. – Hotãrâre nr. 68/2006 din 14/08/2006 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfãsurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitãtii de auditor financiar

M.O.786/18.09.- Hotãrâre nr. 70/2006 din 14/08/2006 pentru aprobarea Normelor privind controlul calitãtii activitãtii de audit financiar si a serviciilor conexe

M.O.758/06.09.- Ordin nr. 1393/2006 din 22/08/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a modelului si conþinutului formularelor „Decizie de impunere din oficiu”

Organul fiscal competent are dreptul de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pe fiecare surs� �i categorie de venit, în situa�ia în care contribuabilul nu depune declara�ia de venit la termenul prev�zut de lege. Impunerea din oficiu a obliga�iilor fiscale se face prin estimarea bazei de impunere. Stabilirea din oficiu a obliga�iilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la în�tiin�area contribuabilului privind dep�irea termenului legal de depunere a declara�iei fiscale.

Impozitul stabilit din oficiu de organul fiscal competent se corecteaz� astfel:– prin depunerea efectiv� de c�tre contribuabil a declara�iei de venit, conform legii. În situa�ia în care dup� depunerea de c�tre contribuabil a declara�iei de venit rezult� diferen�e fa�� de impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere din oficiu, în eviden�a fiscal� se vor lua în considerare numai diferen�ele în plus sau minus, iar pentru calculul major�rilor de întârziere se va aplica procedura similar� cu procedura de calcul a major�rilor de întârziere în cazul depunerii declara�iei rectificative;

– prin efectuarea unei inspec�ii fiscale privind impozitul care a fost stabilit din oficiu.

M.O.765/07.09.- Rectificare din 07/09/2006 privind Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003

Se elimina art. IV al Legii nr.343/2006 de modificare a Codului fiscal unde se prevedea ca la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana nu se mai aplica impozitarea pe veniturile microintreprinderilor.

Astfel, cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor va fi 2% in anul 2007, 2,5% in anul 2008 si 3% in anul 2009. Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceasta limita, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal

M.O.758/06.09.- Ordin nr. 1393/2006 din 22/08/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a modelului si continutului formularelor „Decizie de impunere din oficiu”

Organul fiscal competent are dreptul de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pe fiecare sursa si categorie de venit, in situatia in care contribuabilul nu depune declaratia de venit la termenul prevazut de lege. Impunerea din oficiu a obligatiilor fiscale se face prin estimarea bazei de impunere. Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale.

Impozitul stabilit din oficiu de organul fiscal competent se corecteaza astfel:

– prin depunerea efectiva de catre contribuabil a declaratiei de venit, conform legii. in situatia in care dupa depunerea de catre contribuabil a declaratiei de venit rezulta diferente fata de impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere din oficiu, in evidenta fiscala se vor lua in considerare numai diferentele in plus sau minus, iar pentru calculul majorarilor de intarziere se va aplica procedura similara cu procedura de calcul a majorarilor de intarziere in cazul depunerii declaratiei rectificative;

– prin efectuarea unei inspectii fiscale privind impozitul care a fost stabilit din oficiu.

M.O.936/20.11.- Ordin nr. 1939/2006 din 15/11/2006 pentru aprobarea Procedurii de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusa de contribuabilul titular al operatiunii vamale

Sunt prezentate:

– procedura de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale cu sumele de restituit de aceeasi natura;

– procedura de compensare a sumelor de restituit din vama cu celelalte obligatii bugetare ale contribuabilului titular al operatiunii vamale, administrate de organul fiscal;

– procedura de restituire a sumelor incasate in vama.

M.O. 994/13.12- Ordin nr. 2001/2006 din 22/11/2006 privind modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

*Este permisa, in cazuri exceptionale, modificarea de la un exercitiu financiar la altul a formatului bilantului si al contului de profit si pierdere, cu mentionarea in notele explicative, impreuna cu o explicatie a motivelor care au determinat-o.

*Au fost detaliate informatiile referitoare contabilitatea contractelor de leasing.

*Se definesc notiunile de venituri si cheltuieli in sensul prezentelor reglementari.

*Apar noi informatii ce trebuie specificate in Notele explicative la Situatiile financiare anuale si Raportul administratorilor;

*Este definit ce inseamna, in intelesul acestor reglementari, o „entitate legata„;

M.O.784/15.09.- Hotarare nr. 20/2006 din 06/09/2006 pentru aprobarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

M.O.781/14.09.- Ordin nr. 1058/2006 din 31/08/2006 privind prelungirea valabilitatii Ordinului ministrului sanatatii nr. 621/2006 pentru ajustarea preturilor la medicamente pe baza Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania

M.O.777/ 13.09. – Ordin nr. 1459/2006 din 01/09/2006 privind infiintarea Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate si aprobarea procedurii de infiintare si actualizare a acestuia

Registrul va contine informatii referitoare la persoanele autorizate ca antrepozitari si operatori inregistrati, precum si la locurile autorizate ca antrepozite fiscale. Directia de autorizari din cadrul Ministerului Finantelor Publice asigura actualizarea bazelor de date aferente Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate in functie de deciziile Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcarii, in cel mult 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a autorizatiilor.

M.O.771/12.09.- Ordin nr. 1389/2006 din 22/08/2006 privind modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

M.O.770/11.09.- Norma nr. 19/2006 din 05/09/2006 privind categoriile de active eligibile pentru suplimentarea portofoliului si substituirea de credite ipotecare din portofoliu- se aplica bancilor si bancilor de credit ipotecar, persoane juridice romane si reglementeaza categoriile de active, altele decat creditele ipotecare, eligibile pentru suplimentarea portofoliului si/sau substituirea creditelor ipotecare din portofoliul afectat garantarii unei emisiuni de obligatiuni ipotecare.

M.O.770/11.09. – Norma nr. 18/2006 din 05/09/2006 privind organizarea si controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum si desfasurarea activitatii de audit intern a institutiilor financiare nebancare

Institutiile financiare nebancare trebuie sa intocmeasca anual un raport asupra activitatii desfasurate in domeniul controlului intern, administrarii riscurilor semnificative si auditului intern care va fi analizat in cadrul consiliului de administratie

M.O. 770/11.09.-Norma nr. 17/2006 din 05/09/2006 privind supravegherea expunerilor institutiilor financiare nebancare

Institutiile financiare nebancare vor raporta trimestrial Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere toate expunerile mari, precum si expunerea agregata, conform formularelor prezentate in anexele nr. 4 si 5. Modul de calcul al expunerilor este prezentat in anexele nr. 2 si 3. Raportarea se va efectua, in format letric si electronic, in termen de 25 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei pentru care aceasta se intocmeste.

M.O.770/11.09.- Norma nr. 16/2006 din 05/09/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

Institutiile financiare nebancare determina lunar nivelul fondurilor proprii, potrivit dispozitiilor prezentei norme, pe baza datelor inscrise in balanta de verificare intocmita pentru sfarsitul fiecarei luni. Trimestrial, raporteaza in format letric si electronic, la Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere, nivelul fondurilor proprii, in termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la sfarsitul trimestrului pentru care se intocmeste raportarea.

Institutiile financiare nebancare vor mentine permanent nivelul fondurilor proprii cel putin la nivelul capitalului minim aplicabil prevazut in reglementarile Bancii Nationale a Romaniei

M.O.768/08.069. – Ordin nr. 708/2006 din 07/09/2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale

Inspectia fiscala poate fi suspendata cand este indeplinita una dintre urmatoarele conditii si numai daca neindeplinirea acesteia impiedica finalizarea inspectiei fiscale: necesitatea efectuarii unuia sau mai multor controale incrucisate; necesitatea remedierii unor deficiente constatate in timpul inspectiei fiscale si care au facut obiectul unei „Dispozitii privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala”; necesitatea obtinerii unui punct de vedere de la una sau mai multe directii de specialitate din cadrul M.F.P. sau al A.N.A.F. ori emiterii unei decizii a Comisiei fiscale centrale; necesitatea efectuarii unei expertize conform Codului de procedura fiscala; necesitatea efectuarii de cercetari specifice pentru identificarea unor persoane fizice sau stabilirea realitatii unor tranzactii; solicitarea suspendarii formulata de catre contribuabil ca urmare a aparitiei unei situatii obiective care impiedica desfasurarea inspectiei fiscale (pe parcursul desfasurarii unei inspectii fiscale contribuabilul poate solicita, in scris, suspendarea acesteia, numai o singura data); necesitatea solicitarii unor informatii suplimentare din alte state membre ale Uniunii Europene cu privire la operatiunile intracomunitare ale contribuabilului verificat.

Dupa incetarea conditiilor care au generat suspendarea, inspectia fiscala va fi reluata, data acesteia fiind comunicata in scris contribuabilului.

M.O.766/08.09. – Hotarare nr. 13/2006 din 23/08/2006 pentru aprobarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii

M.O.766/08.09.- Hotarare nr. 14/2006 din 23/08/2006 pentru aprobarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societatii de administrare a fondurilor de pensii facultative

M.O.766/08.09.- Hotarare nr. 15/2006 din 23/08/2006 pentru aprobarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative

M.O.766/08.09.- Hotarare nr. 16/2006 din 23/08/2006 pentru aprobarea Normei nr. 4/2006 privind provenienta capitalului social

M.O.766/08.09.- Hotarare nr. 17/2006 din 23/08/2006 pentru aprobarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute in materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

M.O.766/08.09.- Hotarare nr. 18/2006 din 23/08/2006 pentru aprobarea Normei nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative

M.O.766/08.09.- Hotarare nr. 19/2006 din 23/08/2006 pentru aprobarea Normei nr. 7/2006 privind incetarea activitatii administratorului

M.O.765/07.09.- Rectificare din 07/09/2006 privind Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003

Se elimina art. IV al Legii nr.343/2006 de modificare a Codului fiscal unde se prevedea ca la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana nu se mai aplica impozitarea pe veniturile microintreprinderilor.

Astfel, cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor va fi 2% in anul 2007, 2,5% in anul 2008 si 3% in anul 2009. Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceasta limita, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal

M.O.763/07.09.- Circulara nr. 18/2006 din 01/09/2006 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R. valabil in luna septembrie 2006- 8,75% pe an.

M.O.758/06.09.- Ordin nr. 1393/2006 din 22/08/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a modelului si continutului formularelor „Decizie de impunere din oficiu”

Organul fiscal competent are dreptul de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pe fiecare sursa si categorie de venit, in situatia in care contribuabilul nu depune declaratia de venit la termenul prevazut de lege. Impunerea din oficiu a obligatiilor fiscale se face prin estimarea bazei de impunere. Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale.

Impozitul stabilit din oficiu de organul fiscal competent se corecteaza astfel:

– prin depunerea efectiva de catre contribuabil a declaratiei de venit, conform legii. In situatia in care dupa depunerea de catre contribuabil a declaratiei de venit rezulta diferente fata de impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere din oficiu, in evidenta fiscala se vor lua in considerare numai diferentele in plus sau minus, iar pentru calculul majorarilor de intarziere se va aplica procedura similara cu procedura de calcul a majorarilor de intarziere in cazul depunerii declaratiei rectificative;

– prin efectuarea unei inspectii fiscale privind impozitul care a fost stabilit din oficiu.

M.O. 758/06.09.- Ordin nr. 1394/2006 din 22/08/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor „Adeverinta de venit” si „Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit” pentru persoane fizice

M.O. 746/31.08. – Hotarare nr. 1094/2006 din 30/08/2006 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 12 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

Se amana intrarea in vigoare a acestei Hotatrari pana la data de 31 decembrie 2006.

M.O.745/31.08.- Ordonanta nr. 49/2006 din 30/08/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca

M.O.744/31.08.- Ordin nr. 1346/2006 din 14/08/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si a modelului unor formulare

I. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, codul de identificare fiscala atribuit contribuabililor este codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea A.N.A.F. In cazul in care contribuabilul desfasoara mai multe activitati autorizate sau activitatea se desfasoara in mai multe locatii, atribuirea codului de inregistrare fiscala se face numai pentru activitatea principala, la sediul principal de desfasurare a acesteia, celelalte locatii reprezentand sedii secundare si le sunt aplicabile dispozitiile Codului de procedura fiscala. Cu aceeasi data, pentru contribuabilii care se inregistreaza ca persoana impozabila in scopuri de TVA, codul de identificare fiscala este alcatuit din codul de inregistrare fiscala mentionat anterior si din prefixul „RO”.

Codul de inregistrare fiscala este utilizat de contribuabili in relatia cu organul fiscal competent (cel in a carui raza teritoriala isi au sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala) si cu ceilalti contribuabili, numai in legatura cu activitatea economica autorizata desfasurata sau cu profesia libera exercitata.

Pentru indeplinirea obligatiilor fiscale potrivit reglementarilor in domeniul impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii, codul de identificare fiscala utilizat de persoanele fizice este codul numeric personal. Organul fiscal competent pentru administrarea impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii este organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica are adresa unde isi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

Contribuabilii inregistrati in evidentele fiscale la data de 1 septembrie 2006, au obligatia sa solicite atribuirea codului de inregistrare fiscala. Pana la data de 30 septembrie 2006, administratiile finantelor publice vor instiinta toti contribuabilii care isi au domiciliul fiscal in raza lor teritoriala de competenta asupra acestei obligatii. Pentru atribuirea codului de inregistrare fiscala si eliberarea noului certificat de inregistrare fiscala, contribuabilii depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere” (070), insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala emis anterior si de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta.

II. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Cu aceeasi data, pentru contribuabilii care se inregistreaza ca persoana impozabila in scopuri de TVA codul de identificare fiscala este alcatuit din codul de inregistrare fiscala si din prefixul „RO”.

Contribuabilii inregistrati in evidentele fiscale la data de 1 septembrie 2006, au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare continand adresa noului domiciliu fiscal. Pana la data de 30 septembrie 2006, administratiile finantelor publice vor instiinta toti contribuabilii care isi au domiciliul fiscal in raza lor teritoriala de competenta asupra acestei obligatii. Pentru eliberarea noului certificat de inregistrare fiscala, contribuabilii depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala „Declaratia de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica” (080), insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala emis anterior si de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta.

M.O.739/30.08.- Hotarare nr. 1091/2006 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

M.O.738/29.08.- Decizie nr. 260/2006 din 16/08/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor muzicale, precum si publicarea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor muzicale

M.O.738/29.08.- Ordin nr. 1267/2006 din 27/07/2006 pentru aprobarea formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere”

Aceasta decizie se va emite la finalizarea unei inspectii fiscale generale sau partiale, numai in cazul in care se constata ca toate obligatiile bugetare care au facut obiectul inspectiei fiscale au fost corect determinate.

M.O.737/29.08.- Ordin nr. 1414/2006 din 21/08/2006 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor imputernicite sa foloseasca modelul de proces-verbal

M.O. 723/28.08.- Hotarare nr. 1052/2006 din 09/08/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali

M.O.727/25.08.- Hotarare nr. 1086/2006 din 16/08/2006 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2007

M.O.726/24.08.- Ordin nr. 586/2006 din 25/07/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

M.O.724/24.08. – Ordin nr. 1340/2006 din 11/08/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii in vederea aplicarii O.M.F.P. nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti

M.O.723/28.08.- Ordonanta nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006

Valoarea punctului de pensie, stabilita potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 339,3 lei si se aplica incepand cu data de 1 septembrie 2006.

M.O.720/23.08. – Ordin nr. 345/2006 din 08/08/2006 privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatate

Casele de asigurari de sanatate incheie cu asiguratii aflati in evidenta acestora, direct sau prin angajator, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, contracte de asigurari sociale de sanatate. Contractele de asigurari sociale de sanatate vor fi incheiate si cu alti asigurati, pe masura luarii acestora in evidenta de casele de asigurari de sanatate.

Contractul de asigurari sociale de sanatate se transfera de la un angajator la altul, ca urmare a modificarii raporturilor de munca sau de serviciu in conditiile legii.

M.O.714/21.08. – Ordin nr. 572/2006 din 24/07/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale

M.O.712/18.08.- Decizie nr. 231/2006 din 28/07/2006 pentru publicarea Protocolului privind colectarea dreptului de suita si pentru desemnarea organismului de gestiune colectiva VISARTA – Societatea de Gestiune Colectiva din Domeniul Artelor Vizuale drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor stabilite prin acest protocol

Potrivit Legii nr.8/1996, autorilor li se cuvine dreptul de suita, reprezentand o cota-parte din pretul de vanzare obtinut la orice revanzare a operei, precum si au dreptul de a fi informati cu privire la locul unde se afla opera lor. Colectorul unic si gestionarul dreptului de suita rezultat in urma revanzarilor ulterioare ale operelor de arta vizuala este VISARTA. Acesta incaseaza si repartizeaza titularilor de drepturi de autor sumele rezultate ca urmare a aplicarii cotei procentuale asupra pretului de vanzare al operelor de arta vizuala. Sumele sunt retinute de vanzatori sau intermediari in urma oricarei revanzari.

Vanzatorul sau intermediarul retine si vireaza colectorului unic cota procentuala legal stabilita si informeaza cu privire la locul unde se afla opera dupa revanzare.

Prin revanzarea ulterioara primei instrainari facute de catre autor se intelege actul comercial de revanzare a unei opere originale de arta grafica sau plastica (opere originale de pictura, sculptura, grafica, desen, design, scenografie, arta decorativa – sticla, metal, textile, lemn, ceramica etc.- , fotografii, harti) ori a unei opere fotografice, care implica, in calitate de vanzator, cumparator sau intermediar, saloane, galerii de arta, case de licitatie, precum si orice comerciant de opere de arta.

M.O.710/18.08.- Hotarare nr. 1028/2006 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

M.O. 708/17.08.- Ordin nr. 450/2006 din 06/06/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O. 705/17.08. – Ordin nr. 7982/2006 din 10/08/2006 privind aprobarea Documentului pentru regularizarea situatiei operatiunilor vamale deschise in baza prevederilor art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Documentul reprezinta actul administrativ acceptat si inregistrat de autoritatea vamala in aplicarea prevederilor legale referitoare la incetarea contractului de leasing si incheierea operatiunii din punct de vedere vamal, pentru cazul in care locatorul/utilizatorul si-a exprimat optiunea de cumparare si operatiunea este finalizata conform prevederilor legale.

M.O.704/17.08.- Hotarare nr. 1025/2006 din 09/08/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.825/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O.703/16.08.- Ordin nr. 901/2006 din 05/06/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele juridice inregistrate ca platitori de TVA si a modelului si continutului formularelor „Notificare” si „Certificat de inregistrare in scopuri de TVA”

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile de catre organul fiscal competent va avea prefixul „RO”, urmat de codul de identificare fiscala.

Toate persoanele juridice platitoare de TVA inregistrate in evidentele fiscale pana la data de 1 noiembrie 2006 vor fi inregistrate, din oficiu, de catre organele fiscale competente, in evidenta persoanelor juridice impozabile inregistrate in scopuri de TVA si li se va elibera certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. Pentru contribuabilii platitori de TVA inscrisi in evidenta speciala, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea unei notificari.

Dupa 1 ianuarie 2007, pe masura ce persoanele juridice platitoare de TVA solicita preschimbarea certificatelor de inregistrare ca urmare a unor modificari ce tin de denumire sau de sediul social, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor elibera, conform prevederilor legale, un alt certificat de inregistrare ce va contine si noul identificator atribuit platitorilor de TVA (prefixul „RO” urmat de codul unic de inregistrare).

M.O.703/16.08.- Ordin nr. 955/2006 din 09/06/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”

Incepand cu 1 ian.20047, declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri se depune trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat in trimestrul de raportare livrari si/sau achizitii intracomunitare, precum si livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA vor depune declaratia recapitulativa numai in trimestrul de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrarile/achizitiile intracomunitare, precum si pentru livrarile si achizitiile in cadrul unei operatiuni triunghiulare efectuate.

Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ in declaratia recapitulativa pentru astfel de livrari in statul membru de origine si achizitiile intracomunitare, evidentiate in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei intervine:

– in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea; sau

– daca a fost emisa o factura pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, cu exceptia facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi, atat pentru livrari intracomunitare, cat si pentru achizitiile intracomunitare.

M.O. 610bis/ 14.07.- Regulament nr. 11/2006 din 13/07/2006 privind securitizarea creantelor

M.O. 701/16.08.- Ordin nr. 962/2006 din 01/08/2006pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

M.O.701/16.08. – Ordin nr. 575/2006 din 21/07/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi

M.O.695/15.08. – Circulara nr. 15/2006 din 01/08/2006 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B. N. R., valabil in luna august 2006 – 8,75% pe an

M.O. 695/15.08.- Regulament nr. 4/2006 din 01/08/2006 privind modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si abrogarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 privind autorizarea operatiunilor valutare

M.O. 677/07.08.- Ordin nr. 1230/2006 din 24/07/2006 privind organizarea si conducerea contabilitatii de catre reprezentante

Reprezentantele nu mai sunt obligate sa tina contabilitate doar in partida simpla. Vor tine contabilitatea in partida simpla sau in partida dubla, potrivit necesitatilor proprii. In ambele cazuri sunt obligate sa intocmeasca urmatoarele registre contabile: Registrul-jurnal si Registrul-inventar. In situatia in care se opteaza pentru contabilitatea in partida dubla, reprezentantele organizeaza si conduc contabilitatea proprie la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatii financiare.

M.O.675/07.08.- Ordonanta nr. 35/2006 din 26/07/2006 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

*Incepand cu 06 septembrie 2006 intra in vigoare noi dispozitii referitoare la:

– domiciliul fiscal al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere precum si al asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica;

– solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans;

– certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale (pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale locale datorate autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza. Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor prezentului alineat, sunt nule de drept );

dosarul preturilor de transfer (acesta trebuie intocmit si prezentat de catre contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate, la solicitarea organului fiscal competent; continutul acestui dosar va fi aprobat prin ordin al presedintelui A.N.A.F.);

– se abroga prevederile din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii potrivit carora angajatorii, indiferent de forma de proprietate, depun la banca sau la trezorerie, dupa caz, odata cu documentatia pentru plata salariilor si a altor venituri pentru salariati, documentele pentru plata contributiilor datorate fondului, platile efectuandu-se simultan sub control bancar, respectiv trezorerie.

* Incepand cu 1 ianuarie 2007:

– impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii se platesc si se declara: trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice care au statut de microintreprindere, in conditiile Legii nr. 346/2004 (adica au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei), precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente; anual, pana la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului urmator, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice;

– se introduce un nou capitol -CAP.XIII „Aspecte internationale” care stabileste norme pentru recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al U.E., precum si pentru recuperarea intr-un alt stat membru al U.E. creantelor stabilite in Romania;

– se abroga dispozitiile art.70 din Codul de procedura fiscala referitoare la inregistrarea si scoaterea din evidenta a platitorilor de taxa pe valoarea adaugata;

M.O 675/07.08.- Ordin nr. 586/2006 din 31/07/2006 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2006 la 7,41 lei.

M.O.665/02.08. – Ordin nr. 1238/2006 din 25/07/2006 privind modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin O.M.F.P. 1.846/2003

S-a modificat modul de justificare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri plasate in regim de antrepozit vamal in vederea exportului/reexportului

M.O.662/01.08. – Lege nr. 343/2006 din 17/07/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

* Desi in textul modificat al Codului fiscal se prevede ca impozitul pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009, in finalul aceste legi, la Art. IV. se stipuleaza: „La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile titlului IV – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se abroga.”

* Se introduce sistemul platilor anticipate pentru impozitul pe profit. Societati comerciale bancare il aplica incepand cu 2007, iar celelalte societati incepand cu 2008. Se vor efectua trimestrial plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

* Persoanele fizice datoreaza impozit la vanzarea constructiilor de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii. In cazul constructiilor, acesta este calculat in functie de perioada in care au fost dobandite – intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv, respectiv dobandite la o data mai mare de 3 ani.

* In cazul dividendelor distribuite catre nerezidenti, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

* La taxa pe valoare adaugata sunt prevederi noi, legate in principal de livrarea de bunuri si prestarea de servicii intracomunitare; „taxarea inversa” se va aplica si in cazul lucrarilor de constructii-montaj.

M.O.660/01.08. – Ordin nr. 895/2006 din 20/07/2006 pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea de punere pe piata si supravegherea medicamentelor de uz uman (pana la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, medicamentele de uz uman pot fi puse pe piata numai dupa eliberarea autorizatiei de punere pe piata de catre Agentia Nationala a Medicamentului; dupa momentul aderarii, niciun medicament nu poate fi pus pe piata in Romania fara o autorizatie de punere pe piata emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, in conformitate cu prevederile acestor reglementari, sau fara o autorizatie eliberata conform procedurii centralizate)

M.O.657/31.07. – Lege nr. 329/2006 din 14/07/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

M.O. 655/ 28.07. – Ordin nr. 893/2006 din 20/07/2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru activitatea de distributie angro de medicamente

M.O. 649/27.07. – Lege nr. 328/2006 din 14/07/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

Printre modificarile privind sursele din care se constituie Fondul cinematografic:

– in cazul posturilor de televiziune publice si private contributia creste de la 3% la 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de acestea;

– pe langa agentii economici care obtin venituri din retransmisia prin cablu si prin satelit a emisiunilor de televiziune, datoreaza aceeasi contributie de 1% aplicata asupra veniturilor realizate lunar si agentii economici care obtin venituri din retransmisia digitala a emisiunilor de televiziune;

– in cazul contributiei de 3% din incasarile provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen si pe orice fel de suport, in cinematografe sau in alte spatii destinate vizionarii cu public se revine la prevedere potrivit careia obligatia de plata revine exploatantilor (pana in acest moment contributia revenea in proportie de 50% distribuitorilor si de 50% exploatantilor si era achitata de exploatant);

– pentru operatorii economici care organizeaza jocuri de noroc contributia creste de la 1% la 4% din profitul anual realizat;

In vederea dezvoltarii cinematografiei in Romania se introduc masuri de sprijin indirect, dintre care amintim:

scutirea de la plata taxei pe redeventa pentru distribuitorii care introduc in Romania un numar egal sau mai mare de 8 copii de film;

– sprijin indirect in valoare de 150%, aferent impozitului pe profit obtinut in urma realizarii investitiei, pentru operatorii implicati in exploatarea de lanturi de cinematografe, in situatia in care lantul este format din cel putin 10 sali distribuite pe teritoriul Romaniei, corespunzator a 10% din investitia realizata.

M.O. 646/26.07.- Lege nr. 319/2006 din 14/07/2006 a securitatii si sanatatii in munca

Stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii.

Intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.

M.O.643/26.07.- Ordin nr. 3/2006 din 17/07/2006 pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

Aceste modelele ale situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora se aplica incepand cu trimestrul al III-lea al anului 2006 institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare persoane juridice straine, inscrise in Registrul general.

Situatiile financiare periodice ale institutiilor financiare nebancare se intocmesc trimestrial si se depun la Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere se vor transmite in termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la sfarsitul trimestrului pentru care se face raportarea.

M.O. 641/25.07.- Ordin nr. 1214/2006 din 18/07/2006 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2006 a agentilor economici

Raportarile contabile la 30 iunie 2006, precum si declaratiile agentilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare se vor depune pana cel mai tarziu la 15 august 2006.

M.O. 636/24.07.- Lege nr. 344/2006 din 19/07/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Procedura specifica privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei urmeaza sa fie stabilita prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.

Prezenta lege intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

M.O. 633/21.07.- Lege nr. 307/2006 din 12/07/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei neconsemnarea de catre persoanele fizice si juridice in actele de transmitere temporara a dreptului de folosinta, precum si de antrepriza a raspunderilor ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor.

M.O. 631/21.07. – Lege nr. 330/2006 din 17/07/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free

La articolul 8, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins: „Magazinele duty-free care functioneaza in punctele de trecere a frontierei de stat terestre cu state intracomunitare isi vor inceta activitatea la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.”

In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma „dolari S.U.A.” se inlocuieste cu sintagma „euro”.

M.O. 623/19.07.- Decizie nr. 496/2006 din 11/07/2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, standardele de cunoastere a clientelei si control intern pentru entitatile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a unor autoritati

Aceste reglementari sunt aplicabile tuturor entitatilor, exceptand cele a caror activitate este reglementata si/sau supravegheata de CNVM si de structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale.

Pe langa obligatiile prevazute de lege (cele referitoare la desemnarea persoanei raspunzatoare de aplicarea legii, la raportarile catre Oficiu), entitatile reglementate au obligatia:

– de a-si identifica clientii (trebuie sa obtina, in vederea stabilirii identitatii beneficiarului real, cel putin urmatoarele informatii: declaratie pe propria raspundere, prin care acesta sa declare identitatea beneficiarului real, precum si sursa fondurilor, conform formularului prevazut in prezentele norme; scopul si natura operatiunilor/tranzactiilor derulate cu entitatea; denumirea si locul desfasurarii activitatii/ocupatia; numele/denumirea angajatorului sau natura activitatii proprii. Se va crearea o baza de date privind identitatea clientilor, care va fi reactualizata permanent);

– de a elabora un program propriu de cunoastere a clientelei (in forma scrisa si sa fie aprobate de organele de conducere ale fiecarei entitati; trebuie sa fie cunoscute de intregul personal implicat si sa fie revizuite periodic in vederea adaptarii lor corespunzatoare);

– de a stabili procedura de raportare a tranzactiilor suspecte (aceasta trebuie sa fie clar stabilita, in forma scrisa, si adusa la cunostinta intregului personal);

In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme (adica pana pe 19 oct.2006) entitatile vor adopta si vor implementa programe de cunoastere si monitorizare a clientelei, adaptate specificului activitatii fiecareia. In acest termen entitatile vor asigura identificarea clientilor existenti si intocmirea evidentelor corespunzatoare.

Nerespectarea dispozitiilor prezentelor norme se sanctioneaza corespunzator art. 22 din lege (amenzi cuprinse intre 10.000 – 50.000 RON precum si sanctiuni contraventionale complementare – cum ar fi inchiderea unitatii)

M.O.606/13.07.- Lege nr. 287/2006 din 06/07/2006 pentru modificarea si completarea O.G.nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

*Se introduce prevederea referitoare la auditarea situatiilor financiare anuale;

*Obligatia de majorare a capitalului social la nivelul echivalentului in moneda nationala – leu – al sumei de 200.000 euro, pentru societatile de leasing existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, trebuie indeplinita pana la data de 31 decembrie 2006.

M.O. 602/12.07.- Ordin nr. 1121/2006 din 04/07/2006 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara

M.O.601/12.07.- Lege nr. 278/2006 din 04/07/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi (Se introduc prevederi referitoare la raspunderea penala a persoanelor juridice)

M.O. 597/11.07.- Ordin nr. 1119/2006 din 04/07/2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O.580/05.07.- Lege nr. 266/2006 din 29/06/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale

„SECŢIUNEA a 14-a Repunerea in termen a inlesnirilor la plata a obligatiilor fiscale

Art. XVIII. – (1) Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, acordate in baza reglementarilor legale in materie, si care, pana cel tarziu in cea de-a 60-a zi inclusiv de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante, fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevazuta de lege, a sumelor cuprinse in rate, a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plata pana la aceeasi data, precum si a indeplinirii celorlalte conditii in care inlesnirile au fost aprobate beneficiaza de mentinerea inlesnirilor pentru sumele ramase de plata, incepand cu data mai sus mentionata, cu toate efectele prevazute de lege.

M.O.572/03.07.- Hotarare nr. 63/2006 din 06/06/2006 privind modificarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 39/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

„Art. 31. – Un indrumator de stagiu nu poate avea mai mult de 15 stagiari in activitatea de audit sub indrumare”

M.O. 570/30.06. – Ordin nr. 1074/2006 din 26/06/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti

Incepand cu data de 1 iulie 2006, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti administreaza contribuabili, persoane juridice, cu domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti, denumiti in continuare contribuabili mijlocii, prevazuti in anexa, selectati dupa cum urmeaza:

a) contribuabilii cu domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti care au o cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2004 sub 70 milioane lei (RON), selectati in ordine descrescatoare, pana la nivelul de 25 milioane lei (RON);

b) contribuabilii cu domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti, prevazuti in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.013/2006, aflati in procedura reorganizarii judiciare si a falimentului (insolventei).

M.O.566/30.06. – O.U.G. nr. 48/2006 din 28/06/2006 privind comercializarea marfurilor in regim duty-free si duty-paid

Autorizatiile de functionare emise pentru magazinele duty-free situate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, altele decat aeroporturile cu tranzit international, respectiv la bordul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri, si pentru magazinele duty-free diplomatice isi inceteaza valabilitatea la 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, iar stocul de marfuri existent in aceste magazine va fi lichidat in acelasi termen de 90 de zile.

Magazinele ale caror autorizatii de functionare isi vor inceta valabilitatea potrivit acestor prevederi nu mai pot achizitiona alte bunuri pentru a fi comercializate in regim duty-free.

M.O. 550/26.06.- Hotarare nr. 71/2006 din 28/04/2006 privind aprobarea Tabloului cuprinzand expertii contabili si contabilii autorizati, persoane fizice si juridice, tutorii de stagiu, precum si expertii evaluatori de intreprinderi

M.O.545/23.06. – Ordonanta de urgenta nr. 44/2006 din 14/06/2006 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

M.O. 535/21.06. Ordin nr. 594/2006 din 09/06/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu

M.O.520/15.06.- Hotarare nr. 707/2006 din 07/06/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei

M.O.519/15.06.- Ordin nr. 954/2006 din 09/06/2006 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produs

M.O. 517/15.06.-Ordin nr. 830/2006 din 23/05/2006 pentru modificarea O.M.F.P.nr. 409/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare

Se anuleaza obligativitatea depunerii declaratiilor cu codificarea informatiei prin cod de bare prevazuta initial in O.M.F.P. nr.409/2006. Aceasta metoda poate fi utilizata ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor fiscale.

M.O.516/14.06. – Ordin nr. 578/2006 din 06/06/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Se plateste lunar ptr. surse fixe care genereaza emisii de poluanti in atmosfera – constructii, utilaje, instalatii, inclusiv de ventilatie, alte lucrari fixe care genereaza sau prin intermediul carora se evacueaza substante poluante in atmosfera, precum si instalatiile fixe de ardere apartinand aceluiasi operator economic, cu o putere instalata insumata mai mare sau egala cu 1 MW.

Se plateste semestrial ptr. surse mobile care genereaza emisii de poluanti in atmosfera – mijloace de transport rutiere, feroviare, navale si aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere interna. In aceasta categorie nu se includ autovehiculele cu 2 sau 3 roti sau asimilate acestora (mopede, motociclete, mototricicluri si cvadricicluri). Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile se calculeaza in functie de cantitatea de combustibil consumata, exprimata in litri, de tipul de combustibil si de tipul de sursa mobila (Ptr. autovehicule este diferentiat si in fct. de incadrearea lor ca „Euro” sau „nonEuro”. Incadrarea in nivelul de emisii poluante se face pe baza decodificarii ultimelor doua caractere (al patrusprezecelea si al cincisprezecelea caracter) ale numarului de omologare inscris in rubrica nr. 5 din cartea de identitate a vehiculului (CIV) sau in rubrica nr. 10 din certificatul de inmatriculare al acestuia. In cazul autovehiculelor nonEuro, ultimele doua caractere ale numarului de omologare sunt numerice (de la 01 la 12), iar in cazul autovehiculelor Euro, ultimele doua caractere ale numarului de omologare sunt alfanumerice (de exemplu, E1, R1, X1, X2, X3, X4, X5, X6, Y1, Y2, Y3, D3, E3, R3, E4, R4, R5, T1, T2).

M.O. 512/13.06.- Ordin nr. 950/2006 din 08/06/2006 pentru modificarea O.M.F.P. nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O. 509/13.06.- Lege nr. 226/2006 din 07/06/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale

M.O. 504/12.06.- Ordin nr. 549/2006 din 05/06/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

M.O. 495/08.06.- Ordin nr. 909/2006 din 05/06/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI – „Finantarea unor cheltuieli de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

* Contributiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de produse din tutun si bauturi alcoolice (altele decat berea si vinurile), precum si pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, se suporta de persoanele juridice care produc sau importa aceste produse si se deduc din accizele datorate. (In cazul importatorilor se procedeaza astfel: contributia se deduce din valoarea accizelor corespunzatoare marcajelor din notele de comanda aprobate, fara a se efectua plata acesteia la data aprobarii notei de comanda. Contributia se va plati in contul Ministerului Sanatatii Publice si va fi aferenta livrarilor de astfel de produse efectuate pe piata interna. Pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun ce urmeaza a fi importate dupa data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 33/2006, pentru care marcajele au fost aprobate inainte de aceasta data, contributia nu se deduce din valoarea accizelor calculate la momentul aprobarii notelor de comanda. Contributia aferenta importurilor respective se va plati in contul Ministerului Sanatatii Publice si va fi aferenta livrarilor de astfel de produse efectuate pe piata interna.)

* Platitorii contributiei pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate vor evidentia distinct valoarea acestei contributii in facturile aferente livrarilor de bauturi alcoolice si produse din tutun pe piata interna.

* Sumele se declara si se vireaza de catre platitori, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea produselor (plata se face la unitatile Trezoreriei Statului in a caror raza isi au domiciliul fiscal, in conturile mentionate in aceste norme)

M.O. 492/07.06.- Circulara nr. 10/2006 din 01/06/2006 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R., valabil in luna iunie 2006 – 8,50% pe an.

M.O.492/ 07.06.- Ordin nr. 2/2006 din 01/06/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare de catre institutiile financiare nebancare

Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general, cu exceptia societatilor de credit ipotecar (care aplica in continuare prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin O.guvernatorului B.N.R. nr. 5/2005), vor tine contabilitatea, pana la data de 31 decembrie 2006, conform prevederilor O.M.F. nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Incepand cu exercitiul financiar al anului 2007, vor aplica prevederile Ordinului guvernatorului B.N.R. nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit.

M.O.470/31.05.- Lege nr. 204/2006 din 22/05/2006 privind pensiile facultative

Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, functionarul public sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta, potrivit legii, persoana care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care este numita in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, membrul unei societati cooperative, precum si alta persoana care realizeaza venituri din activitati profesionale sau agricole, care adera la un fond de pensii facultative si care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond de pensii facultative si are un drept viitor la o pensie facultativa.

Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala.

Contributiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se retin si se vireaza de catre angajator sau, dupa caz, de catre participant, odata cu contributiile de asigurari sociale obligatorii, in contul fondului de pensii specificat in actul individual de aderare. Contributia la un fond de pensii facultative poate fi de pana la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care adera la un fond de pensii facultative.

Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative este deductibila pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro, intr-un an fiscal. Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative ale unui angajator proportional cu cota acestuia de participare este deductibila, la calculul profitului impozabil, in limita unei sume reprezentand, pentru fiecare participant, echivalentul in lei a 200 euro, intr-un an fiscal.

Dreptul la pensia facultativa se deschide, la cererea participantului, cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative: participantul a implinit varsta de 60 de ani; au fost platite minimum 90 de contributii lunare; activul personal (suma acumulata in contul unui participant) este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazute prin normele adoptate de Comisie.

M.O.453/25.05.- Lege nr. 200/2006 din 22/05/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

De la 1 ianuarie 2007, angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare, in cota de 0,25%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariati. La aceasta data cota contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj de angajatori se diminueaza cu 0,25 puncte procentuale. Contributia la Fondul de garantare se plateste si se declara lunar la organul fiscal competent, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale.

M.O.460/24.05.- Ordin nr. 752/2006 din 11/05/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

M.O.447/24.05.- Ordin nr. 526/2006 din 16/05/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate solicitarea scrisa conform modelului prevazut in anexa nr. 12, la care se ataseaza Declaratia privind obligatiile de plata , precum si, dupa caz, dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea.

M.O.446/23.05.- Lege nr. 193/2006 din 17/05/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa

Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou si a tichetelor de cresa. Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si publicitate, precum si pentru cheltuieli sociale. Angajatii care beneficiaza de tichetele cadou pot beneficia si de tichetele de cresa. Sumele corespunzatoare tichetelor de cresa acordate de angajator,se incadreaza in categoria cheltuielilor sociale deductibile limitate, in conformitate cu dispozitiile Codului fiscal.

Normele metodologice de aplicare a acestei legi vor fi aprobate in termen de 60 de zile de la intrarea sa in vigoare.

M.O.444/23.05.- Lege nr. 158/2006 din 15/05/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 165/2005 pentru modificarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

*S-a introdus un nou articol, articolul 68.1, referitor la termenul de solutionare a cererilor contribuabililor. Astfel, cererile depuse de catre contribuabil potrivit Codul de procedura fiscala se solutioneaza de catre organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare. In situatiile in care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii informatiilor solicitate.

* S-a modificat regulile pentru conducerea evidentei contabile si fiscale. Acestea vor fi pastrate, dupa caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic(nou!), sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare. Prin exceptie de la aceste prevederi, evidentele contabile si fiscale ale exercitiului financiar in curs se pastreaza, dupa caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile secundare ale acestora sau, in perioada 1-25 a lunii urmatoare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor in vederea intocmirii declaratiilor fiscale.

* S-a introdus un nou articol, articolul 109.1, referitor certificatul de atestare fiscala. Acesta se emite de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului, pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumita luna de referinta. In primele 5 zile lucratoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscala in care se mentioneaza creantele fiscale exigibile, existente in sold la sfarsitul lunii anterioare lunii de referinta.

Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre contribuabil si poate fi utilizat de contribuabil pe o perioada de pana la 30 de zile de la data emiterii. In cazul persoanelor fizice, perioada in care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant. In situatia in care exista cereri de compensare aflate in termenul legal de solutionare, certificatul fiscal se elibereaza cu mentiunea cerere de compensare in curs de solutionare pentru suma de … . (in vigoare de la 1 august)

* Se prevede ca indreptarea de catre organul fiscal a erorilor din documentele de plata ale debitorului intocmite de acesta prin care se considera valabila plata de la momentul efectuarii acesteia, in suma si din contul debitorului inscrise in documentul de plata, cu conditia debitarii contului acestuia si a creditarii unui cont bugetar se face in conditiile in care cererea este depusa in termen de un an de la data platii.

* Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de intarziere se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv. In situatia in care diferentele rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele stabilite initial, se datoreaza majorari de intarziere pentru suma datorata dupa corectare ori modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

M.O. 443/23.05.- Lege nr. 185/2006 din 16/05/2006 privind respingerea O.U.G.nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din O.U.G. nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale.

Este vorba despre prevederea potrivit careia „impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, cu exceptia celor retinute la sursa, altele decat cele aferente veniturilor salariale, in moneda noua si cu valori mai mici de 1 leu (RON), se intregesc la 1 leu (RON).”

M.O.445/23.05. – Decizie nr. 112/2006 din 09/05/2006 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune

M.O.445/23.05. – Decizie nr. 113/2006 din 09/05/2006 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva CREDIDAM drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si a organismului de gestiune colectiva UPFR drept colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor

M.O.445/23.05. Decizie nr. 114/2006 din 09/05/2006 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva CREDIDAM drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora de catre organismele de televiziune si a organismului de gestiune colectiva UPFR drept colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor

M.O. 443/23.05.- Ordin nr. 753/2006 din 11/05/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

* S-au modificat criteriile de selectie;

* Incepand cu 01 iulie 2006 se abroga prevederile Ordinului nr. 343/2005 din 25/03/2005 si se aplica noile reglementari.

M.O.440/22.05.- Lege nr. 186/2006 din 16/05/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

M.O. 436/19.05.- Lege nr. 166/2006 din 15/05/2006 privind aprobarea O.U.G.nr. 129/2005 pentru modificarea si completarea O.G.nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

* S-a introdus obligativitatea furnizarii periodice de informatii. Potrivit art.52.1 acest lucru se va face prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere, urmand ca prin ordin al presedintelui A.N.A.F. sa se aprobe natura informatiilor, periodicitatea, precum si modelul declaratiilor.

**In afara controlului prin sondaj, inspectia fiscala poate aplica o noua metoda de control: controlul electronic ( „activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate”)

>M.O. 430/18.05.- Lege nr. 164/2006 din 15/05/2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile

La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati daca imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite si daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

a) cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati;

b) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii

M.O. 7 (partea V) /02.05. – Act aditional la Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2005-2006 nr. 710/2006 din 03/04/2006

Salariul de baza minim brut negociatpentru un program complet de 170 de ore, in medie, este de 370 RON, adica 2,18 RON/pe ora, incepand cu data de 01 aprilie 2006

M.O.408/11.05.- Decizie nr. 85/2006 din 17/04/2006 pentru publicarea in M. Of. a Hotararii arbitrale din 13 aprilie 2006, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune

M.O. 403/10.05.- Circulara nr. 9/2006 din 02/05/2006 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B. N. R. valabil in luna mai 2006- 8,5% pe an

M.O. 400/09.05.- Hotarare nr. 580/2006 din 03/05/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2006, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta este de 6%.

M.O. 393/09.05.- Lege nr. 105/2006 din 25/04/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Modificari si completari:

” (1) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) (3% din veniturile din vanzarea deseurilor feroase si neferoase), b)(taxe pentru emisii de poluanti in atmosfera, provenite de la surse fixe si mobile), e)(2% din valoarea substantelor periculoase pentru mediu, introduse pe piata de catre producatori si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor) si f)(1% la valoarea de vanzare a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obtinute in urma exploatarii in cazul vanzarii de catre proprietarul sau administratorul padurii, dupa caz) se declara si se platesc lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cu exceptia taxelor pentru emisiile de poluanti in atmosfera, provenite de la sursele mobile, prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b), care se declara si se platesc semestrial, pana la data de 25 a primei luni din semestrul urmator pentru semestrul precedent.

(2) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c) (taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile), d)(1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate si de ambalaje de desfacere), i)( 1 leu (RON)/kg anvelopa, incasata de la producatorii si importatorii care introduc pe piata anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii) si j) (3% din suma care se incaseaza anual pentru gestionarea fondurilor de vanatoare) se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

M.O. 382/04.05.- Decizie nr. 74/2006 din 12/04/2006 pentru publicarea in M. Of. al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din 10 aprilie 2006, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune

– Decizie nr. 75/2006 din 12/04/2006 pentru publicarea in M. Of.al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din 10 aprilie 2006, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directa sau indirecta, a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de televiziune

M.O.381/03.05. – Norma nr. 2/2006 din 20/04/2006 privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare

– Norma nr. 3/2006 din 20/04/2006 privind Registrul general, Registrul special si Registrul de evidenta

– Norma nr. 4/2006 din 20/04/2006 privind procedura de notificare si inscrierea in registre a institutiilor financiare nebancare

M.O.377/03.05.- Decizie nr. 59/2006 din 27/03/2006 privind stabilirea conditiilor de autorizare a operatorilor economici care au obligatia de a solicita inregistrarea in Registrul national al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio si casete video

M.O. 377/03.05.- Decizie nr. 1/2006 din 19/04/2006 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la Codul de procedura fiscala

In situatia in care, ulterior efectuarii platii obligatiilor fiscale, la termenul si in cuantumul stabilit de reglementarile legale in materie, contribuabilii constata erori in documentele de plata, pot solicita organului fiscal competent corectarea erorilor,plata fiind considerata ca efectuata la data debitarii contului contribuabilului, cu conditia creditarii unui cont bugetar.

La cererea justificata a contribuabililor si dupa analiza fisei de evidenta analitica a platitorilor, precum si a documentelor de plata a obligatiilor bugetare, organele fiscale teritoriale, pe baza unui referat aprobat de conducatorul unitatii fiscale, vor solicita unitatilor de trezorerie competente efectuarea transferurilor de sume in conturile bugetare corespunzatoare, in conformitate cu vointa de plata a contribuabilului exprimata in cerere. Contribuabilul va furniza orice alte informatii sau documente solicitate de organul fiscal competent, in legatura cu situatia sa fiscala.

Garantiile constituite si depuse de catre contribuabili la termenul si cuantumul stabilit de lege vor fi considerate constituite in termen chiar daca au fost depuse la o alta unitate de trezorerie a statului, in situatia in care contribuabilul va face dovada depunerii acestora, in acelasi termen, la unitatea de trezorerie a statului competenta

M.O. 374/02.05.- Ordonanta de urgenta nr. 33/2006 din 19/04/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

I. S-a modificat nivelul accizelor (art.176. alin.(1))

II. Nivelul accizelor prevazut la alin. (1) nr. crt. 5-8 cuprinde si contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate prevazute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Sumele aferente acestei contributii se vireaza in contul Ministerului Sanatatii.

M.O. 372/ 28.04. – Lege nr. 95/2006 din 14/04/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

I. Art. 317. – (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentului titlu, se abroga O.U.G.nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

II. Art. 363. – (1)… masuri:

a) persoanele juridice care produc sau importa produse din tutun contribuie astfel:

1. pentru tigarete cu suma de 10 euro/1.000 de tigarete;

2. pentru tigari si tigari de foi cu suma de 10 euro/1.000 de bucati;

3. pentru tutun destinat fumatului cu suma de 13 euro/kg;

b) persoanele juridice care produc sau importa bauturi alcoolice, altele decat bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, produse intermediare, asa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuie cu suma de 200 euro/hectolitru alcool pur sau 2 euro/fiecare litru alcool pur;

c) persoanele juridice care realizeaza incasari din activitati publicitare la produse din tutun si bauturi alcoolice contribuie cu o cota de 12% din valoarea acestor incasari, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata.

Art. 369. – La data intrarii in vigoare a prezentului titlu, O.G.nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii … se abroga, cu exceptia prevederilor privind cota de 12% din incasari din activitati publicitare la produse de tutun, tigari si bauturi alcoolice care se abroga la data de 1 ianuarie 2007.

M.O. 359/21.04.- Lege nr. 85/2006 din 05/04/2006 privind procedura insolventei (actul va intra in vigoare la data de 20 iulie 2006)

M.O. 350/19.04.- Lege nr. 86/2006 din 10/04/2006 privind Codul vamal al Romaniei (actul va intra in vigoare la data de 18 iunie 2006)

M.O.309/05.04.- Circulara nr. 8/2006 din 03/04/2006 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B. N. R., valabil in luna aprilie 2006 – 8,5% pe an.

M.O.298/03.04.- Ordin nr. 425/2006 din 20/03/2006 pentru modificarea O.M.F.P. nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale

M.O.292/31.03.- Ordin nr. 141/2006 din 24/03/2006 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Se inlocuieste metodologia de transmitere pe cale electronica a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii precum si metodologia de transmitere pe cale electronica a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanti din unitatile sanitare care au incheiat o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate cu cele prevazute in anexele din acest Ordin.

M.O.287/30.03.- Ordin nr. 142/2006 din 24/03/2006 privind modificarea si completarea O. nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate

„Art. 19. – (1) Persoanele juridice si persoanele fizice, in calitate de angajator, care, potrivit legii, au obligatia de plata catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, declara aceste obligatii la organele fiscale teritoriale la care sunt luate in evidenta ca platitori de impozite si taxe. Listele nominale cu salariatii se depun la casele de asigurari de sanatate la care acestia au optat, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 3 si 4.”

„Art. 20. – (1) Listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, semnate si stampilate, se vor depune la casele de asigurari de sanatate, pe suport hartie si in format electronic, impreuna cu dovada platii contributiei. Raportarea in format electronic, insotita de o semnatura electronica agreata de ambele parti, se poate transmite on-line, urmata de trimiterea datelor pe suport hartie semnat si stampilat.”

M.O.286/30.03.- Ordin nr. 409/2006 din 17/03/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare

Platitorii de impozite, taxe si contributii sociale, care se afla in administrarea administratiilor finantelor publice municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si cei aflati in administrarea directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare: Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a; Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r; Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02; Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04.

Formularele se depun in format hartie, semnat si stampilat conform legii, la organul fiscal competent. Se editeaza in doua exemplare: un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la organul fiscal competent; un exemplar se pastreaza de catre platitor. Formatul hartie se obtine prin utilizarea programului de asistenta (DECLMF) elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este pus la dispozitie contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Platitorii de impozite, taxe si contributii sociale, care utilizeaza metoda de declarare cu codificarea informatiei prin cod de bare, nu mai depun declaratia in format electronic (discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibila MS-DOS).

M.O.285/29.03.- Ordin nr. 216/2006 din 21/03/2006 pentru prorogarea termenului de depunere a declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori ( termenul de depunere a Declaratiei fiscale privind comisionul datorat pentru luna ianuarie 2006 se proroga pana la data de 25 aprilie 2006; Declaratia fiscala privind comisionul datorat pentru luna februarie 2006 se depune la inspectoratul teritorial de munca pana la data de 25 aprilie 2005)

M.O. 276/28.03. – Lege nr. 67/2006 din 22/03/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora

M.O.245/21.03.- Ordin nr. 125/2006 din 14/03/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate

M.O.235/15.03.- Hotarare nr. 312/2006din 08/03/2006 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a L. nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin H.G. nr. 174/2002

In vederea certificarii stagiilor de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatie de somaj, angajatorii au obligatia, odata cu inmanarea carnetului de munca, de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciuo adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul pentru fiecare luna, din ultimele 12 luni, inainte de data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, pentru care acestia le-au retinut si virat la bugetul asigurarilor pentru somaj contributia individuala si au platit contributia datorata de angajator precum si, dupa caz, urmatoarele: daca inregistreaza debite la bugetul asigurarilor pentru somaj, perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade, daca se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 34 alin. (2) din lege (se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora)Adeverinta va contine si perioadele in care s-a prestat activitatea, perioadele pentru care raporturile de munca sau de serviciu au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestora. Se verifica si se certifica de agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe baza declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj depuse de angajator si a inscrisurilor efectuate in carnetul de munca sau, dupa caz, doar pe baza inscrisurilor efectuate in carnetul de munca. In situatia in care nu s-a intocmit carnet de munca, dovada existentei unor raporturi de munca sau de serviciu se efectueaza cu alte acte prevazute de lege.

M.O. 234/15.03.- Hotarare nr. 57/2006 din 22/02/2006 privind completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 20/2003 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

„(4) Stagiarii care au finalizat cei 3 ani de pregatire practica si au indeplinit toate obligatiile fata de Camera se pot prezenta la examen in termen de 2 ani de la finalizarea stagiului. Pentru persoanele care nu se inscriu in termen de 2 ani la nici o sesiune de examen, se va relua ultimul an de stagiu.

(5) Stagiarii care au fost declarati respinsi la prima sesiune de examen il mai pot sustine in urmatoarele doua sesiuni. Stagiarii care nu promoveaza nici cea de-a treia sesiune de examen vor relua ultimul an de stagiu. Ulterior se pot prezenta si sustine examenul conform alin. (4).”

M.O. 216/ 09.03. – Circulara nr. 5/2006privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R., valabil in luna martie 2006- 8,47% pe an.

M.O. 200/ 03.03. – Lege nr. 36/2006 din 01/03/2006 pentru aprobarea O.U.G.nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism – intra in vigoare de la 13.03.2006

Pe langa amenzile prevazute pana in acest moment (cuprinse intre 10.000 – 50.000 lei) , persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati ori, dupa caz, suspendarea activitatii agentului economic, pe o durata de la o luna la 6 luni;

c) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, pe o durata de la o luna la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durata de la 10 zile la o luna;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;

f) inchiderea unitatii.

M.O.199/02.03. – Ordin nr. 145/2006 din 01/03/2006 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2006

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa,este de 7,15 lei.

M.O. 194/ 01.03. – Ordin nr. 293/2006 din 22/02/2006 pentru modificarea O.M.F.P. nr. 1.714/2005 privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

Fac exceptie de la regula potrivit careia bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale vor fi folosite numai ca documente de inregistrare a platilor in Registrul de casa, in sensul ca stau la baza inregistrarilor in contabilitate a cheltuielilor, urmatoarele bonuri fiscaleemisede aparate de marcat electronice fiscale:

*bonuri fiscale utilizate pentru justificarea taxei pe valoarea adaugata aferente carburantilor auto achizitionati in vederea desfasurarii activitatii, daca este stampilat si are inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului;

* bonuri fiscale utilizate in activitatea de taximetrie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) bonul fiscal care este insotit de documentul care atesta plata prin cardurile bancare ale societatilor comerciale;

d) bonul fiscal a carui valoare totala este de pana la suma de 100 lei (RON) inclusiv, daca este stampilat si are inscrise denumirea cumparatorului, codul unic de inregistrare al acestuia sau codul numeric, in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente.”

Prevederile se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006.

M.O. 190/28.02.- Ordin nr. 99/2006 din 10/02/2006 pentru aprobarea modelului Declaratiei-inventar privind comisionul datorat

Declaratia-inventar se depune la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, angajatorul, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin (adica pana pe 29 mai 2006). Au obligatia sa depuna Declaratia-inventar platitorii de comision care inregistreaza la data publicarii in M. Of.a Legii nr. 403/2005 (12 ian.2006) obligatii restante si neachitate inspectoratului teritorial de munca, reprezentand comision datorat, dobanzi/majorari de intarziere si penalitati de intarziere.

Randurile aferente dobanzilor/majorarilor de intarziere si penalitatilor de intarziere se completeaza de catre angajatori si in situatia in care sumele reprezentand comision datorat au fost achitate cu intarziere fata de termenul stabilit prin lege, indiferent daca la data depunerii declaratiei-inventar se inregistreaza sau nu obligatii restante.

M.O. 190/28.02.- Ordin nr. 98/2006 din 09/02/2006 pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de munca la casele teritoriale de pensii, in vederea aplicarii prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru angajatorii care au aprobarea din partea inspectoratelor teritoriale de munca sa efectueze inscrisurile in carnetele de munca ale propriilor angajati, inspectoratul teritorial de munca va intocmi un grafic de solicitare de la acestia a carnetelor de munca, insotite de copiile actelor de identitate ale titularilor. Inspectoratele teritoriale de munca vor solicita in scris angajatorilor sa predea carnetele de munca in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea instiintarii scrise.

M.O. 184/27.02.- Ordin nr. 100/2006 din 10/02/2006 pentru aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

Pentru luna ianuarie 2006, Declaratia fiscala privind stabilirea comisionului datorat de angajatori se completeaza avandu-se in vedere modelul mentionat in anexa nr. 2 si se depune la inspectoratul teritorial de munca pana la data de 25 martie 2006.

M.O.172/22.02.- Hotarare nr. 161/2006 din 03/02/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 septembrie 2006.

Registrul se intocmeste in forma electronica. Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, in termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat. Cei care la 1 sept.2006 au incadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, registrul in forma electronica, pana la 30 sept.2006.

Dupa indeplinirea acestor obligatiii, angajatorii vor transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, numai in cazul in care intervin modificari ale elementelor inscrise in iregistrarile initiale, in termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificarile.

M.O. 172/22.02.- Ordin nr. 230/2006 din 13/02/2006 pentru modificarea OM.F.P. nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O. 170/22.02.- Ordin nr. 95/2006 din 07/02/2006 privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare(noile declaratii CAS)

M.O. 158/20.02.- Decizie nr. 18/2006 din 30/01/2006 pentru publicarea in M.Of. al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si a altor opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor prin comunicare publica si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor: regizorului sau realizatorului, in calitate de autor principal, autorului adaptarii, autorului scenariului, autorului dialogului

Sunt utilizatori orice persoane fizice sau juridice care folosesc cu orice titlu spatii in care sunt utilizate opere audiovizuale sau reproduceri ale acestora (comunicare publica a operelor cinematografice audiovizuale (ambiental) in spatii accesibile publicului, indiferent de modalitatea realizarii comunicarii). Datoreaza remuneratii unitatile de alimentatie publica (restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast-fooduri, cofetarii sau unitati asimilate), sali dejocuri ori cazinouri, unitatile hoteliere si asimilate structurilor de cazare.

Utilizatorii au obligatia sa obtina din partea organismului de gestiune colectiva DACIN-SARA sau din partea OGC (Organismul de gestiune colectiva ) colector delegat, in schimbul unei remuneratii, in cuantumul prevazut in tabelul din aceasta metodologie, autorizatia-licenta neexclusiva pentru utilizarea reglementata de prezenta metodologie, indiferent de durata efectiva a utilizarii. Autorizatia-licenta neexclusiva se elibereaza pe o perioada de pana la 12 luni. Plata se face de catre utilizatorul care detine cu orice titlu spatiul in care are loc comunicarea publica, calculata lunar si inmultita cu termenul autorizat, in cel mult 3 zile de la data autorizarii, pentru intreaga perioada autorizata. In situatia transmiterii partiale cu orice titlu a folosintei unui spatiu, subdobanditorii vor plati remuneratii distincte daca utilizeaza surse proprii de sunet si imagine.

M.O. 158/20.02. – Decizie nr. 17/2006 din 30/01/2006 pentru publicarea in M.Of. al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. in scopul comunicarii publice si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuveniteproducatorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

Sunt utilizatori orice persoane fizice si/sau juridice care folosesc cu orice titlu spatii in care sunt prezentate opere audiovizuale sau reproduceri ale acestora (comunicarea acestora in spatii accesibile publicului, indiferent de modalitatea realizarii comunicarii). Datoreaza remuneratii unitatile de alimentatie publica (restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast food, cofetarii si asimilate), sali de jocuri si cazinouri, unitatile hoteliere si asimilate structurilor de cazare.

Utilizatorii au obligatia sa obtina din partea U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A., in schimbul unei remuneratii in cuantumul prevazut in tabelul din prezenta metodologie, autorizatia-licenta neexclusiva pentru utilizarea de opere audiovizuale, indiferent de durata efectiva a utilizarii. Remuneratia datorata de utilizatori se calculeaza prin inmultirea remuneratiei lunare cu numarul de luni pentru care se face autorizarea (maxim12 luni). Plata se face de catre utilizatorul care detine cu orice titlu spatiul in care are loc comunicarea publica, in cel mult 3 zile de la data autorizarii pentru intreaga perioada autorizata. In situatia transmiterii partiale cu orice titlu a folosintei unui spatiu, subdobanditorii vor plati remuneratii distincte daca utilizeaza surse proprii de sunet si/sau imagine.

M.O. 147/16.02.- Ordin nr. 32/2006 din 27/01/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate privind contributia pentru concedii si indemnizatii )

M.O.131/10.02.- Ordin nr. 86/2006 din 02/02/2006 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj,aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

M.O.123/09.02.- Decizie nr. 244/2005 din 19/12/2005 pentru publicarea in M.Of. a Protocolului privind comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si a tabelului cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme.

Prin utilizator de fonograme se intelege orice persoana fizica sau juridica autorizata care foloseste cu orice titlu spatii in care sunt comunicate fonograme publicate in scop comercial sau reproduceri ale acestora (comunicarea acestora in spatii publice, indiferent de modalitate, prin intrebuintarea instalatiilor de amplificare, aparaturii de redare a inregistrarilor sonore sau audiovizuale, receptoarelor radio sau televizoare, echipamentului informatic etc.).

Prin utilizator al prestatiilor artistice din domeniul audiovizual se intelege orice persoana fizica sau juridica autorizata care foloseste cu orice titlu spatii in care sunt utilizate opere audiovizuale in scop ambiental (comunicarea acestora in spatii publice, indiferent de modalitatea realizarii comunicarii catre public).

Utilizatorul are obligatia sa obtina din partea organismelor de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si a producatorilor de fonograme autorizatii pentru utilizarea fonogramelor publicate in scop comercial si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual in schimbul unei remuneratii potrivit tabelului prevazut in prezenta metodologie, indiferent de durata efectiva a utilizarii. Autorizatia neexclusiva se elibereaza pe o perioada determinata de 12 luni. In cazul utilizatorilor cu activitate sezoniera, autorizatia se va elibera exclusiv pentru perioada de functionare, in baza declaratiei pe propria raspundere a utilizatorului.

Conform tabelului prevazut in aceasta metodologie, datoreaza remuneratii unitatile de alimentatie publica (restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast food, cofetarii si asimilate, sali de jocuri si cazinouri), discotecile, unitatile comerciale sau de prestari servicii, organizatorii de targuri si expozitii, cei care obtin venituri din spectacole, sport si agrement, turism, transporturi, parcari etc.

Pentru remuneratiile ce au fost stabilite in cota fixa plata se efectueaza lunar, pana cel tarziu in ultima zi a lunii respective. Pentru remuneratiile stabilite in cota procentuala plata se efectueaza lunar, pana cel tarziu in data de 10 a lunii urmatoare. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, pe zi de intarziere. In cazul intarzierilor de plata mai mari de 90 de zile, autorizatia inceteaza de drept.

In cazul unitatilor de alimentatie publica (restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast food, cofetarii si asimilate, sali de jocuri si cazinouri) situate in orase sau statiuni turistice, in functie de suprafata spatiilor comerciale, trebuie platite remuneratii lunare in cota fixa de la 50 la 137 lei. Unitatile comerciale sau de prestari servicii vor plati lunar intre 18 si 150 lei. )

M.O.104/01.02.- Circulara nr. 2/2006 din 01/02/2006 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R. valabil in luna februarie 2006- 7,5%

M.O.98/01.02.- Decizie nr. 11/2006 din 18/01/2006 pentru publicarea in M.Of. a Protocolului privind comunicarea publica a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual in cinematografe si desemnarea organismului de gestiune colectiva Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru comunicarea publica a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual in cinematografe(nu se mai aplica prevederile referitoare la aceasta remuneratie din H.G.119/2002)

Pentru utilizarea directa sau indirecta a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii de opere cinematografice au obligatia sa plateasca o remuneratie reprezentand drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, prin aplicareaunei cote de 1,2% la baza de calcul constituita din totalitatea veniturilor brute lunare, din care se scad TVA si timbrul cinematografic, obtinute de fiecare dintre utilizatori. Utilizarea in cadrul cinematografelor a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, aduse anterior la cunostinta publica si ale caror drepturi conexe patrimoniale se afla in termenele de protectie prevazute de lege, se poate face numai daca remuneratia echitabila, datorata conform prezentului protocol, a fost achitata catre organismul de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti, desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor drept colector.

Remuneratia se plateste trimestrial pana la data de 26 a primei luni urmatoare trimestrului pentru care este datorata (anterior, termenul era de 20).

(Nou!) Utilizatorii au obligatia sa transmita organismului de gestiune colectiva a artistilor interpreti, pana la data de 25 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, un raport care va cuprinde baza de calcul a sumelor virate si lista completa a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, durata utilizarii lor, mentionarea denumirii fiecarei videograme utilizate zilnic, producatorul acesteia ( aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor incasate de organismul de gestiune colectiva a drepturilor conexe prevazut in acest protocol). Raportul va fi transmis in format electronic, va fi insotit de o adresa de inaintare purtand numele reprezentantului legal, semnatura si stampila utilizatorului, adresa prin care va fi confirmata pe propria raspundere veridicitatea informatiilor continute in raport.

Pentru intarzieri la plata, utilizatorii datoreaza penalizari pentru fiecare zi de intarziere in cuantumul celor datorate pentru debitele la bugetul de stat.

M.O.94/01.02. – Hotarare nr. 1873/2005 din 22/12/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca

M.O. 67/25.01. – Hotarare nr. 55/2005 din 14/12/2005 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, sesiunea 2006

M.O. 57/ 20.01. – Hotarare nr. 53/2006 din 19/01/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.825/2005

M.O. 57/ 20.01. – Ordonanta nr. 1/2006 din 12/01/2006 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale

M.O. 56/20.01. – Ordin nr. 2017/2005 din 29/12/2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

200 „Declaratie speciala privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13;

201 „Declaratie privind veniturile din strainatate”, cod 14.13.01.13/7;

204 „Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice”, cod 14.13.01.13/2i;

205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/l;

230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual”, cod 14.13.04.13.

Formularele se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

M.O. 54/20.01. – Hotarare nr. 1859/2005 din 22/12/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/200

M.O. 49/19.01.- Ordin nr. 2016/2005 din 29/12/2005 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 „Decont privind accizele” si 130 „Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din producþia internã”

M.O. 31/13.01.- Hotarare nr. 1860/2005 din 22/12/2005 pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002

M.O.27/12.01.- Ordin nr. 1229/2005 din 30/11/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

M.O. 18/09.01.- Circulara nr. 1/2006 din 03/01/2006 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R., valabil in luna ianuarie 2006- 7,5% pe an.

M.O.16/09.01. – Lege nr. 403/2005 din 27/12/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

Angajatorii au obligatia sa calculeze comisionul 0,75% , respectiv 0,25%, si sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca o declaratie fiscala privind stabilirea comisionului. Plata comisionului si depunerea declaratiei se vor efectua pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care este datorat. Tot lunar, la acelasi termen, se depun si dovezile de calculare a drepturilor salariale. Nerespectarea acestor prevederi se sanct. cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei. Cei care inregistreaza la data intrarii in vigoare a prezentei legi obligatii restante si neachitate reprezentand comision datorat inspectoratului teritorial de munca, au obligatia sa depuna, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei legi,o declaratie-inventar ce va cuprinde comisionul datorat, pe ani fiscali, impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere, sume stabilite pe propria raspundere, conform evidentei contabile. Declaratia-inventar constituie si instiintare de plata. Modelul declaratiilor se va publica ulterior

M.O.7/04.01.- Hotarare nr. 1825/2005 din 22/12/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

M.O.1/03.01. – Ordin nr. 1223/2005 din 29/11/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice