Noutati / Publicatii

Arhiva 2004

M.O.1281/30.12.- Ordonanta de urgenta nr. 138/2004 din 29/12/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

(…Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevazute la art. 33 si 38.

… Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din activitati independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor, pensii,activitati agricole, premii, alte surse este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva.

Fac exceptie de la aceste prevedericotele de impozit prevazute in categoriile de venituri din investitii si din jocuri de noroc.

Microintreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot opta plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor este de 3%.)

M.O.1280/30.12.- Ordonanta de urgenta nr. 139/din 29/12/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004

„… pentru anul 2005 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) pentru conditii normale de munca 31,5%

b) pentru conditii deosebite de munca 36,5%

c) pentru conditii speciale de munca 41,5%.”

M.O.1278/30.12. -Decizie nr. 10/2004 din 02/12/2004 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referit. la taxa pe valoarea adaugata si accize ( 1. „Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la furnizori/prestatori, in baza prevederilor art. 138 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor intervine dupa data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile fiscale emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta consemnate in aceste facturi nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.

In acceptiunea Codului fiscal, data declararii falimentului este data pronuntarii hotararii judecatoresti finale de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995, hotarare ramasa definitiva si irevocabila.” ”)

M.O.1273/30.12.- Decizie nr. 9/2004 din 11/11/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la Codul de procedura fiscala (1. … Pentru contribuabilii persoane juridice la care sediile secundare au efectuat plati catre bugetul general consolidat, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, folosind codul de identificare fiscala al persoanei juridice, dar au depus declaratii privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat folosind codul de identificare fiscala propriu sau indicand un cont bugetar necorespunzator, plata obligatiilor fiscale se considera ca fiind efectuata in termen de catre persoana juridica, fara calcul de obligatii fiscale accesorii dupa data efectuarii platii de catre sediile secundare.

Reglarea evidentei analitice pe platitori se face pe baza cererii depuse de contribuabilul persoana juridica…”)

M.O.1263/28.12.- Ordin nr. 1846/2004 din 13/12/2004 pentru prorogarea unor termene prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili (”- (1) Termenul prevazut de art. 1, 5 si 10 din Ordinul ministrului finantelor publice 1713/2004 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.124 din 29 noiembrie 2004, se proroga pentru data de 1 aprilie 2005.

(2) Termenul prevazut la art. 9 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.713/2004 se proroga pentru data de 31 ianuarie 2005. …”)

M.O.1256/27.12.- Ordin nr. 1870/2004 din /12/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii (…” 2. Numarul de evidenta a platii este generat automat de programele de asistenta pentru contribuabili o data cu editarea documentului fiscal respectiv – declaratii si/sau ordine de plata – sau va fi transcris de contribuabili de pe documentul emis de organul fiscal pe ordinul de plata.

3. In situatia in care ordinul de plata se intocmeste pentru obligatii care nu se regasesc in nomenclatorul prezentat in anexa A, nu se genereaza numarul de evidenta a platii.

4. Numarul de evidenta a platii se inscrie in mod obligatoriu pe toate documentele de plata utilizate pentru achitarea obligatiilor fiscale…”)

M.O.1247/23.12.- Ordin nr. 1840/2004 din 10/12/2004 pentru aprobarea Precizarilor referitoare la unele masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

M.O.1245/23.12.- Hotarare nr. 35/2004 din 30/11/2004 privind infiintarea Departamentului de audit intern (…Cadrul General al Standardelor de Audit Intern se va publica in brosuri de specialitate si in Revista de Audit Financiar pe masura elaborarii si aprobarii acestuia de catre Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania…)

M.O.1245/23.12.- Hotarare nr. 36/2004 din 30/11/2004 privind asimilarea Standardelor Internationale de Audit Intern, editia 2004, elaborate si publicate de Institutul Auditorilor Interni, inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internationale de Audit Intern (”Art. 5. – Camera Auditorilor Financiari din Romania va asigura publicarea Standardelor de Audit Intern si a Normelor profesionale din domeniul auditului intern. ”)

M.O.1236/22.12.- Lege nr. 566/2004 din 09/12/2004 – Legea cooperatiei agricole

M.O.1232/21.12.- Hotarare nr. 2170/2004 din 30/11/2004 privind aprobarea Strategiei de tara pentru implementarea Planului de actiune pe tara in vederea imbunatatirii raportarilor financiare in Romania si unele masuri pentru organizarea Colegiului Consultativ al Contabilitatii

M.O.1229/21.12.- Ordin nr. 1600/2004 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaratiilor de inregistrare a contribuabililor si a cererii de inregistrare a domiciliului fiscal

(”Art. 1. – Modelul, continutul si instructiunile de completare ale urmatoarelor formulare,[…]

– Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asocieri fara personalitate juridica (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;

-Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane (020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2;

-Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine (030), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3;

-Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050),cod M.F.P. 14.13.04.16,

se inlocuiesc cu modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularelor prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. -Se aproba modelul si continutul formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060)”, cod M.F.P. 14.13.01.99/c, prevazut in anexa nr. 2”).

M.O.1228/21.12.- Ordonanta de urgenta nr. 129/2004 din 09/12/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

M.O.1228/21.12.- Lege nr. 583/2004 din 15/12/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

M.O.1224/20.12.- Hotarare nr. 2185/2004 din 30/11/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare (… Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 50.000.000 lei catre furnizorii de bunuri si servicii astfel: 50.000.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar….

Facturile cu valori mai mari de 50.000.000 lei, respectiv 100.000.000 lei in cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, care nu au fost achitate integral pana la data intrarii in vigoare a O.G.94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, se achita numai prin instrumente de plata fara numerar.

13. Operatiunile de incasari si plati in valuta nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei.”)

M.O.1214/17.12. -Lege nr. 580/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

M.O.1194/14.12.- Hotarare nr. 2164/2004 din 30/11/2004 privind aprobarea Criteriilor si documentelor necesare pentru obtinerea solutiei fiscale individuale anticipate

M.O.1193/14.12.- Lege nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare

M.O.1174/13.12.- Ordin nr. 1753/2004 din 22/11/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv

M.O.1157/07.12.- Hotarare nr. 27/2004din 02/12/2004privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna decembrie 2004 (Pentru luna decembrie 2004, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 17,96% pe an. )

M.O.1154/07.12.- Ordonanta de urgenta nr. 123/2004 din 24/11/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ( 2. Articolul 12.1 se abroga.: «Art. 12.1. – Se interzice cesionarea ori instrainarea sub orice forma a actiunilor, cu exceptia celor care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital ori a partilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabililor, fara a fi adusa la cunostinta autoritatii fiscale competente, in vederea efectuarii controlului financiar-fiscal, cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea operatiunii de cesionare sau instrainare.-Lege nr. 494/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal»”)

M.O.1151 /06.12.- Ordin nr. 5371/2004 din 24/11/2004 pentru aprobarea Instrucþiunilor de aplicare a Legii . 376/2004 privind bursele private

M.O.1135 /01.12.- Lege nr. 533/din 25/11/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

M.O.1128/31.11.- Lege nr. 512/2004 din 22/11/2004 -Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005

( […]Art. 24. – (1) Valoarea punctului de pensie, stabilita potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2005, este de 2.955.592 lei si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 este de 9.211.000 lei.

Art. 25. – Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 9.400.000 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 4.700.000 lei.

Art. 26. – (1) In baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2005 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) pentru conditii normale de munca 29,5%;

b) pentru conditii deosebite de munca 34,5%;

c) pentru conditii speciale de munca 39,5%.

(2) Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.

Art. 27. – In baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2005 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:

a) contribuþia datoratã de angajatori conform art. 26 din lege este de 3%;

b) contribuþia individualã datoratã conform art. 27 din lege este de 1%;

c) contributia datorata conform art. 28 din lege de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 4%.

Art. 28. – Pentru anul 2005 cota contributiei pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de angajatori si de persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, se stabileste in functie de riscuri, pe sectoare economice, intre limitele de 0,5 si 4%, nivelul fiind reglementat prin hotarare a Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.)

M.O.1126/30.11.- Conventie din 23/10/2003 intre Romania si Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

M.O.11247/29.11.- Ordin nr. 1713/2004 din 17/11/2004 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

M.O.1121/29.11.- Lege nr. 511/2004 din 22/11/2004– Legea bugetului de stat pe anul 2005

M.O. 1077-1110

M.O.1092/24.11.- Lege nr. 494/2004 din 12/11/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O.1080/19.11.- Lege nr. 507/2004 din 17/11/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare (Alineatele 6 si 7 ale articolului 5 din O.G.15/96 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, prin care se prevedeau plafonul de numerar

din casierie si termenele de depunere la banca a sumelor care depasesc nivelul stabilit, se abroga).

M.O.1074/18.11.- Hotarare nr. 1840/din 28/10/2004pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

M.O.1066/17.11.- Lege nr. 31/1990 (r2) din 16/11/1990 privind societatile comerciale

M.O.1057/15.11.- Decret nr. 850/2004 din 29/10/2004 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Federala Democrata Etiopia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 6 noiembrie 2003

M.O.1054/15.11.- Hotarare nr. 1829/2004 din 28/10/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003

M.O.1048/12.11.- Hotarare nr. 1766/2004 din 21/10/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent

M.O.1012-1047

M.O.1043/11.11.- Conventie din 08/04/2004 intre Romania si Canada evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

M.O.1037/09.11.- Hotarare nr. 1815/2004 din 28/10/2004 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (San Marino -diuna:35/56, -plafon cazare:150/300 euro)

M.O.1033/09.11.- Lege nr. 411/2004 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

(Art. 30. – (1) Persoanele in varsta de pana la 35 de ani, care devin pentru prima data asigurati obligatoriu si contribuie la sistemul public de pensii, sunt obligate sa participe la un fond de pensii.

(2) Persoanele, altele decat cele prevazute la alin. (1), in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.

Art. 31. – O persoana nu poate fi participant la mai multe fonduri de pensii in acelasi timp si poate avea un singur cont la fondul de pensii al carui participant este, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 38.

Art. 33. – (1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii in termen de 6 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de catre institutia de evidenta.

(2) Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectueaza direct proportional cu numarul participantilor unui fond de pensii la data efectuarii repartizarii.

(3) Institutia de evidenta notifica fiecarei persoane care nu a aderat la un fond de pensii in termenul prevazut la alin. (1) ca urmeaza a fi repartizata la un fond de pensii ales aleatoriu, in termen de 30 de zile calendaristice de la notificare. […]

Art. 42. – (1) Contributia la fondul de pensii este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii.

(2) Contributia la fondul de pensii se evidentiaza distinct, se deduce din venitul brut realizat de asigurat, in mod similar cu contributia obligatorie datorata conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contributia la fondul de pensii se constituie si se vireaza in aceleasi conditii cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale.

(4) Participantul care a fost detasat in alta tara are dreptul la continuarea platii contributiilor la fondul de pensii din Romania, pe toata durata detasarii.

(5) In situatia continuarii platii contributiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, lucratorul detasat in Romania si angajatorul acestuia, dupa caz, vor fi exonerati de obligatia de a contribui la un fond de pensii din Romania.

Art. 43. – (1) Baza de calcul, retinerea si termenele de plata a contributiei la fondul de pensii sunt aceleasi cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale.

(2) La momentul inceperii activitatii de colectare, cuantumul contributiei este de 2% din baza de calcul.

(3) In termen de 8 ani de la inceperea colectarii, cota de contributie se majoreaza la 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an.[…]

Art. 183. – Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2006. )

M.O.1020/04.11.- Circulara nr. 25/2004 din 01/11/2004 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna noiembrie 2004

( Pentru luna noiembrie 2004 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 18,75% pe an.)

M.O.1012/03.11. – Ordin nr. 1376/din 17/09/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora

M.O.996/2004 – Hotarare nr. 32/2004 din 30/09/2004 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

M.O.993/28.10.- Lege nr. 420/2004 din 25/10/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

( […] 2. La articolul I punctul 12, alineatele (3) si (4) ale articolului 11 vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu modificarile si completarile ulterioare, care raspund, potrivit legii.

(4) La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte, care nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 si care au inregistrat o cifra de afaceri anuala de pana la echivalentul in lei a 50.000 euro, raspunderea pentru tinerea contabilitatii, potrivit legii, revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.”

[…] 4. Articolul II va avea urmatorul cuprins:

„Art. II. – Reglementarile contabile emise anterior in temeiul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, aplicabile fiecarei categorii de entitati, sunt in vigoare pana la data de 31 decembrie 2005. Situatiile financiare anuale se intocmesc conform acestor reglementari si se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenele prevazute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

5. Articolul III va avea urmatorul cuprins:

„Art. III. – Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu urmatoarele exceptii:

– prevederile art. 2 alin. (11)(contabilitatea publica) lit. c) si d), art. 26 alin. (3) si (4), ale art.26 3 si 264 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006; (Art. 26. – (3) Pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

(4) Persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor prevazute la alin. (3) aplica reglementari contabile conforme cu directivele europene

Art. 263. – O societate-mama trebuie sa intocmeasca atat raport anual pentru propria activitate, cat si raport anual consolidat.

Art. 264 – (1) Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. )

– prevederile art. 251 alin. (3) si (6) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007. (Art. 251 – (3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:

a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, cu exceptia institutiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru societate;

b) pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.

(6) Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati-mama se intocmesc pentru acelasi exercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatii-mama. Daca exercitiul financiar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii-mama, situatiile financiare anuale consolidate pot fi intocmite la o alta data pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritatii sau al celor mai importante dintre societatile consolidate. „)

M.O.982/26.10.- Decizie nr. 6/2004 din 23/09/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala (… 2. … (1) Prevederile pct. 7.13 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, art. 16 alin. (7) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata si art. 135 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt aplicabile numai in situatia in care garantiile de buna executie sunt evidentiate distinct in facturi fiscale, respectiv sunt retinute din contravaloarea lucrarilor prestate.

(2)Exemplu de evidentiere in contabilitate a acestor operatiuni

(3) Daca garantia de buna executie este constituita prin scrisoare de garantie bancara sau alte modalitati prin care sumele constituite drept garantie nu sunt evidentiate in facturile fiscale si nu sunt retinute din contravaloarea lucrarilor prestate, nu sunt aplicabile prevederile pct. 7.13 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, art. 16 alin. (7) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata si art. 135 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. …)

M.O.977/25.10.- Ordin nr. 713/2004 din 12/10/2004 privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale

M.O.966/21.10.- Hotarare nr. 31/2004 din 30/09/2004 pentru modificarea Normelor privind procedurile de control al calitatii auditului financiar

(…”Auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, au obligatia de a intocmi si de a prezenta Camerei un raport anual. Raportul anual se refera la perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului aferent raportarii si trebuie depus pana la data de 31 martie a anului urmator.

Auditorii financiari, membri ai Camerei, care sunt angajati, administratori, asociati sau actionari ai unor firme de audit, membre ale Camerei, si care nu efectueaza audit financiar, audit intern si alte activitati desfasurate in calitate de auditor financiar, in nume propriu, vor transmite Camerei un raport anual sub forma unei declaratii in care vor specifica faptul ca nu desfasoara activitate in nume propriu. […]”)

M.O.966/21.10.- Hotarare nr. 30/2004 din 26/08/2004 pentru adoptarea Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, elaborat de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC), editia 2003

M.O.932/12.10.- Ordonanta de urgenta nr. 75/2004 din 30/09/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

M.O.914/07.10.- Circulara nr. 24/2004 din 01/10/2004 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna octombrie 2004 (“Pentru luna octombrie 2004 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 18,75% pe an.”)

M.O.899/04.10.- Lege nr. 376/2004 din 28/09/2004 privind bursele private

M.O.879/27.09.- Ordin nr. 1365/2004 din 16/09/2004 pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala

(“2. I. […] „Pana la data de 31 decembrie 2003 serviciile de consultanta in legatura cu un bun imobil situat in Romania, efectuate de un prestator din Romania catre un beneficiar din strainatate, sunt impozabile, respectiv au locul prestarii la locul unde beneficiarul isi are stabilit sediul activitatii economice sau, in lipsa acestora, domiciliul ori resedinta sa obisnuita.”

II. Art. 133 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal „De la data de 1 ianuarie 2004, pentru serviciile de consultanta in legatura directa cu un bun imobil situat in Romania, efectuate de un prestator din Romania catre un beneficiar din strainatate, locul prestarii este considerat a fi locul unde este situat bunul imobil.”

3. Art. 5, art. 11 alin. (1) lit. e) si art. 12 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata „In perioada 1 iunie 2002-31 decembrie 2003 transportul bunurilor ce urmau a fi plasate in regim de perfectionare activa nu era scutit de taxa pe valoarea adaugata.”

4. Art. 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pct. 52 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 „La persoanele impozabile inregistrate ca platitori de T.V.A., inclusiv la cele cu regim mixt, costurile de achizitie a serviciilor si bunurilor, indiferent daca acestea sunt de natura stocurilor sau activelor amortizabile, nu cuprind taxa pe valoarea adaugata.” […])

M.O.855/17.09.- Ordonanta de urgenta nr. 67/2004 din 16/09/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (“Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Pentru anul 2005, valoarea punctului de pensie va fi de 2.955.592 lei si se va aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2005.” ”)

M.O.852/17.09.- Hotarare nr. 1461/2004 din 09/09/2004 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit

M.O.845/15.09. – Ordin nr. 526/2004 din 28/07/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

(… Art. 2. – Se aproba modelul si continutul formularelor:

a) Decizie de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului, prevazuta in anexa nr. 2;

b) Notificare privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, potrivit art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, prevazuta in anexa nr. 3;

c) Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, potrivit art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, prevazuta in anexa nr. 4. )

M.O.845/15.09. – Ordin nr. 1329/2004 din 07/09/2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind sediile secundare”

(…Art. 4. – Declaratia privind sediile secundare se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului care le infiinteaza…)

M.O.839/13.09.- Lege nr. 359/2004 din 08/09/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

M.O.829/08.09.- Circulara nr. 22/2004 din 01/09/2004 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna septembrie 2004 (“septembrie 2004 dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 19,24 la suta pe an. “)

M.O.804/31.08.- Ordonanta de urgenta nr. 59/2004 din 26/08/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

M.O.803/31.08.- Ordonanta nr. 94/2004 din 26/08/2004 privind reglementarea unor masuri financiare

M.O.779/30.08.- Regulament nr. 5/2004 din 26/08/2004 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN in Romania

M.O.798/30.08.- Ordonanta nr. 93/2004 din 26/08/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

M.O.792/27.08. – Hotarare nr. 1297/2004 din 19/08/2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna septembrie 2004

M.O.793/27.08.- Ordonanta nr. 83/2004 din 19/08/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O.774/24.08.- Ordin nr. 334/2004 din 11/08/2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile de plata la veniturile Fondului pentru mediu”

M.O.773/24.08.- Ordonanta nr. 70/2004 din 13/08/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

M.O.765/ 20.08.- Ordin nr. 405/2004 din 23/07/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

M.O.757/19.08.- Hotarare nr. 28/2004 din 21/07/2004 privind cotizatiile si tarifele pentru auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar

M.O.740/17.08. – Hotarare nr. 1234/2004 din 05/08/2004 pentru aprobarea Procedurii privind deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic

M.O. 737/16.08. – Ordin nr. 1219/2004 din 12/08/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O.725/11.08. – Ordin nr. 279/2004 din 22/07/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O. 722/10.08.- Hotarare nr. 1010/2004 din 25/06/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

M.O.716/09.08.- Circulara nr. 18/2004 din 02/08/2004 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna august 2004 („Pentru luna august 2004 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 20,29 la suta pe an”).

M.O.709/05.08.- Ordin nr. 408/2004 din 27/07/2004 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2004 (Pentru semestrul II 2004, incepand cu luna septembrie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 65.000 lei.)

M.O.703/04.08.- Ordin nr. 1060/2004 din 14/07/2004 pentru aprobarea unor formulare specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila (cele folsite de Posta)

M.O.697/03.08. – Hotarare nr. 1145/2004 din 23/07/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicata

M.O.695/02.08.- Hotarare nr. 1162/2004 din 23/07/2004 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (ATENTIE, S-AU MODIFICAT PTR.MULTE TARI !!!)

M.O.686/30.07.- Hotarare nr. 1141/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 537/2004: „Art. 20. – (1) Cuantumul indemnizatiei de risc maternal este egal cu 75% din baza de calcul determinata potrivit art. 18 si 19.”

M.O.681/29.07.- Lege nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

M.O.679/28.07.- Ordin nr. 1088/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile

M.O.677/28.07.- Ordin nr. 1033/2004 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

M.O.674/27.07. – Lege nr. 333/2004 din 08/07/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu (” 1. La articolul I punctul 13, literele d) si g) ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea urmatorul cuprins: „d) o suma de 5.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de producatorii si importatorii de bunuri ambalate, cu exceptia celor utilizate pentru medicamente;[ …] )

M.O.664/23.07.- Ordonanta nr. 75/2001 (r1) din 30/08/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal (REPUBLICARE)

M.O.664/23.07. – Lege nr. 348/2004 din 14/07/2004 privind denominarea monedei nationale( Art. 1. – (1) La data de 1 iulie 2005, moneda nationala a Romaniei, leul, va fi denominata astfel incat 10.000 lei vechi, aflati in circulatie la aceasta data, vor fi preschimbati pentru 1 leu nou. )

M.O.651/20.07. – Hotarare nr. 1050/20040 din 01/07/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

M.O.649/2004 -Ordin nr. 1037/2004 din 07/07/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 161/2004 privind fisele fiscale

M.O.645/16.07.- Decizie nr. 3/2004 din 30/06/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata si accize

(„1. Amortizarea activelor necorporale aferente capitalului imobilizat; 2. Neangajarea in termen de 60 de zile a salariatilor in cazul infiintarii microintreprinderilor; 3. Aplicarea cotei reduse de impozit pentru profitul impozabil aferent veniturilor incasate din export la contribuabilii care au calitatea de comisionar; 4. : Pentru debitele stinse prin compensare, persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care au solicitat rambursarea sau compensarea taxei pe valoarea adaugata prin cerere de rambursare, respectiv cerere de compensare, in temeiul art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, respectiv art. 26 din Legea nr. 345/2002, republicata, nu mai datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data depunerii cererii. )

M.O.642/16.07.- Ordin nr. 1040/2004 din 08/07/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O.641/15.07. – Lege nr. 343/2004 din 12/07/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap (” 15. La articolul 42, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: „Art. 42. – (1) Agentii economici care au cel putin 75 de angajati, precum si autoritatile si institutiile publice care au cel putin 25 de functii contractuale, au obligatia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de munca intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, respectiv din numarul de functii contractuale prevazute in statul de functii.” 16. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins: „Art. 43. – (1) Agentii economici, autoritatile si institutiile publice care nu respecta prevederile art. 42 alin. (1) au obligatia de a plati lunar catre bugetul de stat o suma egala cu salariul minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au incadrat persoane cu handicap. (2) Sunt exceptati de la plata obligatorie prevazuta la alin. (1) agentii economici, autoritatile si institutiile publice care fac dovada ca au solicitat trimestrial la agentiile judetene de ocupare a fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, repartizarea de persoane cu handicap calificate in meseriile respective si ca acestea nu au repartizat astfel de persoane in vederea angajarii.” )

M.O.634/13.07.- Hotarare nr. 983/2004 din 25/06/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania

M.O.623/09.07.- Ordin nr. 947/2004 din 23/06/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2004 a agentilor economici

(„3… Depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2004 se va efectua dupa cum urmeaza:

– persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, pana la data de 10 august 2004;

– persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2004 depun declaratie pana la data de 10 august 2004;

– persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, inclusiv cele care efectueaza retratarea situatiilor financiare ale anului precedent, pana la data de 20 august 2004.” )

M.O.621/08.07.- Circulara nr. 14/2004 din 01/07/2004 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna iulie 2004 („Pentru luna iulie 2004 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 20,75% pe an. „)

M.O.615/07.07.- Norma nr. 4/2004 din 23/06/2004 privind raportarea statistica a datelor pentru elaborarea balantei de plati a Romaniei

M.O.601/05.07.- Hotarare nr. 899/2004 din 10/06/2004 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

( Art. 26. – e) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amenda de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei;

Art. 15. – (1) Agentii economici care introduc pe piata ambalaje, agentii economici prevazuti la art. 14 alin. (1), autoritatile si institutiile administratiei publice locale, precum si agentii economici care preiau deseurile de ambalaje in vederea valorificarii, respectiv reciclarii, au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. ….

g) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1), cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.”

Art. 14. – (1) Pentru atingerea obiectivelor nationale, agentii economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale prevazute in anexa nr. 4[ …] !!! S-AU MODIFICAT PROCENTELE DIN ANEXA!!!

(2) Obiectivele de valorificare, respectiv de reciclare a deseurilor de ambalaje, se pot realiza prin una dintre urmatoarele modalitati: a) individual; b) prin transferarea acestei responsabilitati catre o persoana juridica autorizata in acest scop de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. )

M.O.600/05.07. -Lege nr. 249/2004 din 09/06/2004 privind pensiile ocupationale

(Art. 1.- (3) Angajatorii, agenti economici care inregistreaza obligatii bugetare neachitate la scadenta la sfarsitul anului fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si fondurile sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, la furnizorii de energie si combustibil de orice fel, precum si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, nu pot contribui la scheme facultative de pensii ocupationale.

Art. 20. – (1) Contributiile la un fond de pensii ocupationale se stabilesc conform regulilor acelei scheme facultative de pensii ocupationale si se vireaza o data cu contributiile de asigurari sociale obligatorii.

(2) Contributia participantului la fondul de pensii ocupationale, de pana la echivalentul in lei a 200 euro pe an din venitul salarial anual, in procedura de definitivare a impunerii anuale se deduce din venitul salarial brut al acestuia in completarea deducerii contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii.

(3) Cheltuielile angajatorului cu contributiile datorate de acesta la fondul de pensii ocupationale, in suma de pana la echivalentul in lei a 200 euro pe an pentru fiecare participant, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

Art. 115. – Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005[…]

M.O. 590/01.07. -Hotarare nr. 991/2004 din 25/06/2004 pentru stabilirea modelului cererii de inregistrare si al certificatului de inregistrare in registrul

comertului

M.O.593/01.07.- Lege nr. 296/2004 din 28/06/2004 privind Codul consumului ( Art. 88. – Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

M.O.589/01.07.- Hotarare nr. 938/2004 din 10/06/2004 privind conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara

M.O.587/30.06.- Lege nr. 285/2004 din 23/06/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

M.O.576/29.06.- Lege nr. 300/2004 din 28/06/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent

M.O.574/29.06.- Lege nr. 276/2004 din 23/06/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

M.O.573/29.06.- Ordin nr. 250/2004 din 31/05/2004 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

M.O.560/24.06. – Ordonanta nr. 92/2003 (r1-Republicare) privind Codul de procedura fiscala

M.O.558/23.06.- Hotarare nr. 934/2004 din 10/06/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002

M.O.544/17.06. – Lege nr. 203/1999 (r1) din 28/12/1999 (Republicare) privind permisele de munca

M.O.543/17.06.- Lege nr. 244/2004 din 09/06/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

M.O.522/10.06. – Hotarare nr. 831/2004 din 27/05/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare

M.O.505/04.06.- Lege nr. 212/2004 din 27/05/2004 asigurarilor private de sanatate

( „Art. 5… (2) Angajatorii, persoane fizice sau juridice, pot sa incheie contracte de asigurare privata de sanatate pentru „an”gajatii lor, individual sau in grup, acordate ca beneficii adition))le la drepturile salariale ale acestora, in scopul atragerii, selectionarii si stabilizarii personalului angajat

Art. 23.- Cheltuielile cu asigurarile private de sanatate, efectuate de persoana fizica sau de catre angajator, sunt deductibile fiscal „)

M.O.501/03.06.- Circulara nr. 11/2004 din 01/06/2004 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna iunie 2004 (Pentru luna iunie 2004 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 21,25% pe an. )

M.O.496/02.06.- Ordin nr. 743/2004 din 13/05/2004 privind aplicarea Hotararii Guvernului nr. 831/1997 si pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila

( ”Art. 1. – (1) Formularele cu regim special, aflate in stoc la data de 31 decembrie 2002 la utilizatorii finali, persoane fizice si juridice, si care nu au mai putut fi utilizate ca urmare a intrarii in vigoare, incepand cu data de 1 ianuarie 2003, a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 989/2002 privind tiparirea, inserierea si numerotarea formularelor cu regim special, vor fi scazute din gestiune pe baza unui proces-verbal de casare semnat de o comisie de inventariere a formularelor cu regim special, desemnata de conducerea unitatii.

(2) Procesul-verbal de casare a formularelor cu regim special trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente: denumirea unitatii, numarul si data intocmirii procesului-verbal de casare, denumirea formularului anulat (propus pentru casare), seria si numarul aferente formularului anulat, data procurarii formularului anulat, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, cu semnaturile aferente, viza de aprobare a conducerii unitatii…

Art. 4. – Se aproba modelul de formular specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila si normele privind intocmirea si utilizarea acestuia, prevazute in anexele nr. 1-3 care fac parte integranta din prezentul ordin. (bonul cu valoare fixa(cod 6-8-31/a, 6-8-31/b)”)

M.O.480/28.05.- Hotarare nr. 808/2004 din 27/05/2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2004

M.O.465/25.05. -Lege nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (modifica si completeaza)

M.O.446/19.05. – Hotarare nr. 740/2004 din 14/05/2004 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate si a anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar ( pt. Federatia Rusa plafoanele sunt de 47(75)usd/diurna si 140(280) usd/cazare )

M.O.446/19.05- Hotarare nr. 741/2004 din 14/05/2004 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar( Pt.urmatoarele tari plafoanele sunt 35 (56) euro/diurna, 150 (300) euro/cazare: Anglia, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria )

M.O. 418/11.05. -Circulara nr. 10/2004 din 03/05/2004 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna mai 2004 (Pentru luna mai 2004, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 21,25% pe an.)

M.O.397/04.05.- Ordin nr. 600 din 20/04/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 „Declaratie rectificativa„, cod 14.13.01.00/r

M.O.378/29.04.-Hotarare nr. 537/2004 din 07/04/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

( …Art. 27. – Angajatorii au obligatia ca, in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice sa le aduca la cunostinta salariatelor, in scris, cu confirmare de luare la cunostinta. (vezi model “INFORMARE privind protectia maternitatii la locul de munca” ) )

M.O.376/29.04.- Ordin nr. 576/2004 din 16/04/2004 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 7 aprilie 2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, conventiile de evitare a dublei impuneri, accize si taxa pe valoarea adaugata

(3. In aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Legea nr. 571/2003, cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii sau cedarii unui mijloc fix amortizabil sau terenurilor, calculate ca diferenta intre valoarea fiscala de intrare a acestora si amortizarea fiscala, dupa caz, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.

4. …In ceea ce priveste sponsorizarea, prevederile art. 31 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 sunt aplicabile tuturor contribuabililor platitori de impozit pe profit, indiferent de sursele din care acestia realizeaza veniturile, din Romania sau din strainatate. )

M.O. 372/28.04.- Lege nr. 132/2004 din 21/04/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare (cu modificari)

M.O.364/26.04.- Lege nr. 130 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca

M.O.358/23.04.- Ordin nr. 527 din 9 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata

M.O.356/22.04.- Hotarare nr. 27 din 24 martie 2004 privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din Romania.

M.O.353/22.04- Lege nr. 116 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare

(… Modif.si compl. O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale -Atentie, s-au majorat amenzile, intre 8 si 1.600 mil.lei!!!, …)

M.O.338/18.04.- Lege nr. 107 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

M.O.312/08.04.- Ordin nr. 134 din 25 martie 2004 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare(declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale )

M.O.303/06.04.- Circulara nr. 6 din 1 aprilie 2004 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna aprilie 2004 („Pentru luna aprilie 2004, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 21,25% pe an.”)

M.O.297/05.04.- Ordin nr. 460 din 25 martie 2004 pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei anuale si a declaratiei fiscale ce se depun de

persoanele juridice straine care au o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania sau care desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal si a instructiunilor de completare a acestor declaratii

(„… Art. 1. – Se aproba modelul si continutul formularelor prevazute in anexele nr. 1 si 2:

a) Declaratia anuala privind impozitul pe reprezentante, cod M.F.P. 14.13.01.17;

b) Declaratia fiscala privind infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante in cursul anului fiscal, cod M.F.P. 14.13.01.17/r….”)

M.O.289/01.04.- Ordonanta de urgenta nr. 14 din 1 aprilie 2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi libera

M.O.288/01.04.-Ordin nr. 61 din 26 martie 2004 privind punerea in aplicare a regulamentelor si instructiunilor Consiliului Concurentei, elaborate in baza Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O.280/31.03.- Ordin nr. 63 din 29 martie 2004 privind punerea in aplicare a regulamentelor si instructiunilor Consiliului Concurentei elaborate in baza Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O.253/23.03.- Decizie nr. 1 din 23 februarie 2004 privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata ( Referitor la Art. 2 alin. 2 si art. 18 alin. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, cu modificarile ulterioare, art. 2 alin. (3) lit. b) si art. 18 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare)

M.O.251/22.03.- Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici

M.O.246/19.03.- Ordonanta de urgenta nr. 9 din 18 martie 2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca

M.O.238/18.03.- Hotarare nr. 290 din 4 martie 2004 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

M.O.231/16.03.- Ordin nr. 338 din 26 februarie 2004 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

M.O.225/15.03.- Rectificare din 15 martie 2004 privind anexa nr. 6 la Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2004 privind raportarea statistica la Banca Nationala a Romaniei a unor operatiuni valutare

M.O.214/11.03.- Lege nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca (cu modificari si completari)

M.O.205/09.03. – Ordin nr. 354 din 1 martie 2004 privind Procedura de aprobare a entitatilor care importa bunuri in baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare (bunurile provenite din ajutoare si donatii, bunurile de orice natura trimise cu titlu gratuit, bunurile importate de institutii publice, organizatii sindicale si patronale, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic…)

M.O.205/09.03.- Hotarare nr. 263 din 26 februarie 2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2004 (vezi rectificare din M.O.231)

M.O.202/08.03.- Ordin nr. 300 din 17 februarie 2004 pentru aprobarea declaratiilor de inregistrare a contribuabililor si a cererii de inregistrare a domiciliului fiscal

( – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asocieri fara personalitate juridica (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;

– Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane (020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2;

– Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine (030), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3;

– Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4;

– Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod M.F.P. 14.13.04.16, )

M.O.200/05.03.- Ordin nr. 334 din 25 februarie 2004 privind completarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobata prin Ordinul comun al ministrului dezvoltarii si prognozei si ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

M.O.199/05.03.- Circulara nr. 4 din 1 martie 2004 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna martie 2004 (luna martie 2004, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 21,25% pe an.)

M.O.183/03.03.- Ordin nr. 303 din 17 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a oricaror cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania, in conditii de reciprocitate, livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a cetatenilor straini angajati ai acestora, in limitele si in conformitate cu conditiile precizate in conventiile de infiintare a acestor organizatii.)

M.O.163 – Ordin nr. 263/2004 din 05/02/2004 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile aplicabile institutiilor de credit

M.O.140/17.02.- Ordin nr. 264 din 9 februarie 2004 privind modul de calcul al dobanzilor aferente sumelor reprezentand eventuale diferente intre impozitul pe profit la data de 25 ianuarie a anului urmator celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere intocmite pe baza situatiei financiare anuale

M.O.129/12.02.- Ordin nr. 256 din 4 februarie 2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

M.O.129/12.02.- Ordin nr. 161 din 20 ianuarie 2004 privind fisele fiscale

M.O.128/12.02.- Ordin nr. 229 din 2 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

M.O.128/12.02. – Ordin nr. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codul privind Conduita Etica a auditorului intern

M.O.127/12.02. – Norma nr. 2 din 30 ianuarie 2004 privind raportarea statistica la Banca Nationala a Romaniei a unor operatiuni valutare ( […] Art. 4. – (1) Persoanele juridice si fizice rezidente care detin cel putin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sunt considerate investitori directi in strainatate si au obligatia notificarii acestei investitii la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica….; formulare „Dispozitie/declaratie de plata externa (DPE)”,”Declaratie de incasare externa (DIE)”)

M.O.127/12.02. – Norma nr. 3 din 30 ianuarie 2004 pentru modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2002 privind raportarea statistica la Banca Nationala a Romaniei a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung

M.O.123/11.02.- Ordin nr. 228 din 2 februarie 2004 privind intrarea in vigoare a Conventiei dintre Romania si Republica Federala Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital ( Art. 1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 se aplica prevederile Conventiei dintre Romania si Republica Federala Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Berlin la 4 iulie 2001, ratificata prin Legea nr. 29/2002, ca urmare a intrarii in vigoare a acesteia la data de 17 decembrie 2003 prin indeplinirea procedurii stipulate la art. 31 din conventie.

Art. 2. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 inceteaza sa mai produca efecte Conventia dintre Republica Socialista Romania si Republica Federala Germania privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor si averii, semnata la Bonn la 29 iunie 1973.)

M.O.122/11.02- Ordin nr. 230 din 2 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O.120/10.02.- Hotarare nr. 90 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar ( Modif. plaf. cazare si diurna Irak )

M.O.120/10.02.- Ordin nr. 52 din 2 februarie 2004 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2004 ( Art. 1. – Pentru semestrul I 2004, incepand cu luna martie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa[…] este de 61.000 lei)

M.O.117/10.02.- Regulament nr. 1 din 30 ianuarie 2004 privind efectuarea operatiunilor valutare

(… Art. 31. – (1) Prezentul regulament intra in vigoare in termen de 60 de zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga:

– Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997;…)

M.O.112/06.02.- Hotarare nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O.112-06.02.- Rectificare din 6 februarie 2004 privind Legea nr. 571/2003

M.O.111/05.02- Circulara nr. 2 din 2 februarie 2004 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna februarie 2004 („Pentru luna februarie 2004, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 21,25% pe an.”)

M.O.104/04.02.- Hotarare nr. 67 din 29 ianuarie 2004 privind stabilirea nivelului dobanzii datorate pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata si pe perioada pentru care au fost acordate inlesniri la plata („Art. 1. – Nivelul dobanzii datorate pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata reprezentand impozite, taxe si alte contributii, precum si pe perioada pentru care au fost acordate inlesniri la plata este de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere sau zi calendaristica, dupa caz.”)

M.O.102/03.02.- Ordin nr. 30 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

M.O.95/02.02.- Ordin nr. 160 din 20 ianuarie 2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice

M.O.90/31.01.- Ordonanta nr. 29 din 29 ianuarie 2004 pentru reglementarea unor masuri financiare

( Art. X. – Debitorii care au incheiat conventii in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, si care fac dovada ca pana la data de 31 decembrie 2003 inclusiv au achitat obligatiile bugetare curente cu termene de plata pana la aceasta data beneficiaza de mentinerea valabilitatii inlesnirilor la plata acordate cu toate efectele prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Art. XII. – (1) Datele privind vectorul fiscal al contribuabililor inregistrati in evidenta fiscala a Ministerului Finantelor Publice la data de 31 ianuarie 2004 ca platitori de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor vor fi completate din oficiu de catre organele fiscale competente cu obligatiile de declarare si plata referitoare la contributiile sociale.

(2) Organele fiscale competente notifica contribuabililor datele privind vectorul fiscal al obligatiilor de declarare si plata astfel rezultat.

(3) In cazul existentei unor neconcordante intre datele privind vectorul fiscal notificate si situatia reala, contribuabilii comunica modificarile organelor fiscale competente prin depunerea unei declaratii de mentiuni in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii.)

M.O.82/30.01.2004- Ordin nr. 192 din 28 ianuarie 2004 privind stabilirea baremului anual de impunere si a deducerii personale de baza pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat in anul fiscal 2003

M.O.73/28.01.- Ordin nr. 171 din 23 ianuarie 2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata ( FACTURA FISCALA DE EXECUTARE SILITA, JURNAL PENTRU VaNZARI, JURNAL PENTRU CUMPARARI, BORDEROU cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala )

M.O.66/27.01.- Ordin nr. 1829 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

(„Art. 1.-… (2) Reglementarile contabile aprobate prin prezentul ordin sunt obligatorii pentru asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase, precum si pentru altele asemenea infiintate in baza unor legi speciale in scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial, care au obligatia, potrivit legii, sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale”…. *) Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 bis)

M.O.66/27.01.- Ordin nr. 137 din 19 ianuarie 2004 pentru aprobarea Codului etic al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor

M.O.65/26.01.- Ordin nr. 141 din 20 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

M.O.65/26.01.- Decizie nr. 10 din 8 decembrie 2003 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata

( referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Legea nr. 345/2002 :

-incadrarea in plafonul de impozitare de 1,5 miliarde lei in anul fiscal 2002, in cazul activitatilor desfasurate de avocati; -asocierea sau alta organizatie care nu are personalitate juridica, precum societatile civile profesionale si cabinetele asociate de avocati sau notari, care se considera a fi persoana impozabila pentru acele activitati economice desfasurate de asociati sau parteneri in numele asociatiei ori al organizatiei respective, cu exceptia asociatiilor in participatiune;

-orice asociat sau partener al unei asociatii ori organizatii fara personalitate juridica, precum societatile civile profesionale si cabinetele asociate de avocati sau notari, este considerat persoana impozabila separata pentru acele activitati economice care nu sunt desfasurate in numele asociatiei sau al organizatiei respective;

-cum pot consemna livrarile de bunuri efectuate persoanele impozabile, care comercializeaza bunuri second-hand;

-cum pot consemna in facturi fiscale taxa pe valoarea adaugata aferenta comisionului agentiile de turism care nu au procedat conform solutiei din Decizia nr. 8/2003)

M.O.53/22.01.- Ordin nr. 1827 din 22 decembrie 2003 privind modificarea si completarea unor reglementari in domeniul contabilitatii ( mai multe pt.cei care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, dar si pt. cei care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002; + cateva informatii despre bilanturi – la Anexa 2 , lit.B )

M.O.50/21.01.- Rectificare din 21 ianuarie 2004 privind Legea nr. 577/2003 ( la punctul 15, alineatele (4), (5) si (6) ale articolului III vor fi insotite de un asterisc caruia ii va corespunde o nota de subsol cu urmatorul cuprins:

„*) Prevederile alineatelor (4), (5) si (6) ale articolului III se aplica pana la 31 decembrie 2003, inclusiv.”)

M.O.45/20.01.- Ordin nr. 7 din 5 ianuarie 2004 privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare ( Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale)

M.O.35/16.01.- Ordin nr. 1817 din 18 decembrie 2003 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata (Art. I. – Cuantumul indemnizatiilor de delegare si detasare […] se modifica dupa cum urmeaza:

a) indemnizatia zilnica de delegare sau de detasare prevazuta la pct. 8 se majoreaza la 105.200 lei;

b) indemnizatia de delegare sau de detasare prevazuta la pct. 11 se majoreaza la 1.401.800 lei lunar.)

M.O.26/13.01.- Ordin nr. 931 din 22 decembrie 2003 privind marfurile supuse licentelor automate la export si import

M.O.25/13.01.- Ordin nr. 1849 din 22 decembrie 2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie ( Art. 1. – (1) Incepand cu data de 1 iulie 2004, formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin, se vor executa prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator.

(2) Imprimarea se va executa pe fiecare exemplar original si va contine urmatoarele informatii: denumirea, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, atributul fiscal, sediul social, contul bancar, capitalul social….

Art. 6. Formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, executate fara personalizarea datelor emitentului prin pretiparire, achizitionate pana la data de 1 iulie 2004 de utilizatorii finali, persoane fizice si juridice, raman valabile pana la data de 31 decembrie 2004.)

M.O.23/12.10.- Ordin nr. 1826 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune

M.O.21/12.01.- Hotarare nr. 1553 din 18 decembrie 2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

(Art. 1. – (1) Societatile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele de cercetare si celelalte categorii de agenti economici pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul lor la data de 31 decembrie 2003, astfel incat rezultatul reevaluarii sa fie cuprins in situatiile financiare ale anului 2003….

Art. 6. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 valoarea de intrare a mijloacelor fixe, stabilita in conditiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 15.000.000 lei.

(2) Valoarea neamortizata a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 8.000.000 lei si 15.000.000 lei, existente in patrimoniul agentilor economici la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se va recupera conform prevederilor legale in vigoare.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si institutiilor publice si persoanelor juridice fara scop patrimonial.)

M.O.21/12.01.- Circulara nr. 1 din 5 ianuarie 2004 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna ianuarie 2004 (Pentru luna ianuarie 2004, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 21,25% pe an.)

M.O.18/09.01.- Ordin nr. 1842 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea modelului si continutului Declaratiei privind contributiile sociale(…Art. 3. – (1) Formularul […] se depune la organul fiscal competent, in format electronic.

(2) … se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.

(3) Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.

(4) Programul de asistenta este pus la dispozitie contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.)

M.O.18/09.01.- Ordin nr. 1850 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit (… Art. 4. – (1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa au obligatia depunerii declaratiei … in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea structurii de date prevazute in anexa nr. IV.

(2) Declaratia in format electronic va fi insotita de exemplarul listat pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, conform legii.

(3) Programul de asistenta este pus la dispozitie contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.)

M.O.17/09.01.- Ordin nr. 1853 din 22 decembrie 2003 privind documentele fiscale utilizate in domeniul produselor accizabile

( …Art. 5. – (1) Documentele fiscale aflate in stoc la data de 1 ianuarie 2004 se pot utiliza si dupa aceasta data.

(2) Toti agentii economici care au avut obligatia utilizarii documentelor fiscale speciale prevazute in actele normative privind regimul accizelor, care s-au aplicat pana la intrarea in vigoare a Codului fiscal, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor depune la autoritatea fiscala unde sunt inregistrati ca platitori de accize o declaratie privind stocul de astfel de documente, inregistrat la data de 31 decembrie 2003. Declaratia se intocmeste in doua exemplare, din care primul se pastreaza de agentii economici.)

M.O.16/08.01.- Hotarare nr. 1570 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (plafoane diurna/cazare: Coreea -30 /120 euro, Hong Kong -53/250 USD)

M.O.16/08.01.- Ordin nr. 1852 din 22 decembrie 2003 privind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse accizabile si procedura de achizitionare a acestora

M.O.14/08.01.- Ordin nr. 1845 din 22 decembrie 2003 privind norme de aplicare a unor prevederi din titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ( ..data livrarii bunurilor de la consignant la consignatar se considera a fi data vanzarii bunurilor de catre consignatar catre beneficiar; Norme de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru importurile de bunuri prevazute la art. 142; Norme de aplicare a art. 145 alin. (6) si (10) si art. 149 alin. (5); Norme de aplicare a prevederilor art. 151 -desemnare reprezentant fiscal; Norme de aplicare a art. 161 alin. (1); Norme de aplicare a art. 161 alin. (1) -operatiunile de intermediere in turism, vanzarile de bunuri second-hand, operatiunile realizate de casele de amanet.)

M.O.13/08.01- Ordin nr. 1847 din 22 decembrie 2003 privind stabilirea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O.13/08.01.- Ordin nr. 1828 din 22 decembrie 2003 privind documentele necesare achizitionarii unor produse accizabile in regim de scutire

M.O.12/08.01.- Hotarare nr. 1538 din 18 decembrie 2003 pentru organizarea si functionarea Garzii Financiare

M.O.10/08.01.- Ordin nr. 1846 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O.9/07.01.- Ordin nr. 1844 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (” Art. 1. – (2)… nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care au obtinut certificatele de exonerare pentru:

a) importul de masini industriale, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari, destinate realizarii de investitii, precum si importul de masini agricole si mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive;

b) importul de materii prime si materiale consumabile care nu se produc sau sunt deficitare in tara, prevazute in anexa nr. 1, si sunt destinate utilizarii in cadrul activitatii economice a persoanei care realizeaza importul.

(3) In sensul prezentelor norme, activitatea productiva cuprinde atat activitatile producatoare de bunuri, cat si cele prestatoare de servicii….”)

M.O.4/06.04.- Ordin nr. 1848 din 22 decembrie 2003 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii pentru anul fiscal 2004 potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Art. 1. – Pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii realizate in anul 2004, definite la art. 56 si 72 din Legea nr. 571/2003, se stabileste urmatorul barem lunar:

Venitul lunar impozabil Impozitul lunar

(lei) (lei)

pana la 2.400.000 18%

2.400.001 – 5.800.000 432.000 + 23% pentru ceea ce depaseste suma de 2.400.000 lei

5.800.001 – 9.300.000 1.214.000 + 28% pentru ceea ce depaseste suma de 5.800.000 lei

9.300.001 – 13.000.000 2.194.000 + 34% pentru ceea ce depaseste suma de 9.300.000 lei

peste 13.000.000 3.452.000 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 13.000.000 lei

Art. 2. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, la stabilirea bazei de calcul a impozitului pentru veniturile din salarii si pensii, se au in vedere urmatoarele sume fixe prevazute la art. 45 alin. (2), respectiv la art. 73 din Legea nr. 571/2003, astfel:

a) deducerea personala de baza este de 2.000.000 lei lunar;

b) suma neimpozabila lunara pentru veniturile din pensii este de 8.000.000 lei lunar.)

M.O.2/02.05. – Hotarare nr. 1574 din 18 decembrie 2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

M.O.1/05.01.- Lege nr. 577 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale