Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 689/13.10 - Ordonanta de urgenta nr. 109/2009 din 07/10/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Au fost aduse clarificari suplimentare privind definirea unor teremeni precum dvidende, rezident.
Astfel, se considera dividend din punct de vedere fiscal si se supune aceluiasi regim fiscal ca veniturile din dividende suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la un participant la persoana juridica peste pretul pietei pentru astfel de bunuri si/sau servicii, daca suma respectiva nu a facut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit.
Se considera rezident orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina care are locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, si orice persoana fizica rezidenta.

Modificari privind impozitul pe profit

La capitolul de venituri neimpozabile au fost introduse si veniturile din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere.
La cheltuieli sociale deductibile in limita a 2% din fondul de salarii, a fost introdusa mentiunea potrivit careia sunt deductibile in aceasta limita si orice alte cheltuieli inregistrate potrivit contractelor colective de munca.
In ceea ce priveste cheltuielile nedeductibile, incepand cu 1 ianuarie 2010 nu mai sunt considerate cheltuieli nedeductibile penalitatile si majorarile datorate in cadrul contractelor economice incheiate cu nerezidentii.

De asemenea, au aparut modificari privind termenul de declarare si plata a impozitului pe profit si a impozitului pe dividende.
Astfel, organizatiile nonprofit sunt obligate sa declare si sa plateasca impozitul pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul fata de 15 februarie cum era prevazut anterior.
Si societatile comerciale declara si platesc impozitul pe profit pana pe 25 februarie, in cazul in care definitiveaza anul fiscal pana la acea data, sau pana pe 25 aprilie, in acest caz impozitul pentru trimestrul IV fiind achitat pana pe 25 ianuarie, la nivelul impozitului aferent trimestrului III.
Referitor la impozitul pe dividende, in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, indiferent daca beneficiarul dividendelor este o persoana fizica sau o persoana juridica, rezidenta sau nerezidenta.

Modificari privind impozitul pe venit

Potrivit modificarilor, beneficiarii urmatoarelor venituri pot opta pentru impunerea acestora cu 16%, acest impozit fiind final:
venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;
venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara.
Inainte, pentru aceste tipuri de venituri, platitorul era obligat sa calculeze, sa retina si sa plateasca la buget un impozit de 10%. Incepand cu 1 ianuarie 2010, in cazul in care se opteaza prin contract, platitorul de venit poate calcula si retine intregul impozit de 16% datorat de catre beneficiar. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris, in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.

Au aparut si modificari privind stabilirea si declararea impozitului pe venit anual. Astfel, impozitul nu mai este calculat de catre organul fiscal, ci de catre fiecare contribuabil in parte, pe fiecare sursa pentru veniturile din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate, acest impozit fiind declarat prin declaratia de impunere anuala. Practic, declaratia de impunere va inlocui declaratia de venit estimat ce trebuia depusa de catre fiecare contribuabil pana pe 15 mai a anului urmator celui pentru care se facea declararea. Potrivit modificarilor, declaratia de impunere se va depune pana cel tarziu 25 mai a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul, acesta fiind si termenul limita pentru plata a impozitului pe venit.
Potrivit art. V din OUG 109/2009, declararea, stabilirea si plata impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice inainte de 1 ianuarie 2010 se face in conformitate cu legislatia in vigoare pana la aceasta data.

Modificari privind impozitul pe nerezidenti

Sunt aduse precizari privind conditiile in care dividendele platite de o persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente in UE sau in unul din statele AELS (Islanda, Principatul Liechtenstein si Regatul Norvegiei) pot fi scutite de impozit pe nerezidenti in Romania. Astfel, scutirea se poate aplica daca persoana juridica straina, beneficiara a dividendelor, intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
1. are una dintre formele de organizare prevazute la art. 20^1 alin. (4) din Codul fiscal;
2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru al UE sau a unuia dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, este considerata a fi rezidenta a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezident in scopul impunerii in afara UE sau AELS;
3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a statului de rezidenta, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
4. detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului.
In plus, pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica romana care plateste dividendul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
1. este o societate infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: <>, <>, <>;
2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, pe langa certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, si o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene, dupa caz. Astfel, calitatea de beneficiar in scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, prin declaratia pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul persoanei juridice romane, incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in titlul II sau titlul V, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat, fata de 28, respectiv 29 februarie cum era prevazut anterior.

Impozitul pe reprezentante se va achita, potrivit modificarilor, pana pe 25 iunie si respectiv 25 decembrie.

Modificari privind TVA

Potrivit modificarilor, exista doua reguli de de baza pentru stabilirea locului prestarii de servicii.
Astfel, in cazul serviciilor prestate catre alte persoane impozabile, locul de prestare a serviciilor se considera a fi locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. In cazul serviciilor catre persoane neimpozabile, locul de prestare a serviciilor este considerat a fi locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice.
(relatia B2B – locul prestarii este locul unde este stabilit beneficiarul)
(relatia B2C – locul prestarii este locul unde este stabilit prestatorul)

Prin exceptie de la cele doua reguli de baza, pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:
locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier;
locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de calatori;
locul prestarii efective, in cazul serviciilor principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activitati;
locul prestarii efective, pentru serviciile de restaurant si catering, cu exceptia celor prestate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuate in cadrul Comunitatii;
locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului, in cazul inchirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport. Prin termen scurt se intelege posesia sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum 30 de zile si, in cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum 90 de zile;
locul de plecare a transportului de calatori, pentru serviciile de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor in timpul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate.

Prin exceptie de la regula B2C, locul urmatoarelor servicii este considerat a fi:
locul in care este efectuata operatiunea principala in cazul serviciilor prestate de un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane si beneficiarul este o persoana neimpozabila;
locul unde are loc transportul, proportional cu distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de bunuri, altul decat transportul intracomunitar de bunuri, catre persoane neimpozabile;
locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar de bunuri prestate catre persoane neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri se intelege orice transport de bunuri ale carui loc de plecare si loc de sosire sunt situate pe teritoriile a doua state membre dife ite. Loc de plecare inseamna locul unde incepe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distantele parcurse pentru a ajunge la locul unde se gasesc bunurile, iar loc de sosire inseamna locul unde se incheie efectiv transportul de bunuri;
locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile, in cazul urmatoarelor:
1. servicii constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora;
2. servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale;
3. evaluari ale bunurilor mobile corporale
locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, in cazul urmatoarelor servicii:
1. inchirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
2. operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
3. transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
4. serviciile de publicitate;
5. serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor si avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
6. operatiunile de natura financiar-bancara si de asigurari, inclusiv reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;
7. punerea la dispozitie de personal;
8. acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport si transmitere prin intermediul acestor sisteme, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea;
9. serviciile de telecomunicatii;
10. serviciile de radiodifuziune si televiziune;
11. serviciile furnizate pe cale electronica;
12. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept prevazut la prezenta litera.

Prin exceptie de la regula B2C, pentru serviciile de inchiriere de mijloace de transport, altele decat cele de inchiriere pe termen scurt, si pentru serviciile de leasing de mijloace de transport, se considera ca locul prestarii este:
in Romania, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care isi are sediul activitatii economice sau care are un sediu fix in afara Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania;
in afara Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care are sediul activitatii economice sau un sediul fix in Romania, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii.

Prin exceptie de la regula B2B, pentru serviciile constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora, servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate in Romania, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania.

Avand in vedere modificarile privind locul prestarii serviciilor, persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si care nu este inregistrata in scopuri de TVA (este neplatitor de TVA ca urmare a aplicarii regimului special de scutire pentru intreprinderi mici) are obligatia sa se inregistreze conform art. 1531 in urmatoarele cazuri:
daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru, inainte de prestarea serviciului;
daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania, inaintea primirii serviciilor respective.
Practic, se primeste un cod de TVA care va putea fi folosit doar pentru achizitii intracomunitare de bunuri si/sau pentru servicii intracomunitare (primite sau prestate), acea persoana nedevenind platitoare de TVA pentru intreaga activitate desfasurata.

Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care este obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) – (4) si (6) din Codul fiscal, trebuie sa autofactureze suma avansurilor platite in legatura cu operatiunile respective pana cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a platit avansurile, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator. Astfel, in cazul in care se plateste un avans in legatura cu un serviciu pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, iar factura nu este primita pana pe data de 15 a lunii urmatoare, beneficiarul serviciului este obligat sa emita o autofactura pentru avansul achitat.

Referitor la perioada fiscala pentru depunerea decontului de TVA, daca in decursul unui an nu se efectueaza nicio achizitie intracomunitara de bunuri, persoana impozabila va putea reveni la trimestrul calendaristic drept perioada fiscala, in cazul in care cifra de afaceri realizata in acel an este sub nivelul de 100.000 euro calculati la cursul de schimb de la data de 31 decembrie. In acest sens va trebui sa depuna pana cel tarziu pe 25 ianuarie a anului urmator, declaratia de mentiuni care sa inscrie cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata si o mentiune referitoare la faptul ca nu a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent.

Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa (declaratia 390) in care mentioneaza livrarile intracomunitare scutite de taxa, livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare,prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din Romania pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate.

Potrivit modificarilor, incepand cu 1 ianuarie 2010, baza de impozitare pentru TVA cuprinde si accizele datorate sau achitate in Romania de persoana care efectueaza achizitia intracomunitara a unui produs supus accizelor. Atunci cand dupa efectuarea achizitiei intracomunitare de bunuri, persoana care a achizitionat bunurile obtine o rambursare a accizelor achitate in statul membru in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achizitiei intracomunitare efectuate in Romania se reduce corespunzator. Anterior acestei prevederi, accizele datorate in Romania nu intrau in baza de impozitare a TVA.

A fost modificata si definitia bunurilor de capital pentru care exista obligativitatea ajustarii TVA potrivit art 149 din Codul fiscal. Astfel, bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe a caror durata normala de functionare este egala sau mai mare de 5 ani.

Din nou s-a amanat data de la care beneficiarul unui import nu va mai fi obligat sa plateasca TVA in vama, noua data fiind 1 ianuarie 2013, fata de 1 ianuarie 2012 cum era prevazut anterior.

S-a inclus o prevedere noua potrivit careia persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si la care au fost constatate si stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ emis de autoritatea fiscala competenta, pot emite facturi de corectie care pot fi transmise beneficiarilor. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si vor fi inscrise intr-o rubrica separata in decontul de taxa. Beneficiarii vor avea drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in aceleasi limitele si in conditiile stabilite de Codul fiscal pentru orice alta achizitie.

!!! Atentie, incepand cu 1 ianuarie 2010 nu mai este permisa aplicarea masurilor de simplificare (taxare inversa) pentru bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa.

Modificari privind accizele

A fost introdus un nou capitol privind regimul accizelor armonizate care se va aplica incepand cu 1 aprilie 2010.
Accizele armonizate sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului urmatoarelor produse:
alcool si bauturi alcoolice;
tutun prelucrat;
produse energetice si electricitate
Incepand cu 1 ianuarie 2010 nu se mai datoreaza accize pentru confectii din blanuri, articole din cristal, bijuterii, parfumuri si arme. In continuare insa se vor datora accize pentru cafea verde, cafea prajita si cafea solubila.

« Arhiva noutati legislative