Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 522/25.07 - Ordin nr. 2239/2011 din 30/06/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

Prezentul ordin aproba sistemul simplificat de contabilitate ce poate fi aplicat de catre persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011

Pentru verificarea incadrarii in criteriile de marime se au in vedere indicatorii determinati din situatiile financiare anuale, respectiv balanta de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.

Persoanele nou-infiintate pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009.

Daca in al doilea exercitiu financiar de raportare aceste persoane inceteaza sa indeplineasca criteriile de marime, ele sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. 3055/2011.

Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:

Aplicarea sistemului simplificat de contabilitate este optionala pentru companiile care indeplinesc cele doua criterii de marime. Optinunea pentru aplicarea reglementarilor contabile simplificate se face prin politica contabila aprobata de catre administrator.

Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate vor utiliza pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare un plan de conturi simplificat precum si tratamente contabile care sunt prevazute de reglementarile contabile simplificate.

In functie de necesitatile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza si conturi din planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009.

Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009, si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins in aceleasi reglementari, intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate, in conditiile prevazute de legea contabilitatii.

Persoanele care aplica sistemul simplificat de contabilitate pot organiza si conduce si contabilitatea de gestiune.

Persoanele care la finele exercitiului financiar precedent depasesc limitele unuia sau a ambelor criterii de marime vor aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009 incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depasite.

Astfel, daca in 2011 s-au aplicat reglementarile contabile simplificate iar societatea realizeaza pana la sfarsitul anului 2011 o cifra de afaceri mai mare de 35.000 euro sau total active mai mari de 35.000 euro, incepand cu anul 2012 societatea este obligata sa aplice reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E. Pentru anul 2011, chiar daca au fost depasite criteriile de marime in acel an, societatea va depune situatii fianciare simplificate formate din bilant si cont de profit si pierdere simplificate.

Ulterior constatarii depasirii limitelor oricaruia dintre cele doua criterii de marime, persoanele care au depus situatii financiare simplificate si la care contabilitatea a fost organizata si condusa pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare au obligatia ca, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a constatat depasirea criteriilor, sa ia masurile necesare pentru organizarea contabilitatii fie intern, prin crearea unui departament care sa fie condus de catre un director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, fie prin incheierea unui contract de prestari servicii in domeniul contabilitatii cu o persoana fizica sau juridica, autorizata potrivit legii, membra a C.E.C.C.A.R.

Setul de situatii financiare anuale ce trebuie intocmite de catre entitatile care aplica sistemul simplificat de contabilitate se compune din:

Astfel, entitatile care aplica reglementarile contabile simplificate nu vor mai intocmi note explicative la situatiile financiare anuale si nici nu vor mai completa datele informative atasate la bilant. Totusi, aceste companii trebuie sa intocmeasca politici contabile pentru operatiunile derulate inclusiv proceduri proprii care sa fie aprobate de catre administrator.

In general reglementarile simplificate respecta aceleasi principii contabile si prevederi privind recunoasterea activelor si pasivelor in contabilitate ca si cele din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E., aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009, existand doar cateva mici diferente.

Principalele diferente fata de reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 sunt:

« Arhiva noutati legislative