Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 200/22.03 - O.U.G. nr. 29/2011 din 20/03/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

Prezenta ordonanta reglementeaza conditiile si modalitatile acordarii esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale administrate de A.N.A.F.

Potrivit acestei OUG, pot beneficia de esalonare atat persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, cat si persoanele fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante catre buget.

Esalonarea se acorda doar pentru sumele datorate catre A.N.A.F., durata maxima a esalonarii fiind de 5 ani. Totusi, perioada de esalonare la plata se va stabili de catre organul fiscal in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului.

Acordarea esalonarii la plata a datoriilor suspenda masurile de executare silita asupra debitorului.

 

Ce conditii trebuie indeplinite pentru a beneficia de esalonare?

Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

Cum se obtine esalonarea la plata a datoriilor?

Pentru obtinerea esalonarii, contribuabilul va depune o cerere, urmand ca aceasta sa fie solutionata de catre organul fiscal competent in termen de 60 de zile de la data depunerii/inregistrarii. Continutul cererii prin care se solicita esalonarea la plata, precum si documentele justificative care urmeaza sa se anexeze acesteia se vor stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

Pentru solutionare, organele fiscale vor elibera, din oficiu, certificatul de atestare fiscala. In cazul in care exista diferente intre sumele solicitate la esalonare de catre contribuabil si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, trebuie sa se procedeze la punerea de acord a sumelor.

 

Cererea de esalonare se solutioneaza prin decizie de esalonare la plata, in prima faza fiind emis doar un accord de principiu care i se comunica contribuabilului pentru a constitui garantiile necesare, sau prin decizie de respingere, dupa caz.

 

In ce pot consta garantiile?

In termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii care pot consta in:

 

Pot fi obiect al garantiilor numai bunurile mobile care nu au durata normala de functionare expirata, potrivit prevederilor legii. Pentru aceste bunuri trebuie sa existe si un raport de evaluare intocmit de un expert evaluator independent.  In cazul bunurilor mobile a caror valoare stabilita in raportul de evaluare este vadit disproportionata fata de valoarea de piata a acestora, organul fiscal competent poate efectua o noua evaluare.

In cazul bunurilor imobile a caror valoare stabilita in raportul de evaluare este mai mare decat valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, valoarea bunurilor se determina la nivelul valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici.

 

Care este cuantumul garantiilor ce trebuie constituite?

Garantiile constituite trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 40% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare, astfel:

 

Fac exceptie de la aceste prevederi garantiile acordate sub forma scrisorii de garantie bancara sau prin consemnarea de mijloace banesti care trebuie doar sa acopere sumele esalonate la plata, precum si dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata.

Pe parcursul derularii esalonarii la plata, garantia se poate inlocui sau redimensiona in functie de valoarea ratelor ramase de achitat, la cererea contribuabilului.

 

 

Se poate acorda esalonare fara sa fie nevoie de constituirea de garantii?

Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata de pana la 5.000 lei in cazul persoanelor fizice si, respectiv, 20.000 lei in cazul persoanelor juridice, nu este necesara constituirea de garantii.

 

 

Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru mentinerea esalonarii?

Pentru mentinerea valabilitatii esalonarii, contribuabilul trebuie sa isi achite pana la scadenta toate obligatiile fiscale datorate catre ANAF, inclusiv ratele de esalonare stabilite conform graficelor. Datoriile se considera achitate la scadenta si in cazul in care platile sunt efectuate pana pe data de 25 a lunii urmatoare pentru datoriile curente sau pana la urmatorul termen de plata in cazul ratelor de esalonare sau in termen de 30 de zile de la scadenta pentru alte debite stabilite prin decizii de impunere.

 

Ce dobanzi si penalitati se datoreaza pe perioada esalonarii?

Acordarea esalonarilor nu suspenda calcularea dobanzilor si a penalitatilor de intarziere.

Totusi, in cazul in care se constituie garantii sub forma scrisorilor de garantie bancara sau prin consemnarea de mijloace banesti la unitatile de Trezorerie, cuantumul dobanzilor de intarziere calculate pentru ratele esalonate va fi de 0,03% pe zi inatrziere fata de 0,04% pe zi intarziere cat este in mod normal.

De asemenea, nu se vor datora penalitati de inatrziere pentru obligatiile fiscale esalonate la plata al caror termen de 90 de zile de la scadenta se implineste dupa data depunerii cererii de esalonare la plata.

 

Penalitati in cazul platii cu intarziere sau al pierderii valabilitatii

Suplimentar, in cazul in care rata de esalonare este achitata cu intarziere pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare, precum si pentru diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, se va percepe o penalitate de 10% din sumele neachitate. Cuantumul penalitatii i se comunica contribuabilului prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii, fiind achitata in conditiile Codului de procedura fiscala.

In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata acordata, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, se datoreaza o penalitate de 10%.

« Arhiva noutati legislative