News / Publications

Arhiva 2005

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

M.O.1194/30.12.- Ordin nr. 2009/2005 din 28/12/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii

M.O.1193/30.12. – Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 din 22/12/2005 privind Fondul pentru mediu

S-au schimbat atat cotele, cat si modul de raportare. Asfel, in loc de o “suma de 5.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de producatorii si importatorii de bunuri ambalate, cu exceptia celor utilizate pentru medicamente“, se datoreaza “o taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere“. Operatorii economici producatori si importatori de bunuri ambalate si de ambalaje de desfacere si operatorii economici responsabili pentru gestionarea anvelopelor uzate sunt obligati sa calculeze si sa declare lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, diferenta dintre obiectivul calculat utilizand procentajul stabilit prin legislatia in vigoare ca obiectiv de valorificare anual si obiectivul efectiv realizat. Sumele datorate de acesti agenti economici se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator. Declaratia se depune sau se transmite la Administratia Fondului, iar plata se realizeaza intr-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia. Modelul si continutul declaratiilor la Fondul pentru mediu se vor aproba in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

M.O. 1193/30.12.- Ordin nr. 269/2005 din 28/12/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate

Alineatul (2) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins: ” Pentru veniturile impozabile din dividende, obligatia platii contributiei de 6,5% revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri. Contributia pentru veniturile din dividende se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata dividendelor

M.O.1187/28.12.- Ordin nr. 2008/2005 din 28/12/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 967/2005 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

M.O. 1186/29.12.- Ordin nr. 1917/2005 din 12/12/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia

M.O.1183/28.12.- Hotarare nr. 1768/2005 din 22/12/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

” Art. 2. – (1) Persoanele fizice si juridice care detin sau pastreaza, potrivit prevederilor legale, carnete de munca sunt obligate sa puna aceste documente la dispozitie casei teritoriale de pensii pe a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul.

(2) Carnetele de munca puse la dispozitie caselor teritoriale de pensii conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie completate cu toate inscrierile pana la data de 1 aprilie 2001 si sa fie certificate de autoritatile abilitate, potrivit legii.

(3) Carnetele de munca vor fi insotite de copia actului de identitate al titularului, din care sa rezulte codul numeric personal.

(4) Dupa incheierea operatiunilor de inregistrare a datelor, carnetele de munca, in original, se predau detinatorilor de la care au fost preluate.

(5) Procedurile practice de preluare a carnetelor de munca de catre casele teritoriale de pensii, graficul predarii-preluarii, precum si orice alte operatiuni necesare bunei desfasurari a acestei activitati se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.”

M.O. 1182/28.12.- Hotarare nr. 1766/2005 din 22/12/2005 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 330 lei (RON) lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2006, reprezentand 1,95 lei (RON)/ora.

M.O.1174/27.12.- Protocol din 28/11/2005 referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru inregistrarile audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate care reproduc, distribuie si/sau importa opere muzicale fixate pe un suport audiovideo, ca parte integranta a unei opere audiovizuale, sunt obligate sa obtina din partea organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical autorizatii – licenta neexclusiva, prevazute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare si sa plateasca remuneratii conform metodologiei prezentate. Plata remuneratiilor datorate de producatorii si distribuitorii de suporturi audiovizuale inregistrate se face trimestrial, pe baza unui raport transmis organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical, pana cel mai tarziu la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a realizat, dupa caz, reproducerea, distribuirea sau importul. Organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical si producatorii pot conveni asupra posibilitatii platii unor avansuri lunare, calculate pe baza vanzarilor din aceeasi perioada a anului trecut. Pentru intarzierile la plata se datoreaza si se vor plati penalitati in cuantum de 0,15% pe zi de intarziere.

M.O. 1171/23.12. – Ordonanta de urgenta nr. 181/2005 din 14/12/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale : Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, cu exceptia celor retinute la sursa, altele decat cele aferente veniturilor salariale, in moneda noua si cu valori mai mici de 1 leu (RON), se intregesc la 1 leu (RON).

M.O. 1158/21.12. Ordin nr. 2364/2005 din 08/11/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national

M.O.1150/19.12.- Lege nr. 380/2005 din 15/12/2005 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006

[…]Pentru anul 2006 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) pentru conditii normale de munca 30%;

b) pentru conditii deosebite de munca 35%;

c) pentru conditii speciale de munca 40%.

Cota contributiei individuale de asigurari sociale datorata de angajatori este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.

In baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2006 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:

a) contributia datorata de angajatori conform art. 26 din lege este de 2,5%;

b) contributia individuala datorata conform art. 27 din lege este de 1%;

c) contributia datorata conform art. 28 din lege de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 3,5%.

M.O.1147/19.12.- Lege nr. 371/2005 din 13/12/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii – cu alte modificari si completari

M.O. 1144/19.12. – Ordin nr. 1880/2005 din 07/12/2005 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O 1138/15.12. – Lege nr. 378/2005 din 13/12/2005 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent : ” Art. 18. – Activitatile economice care fac obiectul prezentei legi sunt cele prevazute in cadrul Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, si a caror desfasurare de catre persoane fizice autorizate sau asociatii familiale nu necesita autorizare in baza unei legi speciale.” Pentru aplicarea corespunzatoare a acestor prevederi se vor modifica Normele metodologice de aplicare a Lgii nr. 300/2004 prin crearea unei liste cu activitatile reglementate prin legi speciale.

M.O.1126/13.12.- Ordonanta de urgenta nr. 171/2005 din 29/11/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

M.O. 1080/30.11.- Ordin nr. 1752/2005 din 17/11/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene – Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (prevad formatul si continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale) si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene (prevad forma si continutul situatiilor financiare anuale consolidate, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale consolidate)

M.O. 1074/29.11.- Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 din 17/11/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

M.O.1064/28.11.- Ordin nr. 221/2005 din 04/11/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate

(Art. 11. – (1) Persoana asigurata are obligatia platii contributiei sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 51 alin. (2) lit. a)-d) din O.U.G. 150/2002 (a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit; b) veniturilor din activitati desfasurate de persoane care exercita profesii libere sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente, dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar, daca este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia. c) veniturilor din agricultura si silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la lit. b); d) indemnizatiilor de somaj si alocatiilor de sprijin; )

(2) In cazul in care veniturile anuale de natura celor prevazute la art. 12 si 13 sunt sub nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara anual, contributia datorata de persoanele beneficiare de venit se stabileste prin aplicarea cotei de 6,5% asupra valorii corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.

[…] Art. 13. – (1) Prin veniturile din dividende si dobanzi prevazute la art. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege veniturile din investitii, inclusiv castigurile din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite acestea in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru veniturile impozabile din dividende obligatia calcularii si retinerii contributiei de 6,5% revine persoanelor juridice odata cu plata acestora catre actionari sau asociati. Contributia pentru veniturile din dividende calculata si retinuta la data platii dividendelor se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata dividendelor. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, contributia se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(3) Pentru veniturile impozabile realizate din dobanzi si din transferul titlurilor de valoare, contributia in cota de 6,5% se vireaza de catre asiguratii care realizeaza astfel de venituri, anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care se face calculul dobanzii

Calitatea de asigurat o au toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au domiciliul in Romania sau au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania in conditiile legii.)

M.O.1055/26.11.- Ordin nr. 1521/2005 din 10/10/2005 pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si utilizarea formularului “Ordin de plata pentru Trezoreria Statului” (OPT) pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat

* Declararea obligatiilor bugetare cu OPT

Platitorii de impozite, taxe si contributii sociale pot utiliza pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat formularul “Ordin de plata pentru Trezoreria Statului” (OPT), aprobat prin O.M.F.P. nr. 246/2005 in situatia in care pentru fiecare obligatie bugetara sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) in perioada de raportare rezulta sume de plata;

b) in perioada de raportare suma datorata este egala cu suma de plata, nefiind influentata de sume deductibile pentru care exista obligatia de declarare;

c) suma de plata pentru perioada de raportare se achita integral si pana la termenul de plata prevazut de lege.

In situatia in care contribuabilul utilizeaza OPT ca instrument declarativ, fara a respecta conditiile prevazute mai sus, documentul de plata nu va fi considerat declaratie a obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, iar sumele achitate vor stinge obligatii fiscale conform prevederilor Codului de procedura fiscala. (adica in urmatoarea ordine: a) sume datorate in contul ratelor din graficele de plata a obligatiilor fiscale, pentru care s-au aprobat esalonari si/sau amanari la plata, precum si dobanzile datorate pe perioada esalonarii si/sau amanarii la plata si calculate conform legii; b) obligatii fiscale principale cu termene de plata in anul curent, precum si accesoriile acestora, in ordinea vechimii; c) obligatii fiscale datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora; d) dobanzi, penalitati de intarziere aferente obligatiilor fiscale prevazute la lit. c); e) obligatii fiscale cu termene de plata viitoare, la solicitarea debitorului.)

In situatia in care formularul OPT se utilizeaza pentru declararea obligatiilor de plata, se inscrie valoarea 1 in caseta “Tip document” din cadrul rubricii “Nr. de evidenta a platii”. Completarea si depunerea formularului OPT se efectueaza in conformitate cu dispozitiile prevazute in anexa nr. 1 la O.M.F.P. nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT). Data depunerii declaratiei se considera data platii, conform legii.

Platitorii de impozite, taxe si contributii sociale care utilizeaza pentru declararea obligatiilor bugetare formularul OPT in conditiile prevazute mai sus nu mai depun formularul 100. Pentru declararea obligatiilor bugetare pentru care in perioada de raportare nu sunt indeplinite conditiile prevazute mai sus, se utilizeaza numai formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a.

In situatia in care contribuabilul a utilizat mai multe cai de transmitere a declaratiei fiscale, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii: Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat (formular 100) sau Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), dupa caz. Orice corectie ulterioara a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, in conditiile legii.

** Se modifica modelului si continutului formularularelor declaratiilor :

100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a;

-710 “Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/r -( ptr. acest formular se modifica si instructiunile de completare)

-300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cod 14.13.01.02;

301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, cod 14.13.01.02/s.

M.O.1042/23.11. – Ordin nr. 1714/2005 din 14/11/2005 privind aplicarea prevederilor H. G. nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

1. Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale

Incepand cu data de 1 ianuarie 2006 bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale vor fi folosite numai ca documente de inregistrare a platilor in Registrul de casa. Fac exceptie bonurile fiscale utilizate pentru justificarea taxei pe valoarea adaugata, aferenta carburantilor auto achizitionati in vederea desfasurarii activitatii si pentru inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor cu aceste achizitii, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului.

Pentru inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor, agentii economici vor solicita furnizorilor de bunuri sau de servicii sa emita factura fiscala (de la platitorii de TVA), factura (de la neplatitorii de TVA), alte documente specifice aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice, emise in baza H. G. nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, factura fiscala pentru material lemnos sau bonul de vanzare fiscala, aprobate prin H. G. nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase, dupa caz.

2. Completarea facturilor

In cuprinsul formularelor Factura si Factura fiscala, aprobate prin H.G. nr. 831/1997, se pot insera elemente suplimentare pe care acestea le considera necesare, cu conditia respectarii continutului de informatii prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si de alte acte normative in vigoare.

In conditiile in care plata bunurilor sau serviciilor prestate se efectueaza in numerar ori prin card bancar, concomitent cu emiterea facturii fiscale sau a facturii, nu este obligatorie completarea elementelor privind codul IBAN si banca de la rubrica “Cumparator”.

Prevederile art. 3 alin. (2) din O.M.F. nr. 29/2003 (cele cu privire la faptul ca in partea stanga jos a facturii fiscale vor fi mentionate si datele de identificare a persoanei care efectueaza livrarea bunurilor) se aplica numai in conditiile in care persoana care emite factura fiscala efectueaza si livrarea bunurilor din gestiunea furnizorului.

3. Completarea avizelor de insotire a marfii

In cazul in care la data livrarii bunurilor este intocmit Aviz de insotire a marfii, urmand ca in termenul prevazut de lege sa fie emisa factura fiscala, datele de identificare a persoanei care livreaza marfa si datele privind expeditia se completeaza numai pe avizul de insotire a marfii.

In conditiile in care pe avizul de insotire a marfii este inscrisa mentiunea “Urmeaza factura”, nu este obligatorie completarea datelor privind “Pretul unitar” si “Valoare”, acestea fiind elemente care se regasesc in mod obligatoriu pe factura. In aceasta situatie, pe avizul de insotire a marfii se vor introduce alte informatii, care sa conduca la identificarea produselor, respectiv codul produsului, greutate, volum sau alte elemente similare.

4. Utilizarea monetarelor

Se abroga prevederile Ordinului nr. 2055/1998 prin care se stipula ca toate unitatile din comertul cu amanuntul vor utiliza, pentru inregistrarea veniturilor, formularul cu regim special “Monetar cod 14-50-61”

M.O.1034/22.11.-Lege nr. 333/2005 din 15/11/2005 privind ratificarea Conventie din 30/03/2005 intre Romania si Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

Noua conventie o abroga pe cea din 1976 si, potrivit noilor reglementari, s-au micsorat semnificativ cotele de impozitare. Astfel:

Dividendele puteau fi impuse cu 15%. Acum impozitul nu va depasi 0% din suma bruta a dividendelor, daca beneficiarul efectiv este o societate (alta decat un parteneriat) care detine in mod direct cel putin 25% din capitalul societatii platitoare de dividende si 5% din suma bruta a dividendelor in toate celelalte cazuri;

Dobinzile puteau fi impuse cu 10% . Potrivit noii conventii, impozitul nu va depasi 3% din suma bruta a dobanzilor si, in anumite conditii nu se impoziteaza;

-Redeventele puteau fi impuse cu 15%. Acum impozitul nu va depasi 3% din suma bruta a redeventelor.

M.O. 1010/15.11. – Lege nr. 319/2005 din 10/11/2005 pentru abrogarea alin. (5) al art. 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private

(La acest alin. se precedea ca pe perioada acordarii bursei private se interzicea ca beneficiarul sa lucreze pentru cel ce acorda bursa sau pentru alta persoana juridica ori fizica desemnata de acesta)

M.O. 1008/14.11.- Ordonanta de urgenta nr. 148/2005 din 03/11/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal – venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole-, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 800 lei (RON). (De la 1 ianuarie 2007, cuantumul indemnizatiei este de 600 lei (RON) ). De la aceasta data inceteaza plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuata in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Plata indemnizatiilor pentru cresterea copilului restante, aferente perioadelor anterioare acestei datei, se efectueaza de catre directiile teritoriale, in conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, cu respectarea termenului general de prescriptie.

In perioadele in care beneficiarii acestor drepturilor realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda un stimulent in cuantum lunar de 300 lei (RON), situatie in care plata indemnizatiei de 800 lei (RON) se suspenda. (De la 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar este de 100 lei (RON).

Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, se acorda, la cerere in baza unor documente. Cererile si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora drepturi se depun, dupa caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

Calculul si plata acestor drepturi se fac de catre directiile teritoriale. Se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, imputernicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal.

M.O. 997/ 10.11. – Ordin nr. 1638/2005 din 02/11/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata

S-a eliminat din textul initial : 9.1.2. Diminuarea obligatiei declarate initial in decontul de taxa pe valoarea adaugata are efect asupra accesoriilor de la data comunicarii deciziei de corectare sau a instiintarii transmise de organul fiscal competent; accesoriile calculate anterior nu se modifica.

9.2. […] Suplimentarea obligatiei initial declarate in decontul de taxa pe valoarea adaugata genereaza accesorii, stabilite de la data depunerii decontului initial pana la data stingerii obligatiei. “

A fost completat cu: “10.1. Se considera eroare materiala si situatia in care persoana impozabila, inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, care poate solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata din perioada fiscala de raportare, nu a bifat, prin omisiune, caseta corespunzatoare din decontul de taxa pe valoarea adaugata din perioada fiscala de raportare.

10.2. Persoana impozabila care se afla in situatia prevazuta la pct. 10.1 poate solicita corectarea erorii materiale prin depunerea unei declaratii pe propria raspundere, din care sa rezulte constatarea situatiei, precum si exprimarea intentiei persoanei in cauza de a indrepta eroarea materiala. Declaratia se depune pana la data depunerii decontului de taxa pe valoarea adaugata aferent perioadei fiscale urmatoare, dar nu mai tarziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont.

10.3. Termenul de solutionare a solicitarilor de rambursare a sumei negative este de 45 de zile de la data depunerii declaratiei mentionate la pct. 10.2. “

M.O.981/04.11. – Circulara nr. 36/2005 din 01/11/2005 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna noiembrie 2005 – > 7,5% pe an.

M

M.O.981/04.11.- Decizie nr. 212/2005 din 18/10/2005 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din 15 octombrie 2005, avand drept obiect Metodologia privind remuneratia datorata de catre organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectiva

M.O. 978/03.11.- Ordin nr. 552/2005 din 29/09/2005 privind procedurile de raportare, de catre agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice

M.O.969/01.11. -Ordonanta de urgenta nr. 144/2005 din 18/10/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca ( Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2006. Dintre modificararile si completarile intervenite amintim:

* Se prevede modificarea termenului de depunere a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, de la 20 ale lunii urmatoare la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, fara sa se mai faca dovada platii;

* Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj a angajatorilor se micsoreaza, de la 3% la 2,5% , iar contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj a persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj – de la 4% la 3,5%;

*Se prevede ca termen de plata data de 25 inclusiv a lunii urmatoare;

*S-au modificat prevederile referitoare la indemnizatia de somaj. Dintre modificari amintim cea potrivit carei la indemnizatia ce se acorda somerilor (75% din salariul de baza minim brut) se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare;

*Completarea veniturilor salariale ale angajatilor in cazul absolventilor institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, cu o prima egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii, din bugetul asigurarilor pentru somaj. Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute la mai sus beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Aceste drepturi se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii;

*Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant, in plus de indemnizatiile care le primeau si pana acum, nu mai trebuie sa plateasca 2,5% pentru salariile astora)

M.O.953/27.10. -Lege nr. 302/2005 din 24/10/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

(*Capitalul social al societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000 euro , in echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii. In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatile pe actiuni si societatile in comandita pe actiuni la care nivelul capitalului social este inferior valorii prevazute la pct. 1 al art. I au obligatia majorarii, potrivit legii, a capitalului social la o valoare de minimum 25.000 euro, in echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii

* Modif. si completari cu privire la dizolvarea soc. com. )

M.O.951/26.10.-Ordin nr. 1530/2005 din 11/10/2005 privind procedura din 11/10/2005 de restituire a accizelor pe baza deconturilor de scutire de accize, depuse de beneficiarii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta, potrivit pct. 21, 22 si 23 din Normele metodologice de aplicare a titlului VII “Accize” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O. 929 – Ordin nr. 927/2005 din 06/10/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

M.O.922/17.10.- Ordin nr. 1494/2005 din 07/10/2005 pentru aprobarea Precizarilor metodologice ce trebuie avute in vedere la intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la data de 30 septembrie 2005

M.O.919/14.10. -Ordin nr. 1499/2005 din 07/10/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.445/2005 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedura fiscala (“Dupa punctul 3 din anexa se introduc doua puncte noi […]

4. In cazul castigului din transferul titlurilor de valoare, inclusiv partile sociale dobandite si instrainate in perioada 1 iunie 2005-31 decembrie 2005, cota de impozit este de 1%, impozitul fiind final. Modalitatea de calcul, retinere si virare a impozitului in cazul castigului din instrainarea partilor sociale este reglementata de prevederile art. 67 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.“)

M.O.907/11.10.- Lege nr. 279/2005 din 05/10/2005 privind ucenicia la locul de munca (va intra in vigoare la data de 08 februarie 2006)

M.O. 901/07.10.- Hotarare nr. 52/2005 din 31/08/2005 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania

M.O.901/07.10.- Circulara nr. 35/2005 din 03/10/2005 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna octombrie 2005 7,72%

MO.897/07.10.- Ordonanta de urgenta nr. 135/2005 din 29/09/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

M.O.893/06.10.- Ordin nr. 519/2005 din 27/09/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata (Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale)

M.O.892/05.10.- Ordonanta de urgenta nr. 130/2005 din 22/09/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca

M.O.883/03.10.- Ordin nr. 1330/2005 din 12/09/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 967/2005 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

M.O.880/30.09.- Ordin nr. 1445/2005 din 28/09/2005 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedura fiscala

(“[…] 2. In baza conventiilor de evitare a dublei impuneri, coroborat cu legislatia interna in materie: In situatia prezentarii, in termenul de prescriptie, a certificatului de rezidenta fiscala care atesta ca beneficiarul venitului are rezidenta fiscala intr-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri cu Romania, veniturile obtinute de acest nerezident din Romania sunt impozabile potrivit conventiei, in conditiile in care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in acel stat contractant pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile.

3. […]Pentru contribuabilii persoane juridice, ale caror sedii secundare au declarat impozitul pe veniturile din salarii la organul fiscal competent, folosind codul de identificare fiscala al sediului secundar, dar plata aferenta acestei obligatii bugetare a fost efectuata de catre contribuabilul persoana juridica folosind propriul cod de identificare fiscala, plata se considera efectuata de catre sediul secundar, fara calcul de obligatii fiscale accesorii de la data efectuarii platii de catre contribuabilul persoana juridica. Reglarea evidentei analitice pe platitori se va face pe baza cererii depuse de contribuabili, insotita de documentatia necesara.”)

M.O. 863/26.09.- Ordonanta nr. 92/2003 din 24/12/2003 privind Codul de procedura fiscala (Republicare 2)

M.O. 843/19.09. – Ordonanta de urgenta nr. 123/2005 din 01/09/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (” PRINTRE MULTE, MULTE ALTLE …: “Art. 107. – … (3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2) (suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum si pentru aparatele ce permit realizarea de copii), sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a certificatului unic de inregistrare la registrul comertului, in termen de 5 zile de la depunerea acestora. […] (6) Remuneratiile negociate de parti pot fi procentuale sau forfetare si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevazute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 si suporturi digitale. (7) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se calculeaza la valoarea in vama, in cazul importurilor si, respectiv, la valoarea facturata fara TVA, in cazul fabricantilor. Remuneratia este scadenta la data de 25 a lunii urmatoare efectuarii importului, respectiv facturarii de catre fabricanti. …

…;”Art. 1392. – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte: … c) incalcarea prevederilor art. 107 alin. (3) si (7) ; d) nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h) (“sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, in vederea repartizarii acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia sa furnizeze, in format scris si electronic, in termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate sub semnatura reprezentantului legal si cu stampila😉 “)

M.O. 807/06.09.- Circulara nr. 30/2005 din 01/09/2005 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna septembrie 2005 – 8,25% pe an.

M.O.593/08.07.- Ordin nr. 864/2005 din 20/06/2005 pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu

M.O.779/26.08.- Ordin nr. 595/2005 din 12/08/2005 privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare –

Modalitati de transmitere pe cale electronica a Declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale

M.O.742/16.08.- Lege nr. 21/1996 (r1) -> Legea concurentei -republicata

M.O.741/15.08.- Decizie nr. 167/2005 din 08/08/2005 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a remuneratiilor stabilite in suma fixa, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 769/1999, modificate pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel national (remuneratiile datorate pentru utilizarea operelor muzicale in scop ambiental de catre: A. Unitãti de alimentaþie publicã (restaurante, baruri, berãrii, birturi, cofetãrii, pizzerii, plãcintãrii, fast-food si orice asemenea unitãti) si sãli de jocuri; B. Unitãþi comerciale sau de prestãri cu activitate continuã; C. Evenimente ocazionale; D. Targuri ºi expoziþii; E. Sport ºi agrement; F. Turism; G. Transporturi; H. Spaþii de aºteptare + remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale in cadrul manifestarilor ocazionale si remuneratiile minimale pentru utilizarea operelor muzicale in cadrul manifestarilor ocazionale)

M.O.731/11.08.- Ordin nr. 1082/2005 din 28/07/2005 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora ([…]Agentii economici care emit facturi fiscale pentru prestari de servicii si/sau livrari de bunuri de utilitate publica, cum sunt: energia electrica, energia termica, gazele naturale, apa si altele de aceeasi natura, si care utilizeaza un sistem computerizat, bazat pe date controlate si inregistrate sau calculate printr-un sistem informatic de facturare care nu implica participarea directa a persoanei ce emite factura fiscala, nu au obligatia sa semneze si sa stampileze facturile fiscale; …Prevederi legate de formularele cu regim special utilizate in vederea efectuarii operatiunilor necesare lichidarii)

M.O.731/11.08.- Decizie nr. 156/2005 din 25/07/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva UPFR – Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania – drept colector unic al remuneratiei compensatorii curente titularilor de drepturi pentru copia privata – opere reproduse dupa inregistrari sonore sau audiovizuale

M.O.725/10.08.- Hotarare nr. 797/2005 din 14/07/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006

M.O.719/09.08.- Ordin nr. 375/2005 din 21/07/2005 privind stabilirea conditiilor pentru declararea contribuabililor inactivi

M.O.719/09.08. Decizie nr. 147/2005 din 13/07/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneratiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privata – opere reproduse de pe hartie (remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru aparatele fotocopiator, imprimanta, scanner si aparat multifunctional, cu/fara functie de fotocopiere, de catre importatorii si producatorii de astfel de aparate)

M.O.719/09.08. Decizie nr. 148/2005 din 13/07/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneratiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privata – hartie pentru copiator (format A4)

M.O.716/08.08.- Circulara nr. 29/2005 din 01/08/2005 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R., valabil in luna august 2005: 8,00% pe an

M.O.704/04.08.- Ordonanta nr. 39/2005 din 14/07/2005 privind cinematografia

( Intra in vigoare incepand cu 07.08.2005. Atentie!!! S-au modificat prevederile legate de fondul cinematografic!!!

d) colectarea unei contributii de 2% din pretul de vanzare si/sau de inchiriere al casetelor video inregistrate, DVD-urilor sau al oricarui alt material, care se adauga la pretul acestora, platibila de operatorul economic care face vanzarea si/sau inchirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video inregistrate sau DVD-uri sunt obligati sa transmita Centrului National al Cinematografiei lista contractelor de vanzare si/sau de inchiriere incheiate, cuprinzand valoarea acestora si datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentand si licentele pentru titlurile respective; in cazul filmelor cu interdictie de vizionare pentru minori, contributia este de 10% (Nou!);

e) colectarea unei contributii de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice si private, care se adauga la acest pret si care se incaseaza de la agentul de publicitate, sau de firma intermediara cumparatoare a minutelor de publicitate; acestea sunt obligate sa transmita Centrului National al Cinematografiei lista cu contractele incheiate, cuprinzand valoarea acestora si denumirea agentilor vanzatori; obligatia de plata revine agentiei de publicitate sau firmei intermediare cumparatoare a minutelor de publicitate, dupa caz (Nou!);

f) colectarea unei contributii de 3% in cazul vanzarilor barter, care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv, in cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar in care se difuzeaza publicitatea; plata contributiei catre Fondul cinematografic se face de agentul de publicitate sau, dupa caz, de agentul intermediar;

g) colectarea unei contributii de 3% din pretul minutelor de publicitate vandute din spatiul programului propriu de catre societatile de televiziune prin cablu, care au licenta pentru productia de programe, si care se adauga acestui pret; plata contributiei catre Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu, cu respectarea conditiilor prevazute la lit. d)-f);

h) colectarea unei contributii de 3% (inainte era 8% cu exceptia filmelor romanesti; in cazul filmelor care aveau interdictie de vizionare pentru minori, contributia era de 12%;) din incasarile provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen si pe orice fel de suport, in cinematografe sau in alte spatii destinate vizionarii cu public; contributia revine in proportie de 50% distribuitorilor si de 50% exploatantilor si va fi achitata de exploatant (Nou!);

i) o contributie de 1% aplicata asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru transmisia prin cablu a emisiunilor de televiziune si satelit (NOU!!!inaite exista o contributie de 1% din valoarea abonamentelor lunare de acces la programele consacrate transmiterii unor filme de fictiune a caror pondere depaseste 60% din timpul emisiei zilnice)

j) colectarea unei contributii de minimum 25% din venitul net realizat din cesiunea, acordata pe baza de licitatie, a drepturilor de difuzare si exploatare a filmelor romanesti din patrimoniul cinematografiei nationale, cu respectarea legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;

k) colectarea unei contributii de 1% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizeaza jocuri de noroc. Plata se va face pana la data de 31 mai a anului in curs, pentru anul precedent; (NOU!!!) […]

(2) Sumele datorate pentru contributiile stabilite la alin. (1) lit. d)-i) reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contributiile prevazute la alin. (1) lit. d)-i) se aplica asupra incasarilor totale realizate, din care s-a dedus TVA-ul aferent si/sau impozitul pe spectacol, precum si taxa de timbru cinematografic.

Art. 14. – Operatorii economici sunt obligati sa declare si sa vireze Centrului National al Cinematografiei sumele prevazute la art. 13 alin. (1) lit. d)-j), pana la data de 25 a lunii curente, pentru luna anterioara, precum si sa depuna lista contractelor incheiate, prevazute la art. 13 alin. (1) lit. d)-j), cu mentionarea valorii acestora.

M.O.698/03.08.- Ordin nr. 967/2005 din 06/07/2005 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

M.O.691/01.08.- Hotarare nr. 784/2005 din 14/07/2005 privind stabilirea nivelului dobanzii datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale

( Incepand cu 01.09.2005, nivelul dobanzii datorate pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat este de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere.)

M.O.689/01.08.- Ordin nr. 129/2005 din 18/07/2005 privind modificarea si completarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 79/2005

M.O.687/01.08.- Ordin nr. 542/2005 din 18/07/2005 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2005 -> incepand cu luna septembrie valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 7 lei.

M.O.672/27.07.- Lege nr. 241/2005 din 15/07/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Infractiuni

– contribuabilului care, cu intentie, nu reface documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control, desi acesta putea sa o faca -amenda de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.

– refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, dupa ce a fost somata de 3 ori, documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale -inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda .

– impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale -inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda .

retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursainchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda .

….- stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat -inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi

-(1) se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

b) omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

c) evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive;

d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

f) sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

g) substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale Codului de procedura penala.

(2) Daca prin faptele prevazute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani.

(3) Daca prin faptele prevazute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani.

Cauze de nepedepsire si cauze de reducere a pedepselor

Art. 10. – (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute de prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, invinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar.

(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1).

M.O.668/27.07.- Ordin nr. 1016/2005 din 18/07/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

M.O.657/25.07.- Decizie nr. 133/2005 din 23/06/2005 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din 21 iunie 2005, avand drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale si tabelul cuprinzand remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor ( 1. Utilizarea prin radiodifuzare de catre organismele de televiziune a operelor muzicale aduse anterior la cunostinta publica si ale caror drepturi de autor se afla in termenele de protectie prevazute de lege se poate face numai in baza unei autorizatii sub forma de licenta neexclusiva eliberata de organismul de gestiune colectiva desemnat de ORDA drept colector pe domeniul muzical pentru repertoriul protejat si determinat conform legii. 2.Utilizatorii au obligatia sa plateasca trimestrial organismului de gestiune colectiva desemnat in conditiile pct. 1 o remuneratie reprezentand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale radiodifuzate, determinata procentual din baza de calcul care se constituie din veniturile obtinute de fiecare dintre utilizatori din activitatea de radiodifuzare a repertoriului de opere muzicale determinat in conditiile legii. 4. Procentul aplicat bazei de calcul este de 2% ptr. anul 2005 si urmatorii. 5. In cazul in care, prin aplicarea procentului prevazut la pct. 4 asupra bazei de calcul a utilizatorului, remuneratia trimestriala este mai mica de 30.000.000 lei, utilizatorul datoreaza o remuneratie minima de 30.000.000 lei, care va fi reactualizata anual cu indicele de inflatie.)

M.O.656/25.07.- Lege nr. 246/2005 din 18/07/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

M.O.653/22.07.- Lege nr. 247/2005 din 19/07/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente*)

M.O.651/22.07.- Ordin nr. 978/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

M.O.645/21.07.- Ordonanta de urgenta nr. 107/2005 din 14/07/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

M.O.639/20.07.- Hotarare nr. 621/2005 din 23/06/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje (!!!!) (noi procente de reciclare si valorificare!!!)

M.O.637/20.07.Lege nr. 244/2005 din 15/07/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante (“Art. III. – (1) Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, acordate in baza reglementarilor legale in materie, si care, pana cel tarziu in cea de-a 15-a zi de la data publicarii in M.O. a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, fac dovada stingerii sumelor cuprinse in rate, a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plata pana la aceeasi data, precum si a indeplinirii celorlalte conditii in care inlesnirile au fost aprobate beneficiaza de mentinerea inlesnirilor pentru sumele ramase de plata, incepand cu data mai sus mentionata, cu toate efectele prevazute de lege.

………………………………………………………………………………..

(6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele esalonate, desi prin graficul de plata erau stabilite termene si dupa data mentionata la alin. (1), precum si pentru debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata ale caror termene de plata din grafice au expirat pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta sau expira pana la data mentionata la alin. (1), inlesnirea la plata se considera respectata la data la care toate conditiile au fost sau vor fi indeplinite, dar nu mai tarziu de data mentionata la alin. (1), inclusiv in situatia in care nu au fost constituite in termen garantiile sau nu a fost anuntata instrainarea de active.” )

M.O.636/20.07- Circulara nr. 25/2005 din 14/07/2005 privind adresele paginilor Reuters si Bloomberg in care se comunica ratele de dobanda BUBID, EURIBOR si LIBOR

M.O.636/20.07.- Regulament nr. 6/2005 din 14/07/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar si a Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 privind autorizarea operatiunilor valutare

M.O. 618/15.07.– Lege nr. 230/2005 din 13/07/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

M.O.603/13.07.- Ordin nr. 914/2005 din 28/06/2005 privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

M.O.597/11.07. – Ordin nr. 907/2005 din 27/06/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene (Incepand cu exerciþiul financiar al anului 2006, persoanele juridice prevãzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, aplicã reglementãrile contabile conforme cu directivele europene. !!! Institutiile de credit intocmesc si un set distinct de situatii financiare conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru necesitati proprii de informare ale utilizatorilor, altii decat institutiile statului.)

M.O.597/11.07.- Circulara nr. 23/2005 din 01/07/2005 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna iulie 2005 – este de 8,00% pe an.

M.O.582/06.07.- Ordin nr. 917/2005 din 28/06/2005 privind publicarea situatiilor financiare anuale (“Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice situatiile financiare anuale. Prin publicare se intelege depunerea documentelor prevazute de lege la oficiul registrului comertului si afisarea unor indicatori care au caracter public, in modalitatea prevazuta de aceasta institutie, respectiv publicarea pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului a indicatorilor respectivi, sau eliberarea la cerere de copii certificate de pe situatiile financiare anuale complete, raportul administratorilor si raportul de audit/comisiei de cenzori.”)

M.O.582/06.07.- Ordin nr. 918/2005 din 28/06/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2005 a agentilor economici

” Agentii economici vor depune la unitatile teritoriale ale M.F.P. discheta cu raportarile contabile la 30 iunie 2005, insotita de raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, raportul administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice. Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2005 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2005, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere care sa cuprinda toate datele de identificare a societatii comerciale: – denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare), adresa si numarul de telefon, numarul de inregistrare la registrul comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social. O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2005: persoanele juridice care aplica […]O.M.F. nr. 306/2002, pana la data de 10 august 2005; persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2005, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare depun declaratie pana la data de 10 august 2005; persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, inclusiv cele care efectueaza retratarea situatiilor financiare ale anului precedent, pana la data de 19 august 2005. “

M.O. 580/05.07.- Lege nr. 210/2005 din 04/07/2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei (Se introduc noi contraventii si amenzi. Contaventii noi: refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale; neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa; retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni; Amenzi noi in cazul savarsirii faptelor prevazute anterior (cele ptr.pers. jurid.): de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 500.000.000 lei inclusiv; de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 500.000.001 lei si 1.000.000.000 lei inclusiv; de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 1.000.000.000 lei.

S-a majorat penalitatea pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale de la 0,5% pentru pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fractiune de luna de intarziere la 0,6%.

Incepand cu 01.01.2006 nu vor mai exista penalitati de intarziere si, in toate actele normative in care se face referire la notiunile de dobanzi si/sau penalitati de intarziere aceste notiuni se inlocuiesc cu notiunea de majorari de intarziere. Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere »

M.O. 576/05.07.- Ordonanta de urgenta nr. 65/2005 din 29/06/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

M.O. 575/04.07.- Hotarare nr. 610/2005 din 23/06/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

M.O.571/04.07.- Ordin nr. 877/2005 din 22/06/2005 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

M.O.556/29.06.- Ordonanta de urgenta nr. 59/2005 din 23/06/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii

nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

M.O.549/28.06. – Ordin nr. 870/2005 din 21/06/2005 privind Registrul de evidenta fiscala (Este document cu regim special de tiparire si distribuire si se executa de Compania Nationala “Imprimeria Nationala – S.A.”, cu utilizarea unor elemente de securizare si cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se elibereaza contra cost de unitatile fiscale din raza teritoriala in care contribuabilul isi are declarat domiciliul fiscal, pe baza copiei certificatului de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, contribuabilii, platitori de impozit pe profit, vor achizitiona Registrul …. Contribuabilii nou-infiintati, declarati platitori de impozit pe profit, vor achizitiona Registrul de evidenta fiscala in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, iar cei care nu mai indeplinesc conditiile de platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor vor achizitiona Registrul de evidenta fiscala in termen de 30 de zile de la data la care au devenit platitori de impozit pe profit. )

M.O.549/28.06.- Procedura din 16/06/2005 privind inscrierea contribuabililor in evidenta speciala (persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care, in toate cazurile, in decurs de 12 luni consecutive, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii: nu au depus declaratii fiscale (fise fiscale, declaratii informative, formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, formularul 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” etc.) si situatii financiare (raportari contabile semestriale sau anuale), nu au efectuat plati datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale.)

M.O.529/22.06.- Decizie nr. 124/2005 din 01/06/2005 pentru publicarea in M.Of. al Romaniei, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzari initiale, si a tabelului cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ( Baza de calcul este constituita din totalitatea veniturilor brute lunare obtinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe, fara T.V.A. daca este cazul. In cazul utilizarii operelor mentionate in spoturile publicitare, in spoturile de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, acesta are obligatia de a obtine acordul expres al titularului de drepturi prin organismul de gestiune colectiva sau individual.

Utilizatorii au obligatia sa comunice organismului de gestiune colector unic, pana la data de 15 a fiecarei luni, un raport privind serviciile de programe retransmise in luna precedenta. Raportul va cuprinde pentru luna de raportare: lista serviciilor de programe retransmise, numarul de abonati si valoarea abonamentului, precum si baza de calcul asupra careia se aplica procentul din tabel (2%). Raportul va fi insotit de o adresa de inaintare purtand numele reprezentantului legal, semnatura si stampila utilizatorului, adresa prin care va fi confirmata pe propria raspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute de raport sau de documentele ce il insotesc. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor incasate de organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe. Informatiile ce fac obiectul raportarii pot fi transmise si in format electronic.

Remuneratia se plateste pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care este datorata. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati echivalente cu 0,1%, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de intarziere.)

M.O. 518/17.06. -Ordin nr. 754/2005 din 06/06/2005 pentru aprobarea Normelor privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor de denominare a valorii nominale a actiunilor/partilor sociale/unitatilor de fond ca urmare a aplicarii Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare (Modificarea capitalului social astfel incat valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale sa fie multiplu de 100 lei vechi)

M.O.516/17.06.- Protocol din 05/05/2005 privind Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul acestei remuneratii

Pentru importul si/sau fabricarea suporturi pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale si/sau aparate de sine statatoare, indiferent de modul de functionare, concepute pentru realizarea de copii, ce permit reproducerea operelor sonore sau audiovizuale, importatorii/fabricantii vor plati […]o remuneratie compensatorie pentru copia privata, lunara, potrivit tabelelor de mai jos.

Baza de calcul asupra careia se aplica procentele prevazute in cele doua tabele o constituie, dupa caz: pentru importuri – valoarea totala, rezultata din declaratiile vamale de import, a aparatelor si suporturilor ce permit reproducerea operelor sonore si audiovizuale, in sistem analog si digital, in luna pentru care este datorata (in baza de calcul nu intra T.V.A., taxe vamale, accize); pentru aparate si/sau suporturi fabricate in Romania – valoarea totala a facturilor lunare, emise de fabricanti, pentru aparatele si suporturile ce permit reproducerea operelor sonore si audiovizuale, in sistem analog si digital (in baza de calcul nu intra T.V.A.).

Remuneratiase plateste lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni urmatoare celei pentru care este datorata.

Odata cu plata remuneratiei, importatorii si fabricantii vor comunica organismului de gestiune colectiva unic colector un raport cuprinzand lista aparatelor si suporturilor importate sau fabricate in Romania si baza de calcul pe grupe de produse (aparate si suporturi in sistem analog si digital).

Prezentul protocol intra in vigoare dupa 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in baza Deciziei Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datoreaza
remuneratia compensatorie pentru copia privata, pentru care
partile s-au inteles prin negociere directa

Aparate Procent

1. Audio recorder 1,5%

2. Minidisk recorder 1,5%

3. Video recorder 1,5%

4. CD recorder, echipament HI FI ce functioneaza de sine statator 1%

5. DVD recorder, echipament HI FI ce functioneaza de sine statator 1%

6. MP3 recorder 1%

Suporturi Procent

Casete Audio 6%

Minidisk 5%

Casete Video tip VHS, super VHS (cu exceptia casetelor pentru camerele

video portabile de genul: Video 8, HI8, DVM, VHS-C, super VHS-C) 5%

Orice tip de DVD sau CD blank, inclusiv de CD data 3%

M

M.O.498/13.06.-Ordin nr. 693/2005 din 30/05/2005 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora ( Ce elemente trebuie sa cuprinda obligatoriu factura fiscala ; In cazul in care pentru plata facturilor fiscale emise pentru livrare de bunuri este incheiat un contract de factoring, exemplarul al doilea al facturii respective circula si se arhiveaza la societatea bancara sau la institutia financiara specializata, finantatoare. Societatea furnizoare poate emite factura fiscala in 4 exemplare, situatie in care exemplarul 4 circula si se arhiveaza la compartimentul desfacere, sau va face o copie a facturii fiscale pentru compartimentul respectiv.

Deasemenea, facturile fiscale pentru prestari de servicii, precum si cele pentru livrari de bunuri de utilitate publica, cum sunt: energia electrica, energia termica, gazele naturale, apa si altele de aceeasi natura, nu intra sub incidenta art. 3 alin. (2) din O 29/2003 – adica in partea stanga jos a facturii fiscale tb. mentionate datele de identificare a persoanei care efectueaza livrarea bunurilor, si anume: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport), codul numeric personal. Pentru aceste facturile fiscale nu este obligatorie inscrierea elementelor mentionate la rubrica privind expeditia, si anume: numele delegatului, datele de identificare a acestuia si semnatura. )

M.O. 492/10.06. -Ordonanta de urgenta nr. 47/2005 din 01/06/2005 privind unele masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale (modalitatea de rotunjire a veniturilor din salarii, precum si a celor asimilate salariilor, a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, a indemnizatiilor de somaj, a ajutoarelor si prestatiilor sociale, inclusiv a altor drepturi de natura celor mentionate, acordate potrivit legii)

M.O.491/10.06.- Hotarare nr. 448/2005 din 19/05/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

M.O.486/09.06.- Circulara nr. 16/2005 din 01/06/2005 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna iunie 2005-> 8,00% pe an

M.O.485/08.06.- Ordin nr. 677/2005 din 24/05/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a, cu modificarile ulterioare (“Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 23 februarie 2004, cu modificarile ulterioare, se completeaza cu randurile 59 si 60 dupa cum urmeaza: “ . Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal “, “60. Accize pentru electricitate “)

M.O. 468/02.06.- Hotarare nr. 49/2005 din 25/05/2005 privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din Romania

M.O. 467/01.06.- Lege nr. 164/2005 din 01/06/2005 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O. 466/01.06. – Lege nr. 163/2005din 01/06/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O. 464/01.06.- Ordonanta de urgenta nr. 45/2005 din 01/06/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O.462/31.05.- Lege nr. 159/2005din 27/05/2005 privind Tariful vamal integrat roman

M.O.459/31.05.- Ordin nr. 645/2005 din 19/05/2005 privind completarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

M.O.448/26.05.- Hotarare nr. 440/2005 din 12/05/2005 pentru reorganizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

M.O.444/25.05. – Ordin nr. 3327/2005 din 23/02/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003

M.O.442/25.05. – Ordin nr. 175/2005din 13/04/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de catre agentii economici cu activitate industriala ( Art. 1. – (1) Conducerile agentilor economici care isi desfasoara activitatea in domeniile prevazute in anexa nr. 1, denumiti in continuare agenti economici, sunt direct responsabile de asigurarea conformarii cu prevederile reglementarilor din domeniul protectiei mediului. Art. 2. – (1) Agentii economici au obligatia sa infiinteze un compartiment cu atributii in domeniul protectiei mediului, care este in directa coordonare a directorului/directorului general.

Trebuie transmise informatii privind protectia mediului confor anexei nr. 2 . Informatiile se transmit dupa cum urmeaza: pana la data de 31 iulie, informatiile aferente primului semestru;) pana la data de 31 ianuarie, informatiile aferente anului precedent

DOMENII
in care agentii economici isi desfasoara activitatea conform
Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN

Subsectiunea Cod CAEN

CA – Industria extractiva de produse energetice 1010-1200

CB – Industria extractiva de produse neenergetice 1310-1450

DB – Industria textila si a produselor textile 1711-1930

DD – Fabricarea lemnului si a produselor din lemn 2010-2052

DE – Fabricarea celulozei, hartiei si a produselor din hartie 2111-2125

DF – Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obtinute 2310-2330

prin rafinarea petrolului si a combustibililor nucleari

DG – Fabricarea substantelor, a produselor chimice si a fibrelor 2411-2470

si firelor sintetice si artificiale

DH – Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 2511-2524

DI – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2611-2682

DJ – Industria metalurgica si a produselor din metal 2710-2875

DK – Industria de masini si echipamente 2911-2972

DL – Industria de echipamente electrice si optice 3001-3350

DM – Industria mijloacelor de transport 3410-3550

DN – Alte activitati industriale 3611-3720

EA – Energie electrica si termica, gaze si apa 4011-4030

M.O. 430/2004 – Lege nr. 141/2005din 17/05/2005 pentru suspendarea aplicarii prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale (Art. 1. – Aplicarea prevederilor Legii privind pensiile ocupationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 5 iulie 2004, se suspenda pana la data de 1 iulie 2005 inclusiv…)

M.O. 425/19.05.- Lege nr. 146/200517/05/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare

modificarilor aduse de aceasta lege si prin prevederile O.G.10/2005 (art. 17)veniturile proprii ale Fondului Cultural National provin din urmatoarele surse:

a) o cota de 5% din incasarile realizate de agentii economici din vanzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, in conditiile legii, dupa bunuri culturale mobile proprietate publica ori dupa monumente sau componente ale monumentelor istorice proprietate publica;

b) o cota de 5% din incasarile realizate de agentii economici din vanzarea, prin licitatie publica, a bunurilor culturale mobile;

c) o cota de 2% din incasarile realizate de agentiile imobiliare din vanzarea imobilelor monumente istorice;

d) o cota de 40% din incasarile realizate de agentii economici din comercializarea publicatiilor interzise spre vanzare minorilor;

d.1) o cota de 20% din incasarile obtinute din vanzarea sau inchirierea fonogramelor sau videogramelor a caror vizionare nu este recomandata minorilor, potrivit legii;

e) o cota de 3% din incasarile realizate de agentii economici din vanzarea calendarelor sau cartilor postale ilustrate, afiselor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipariturilor mixte, altele decat cele prevazute la lit. a);

f) o cota de 2% din incasarile realizate de agentii economici care comercializeaza bunuri culturale provenite din import;

g) o cota de 2% din incasarile realizate de agentii economici din vanzarea produselor de arta populara;

h) o cota de 2% din veniturile realizate de agentii economici care isi desfasoara integral activitatea respectiva in incinta sau pe domeniul public aflat in spatiul de protectie al monumentelor istorice proprietate publica;

i) o cota de 1% din incasarile realizate de agentii economici din organizarea de distractii de tip luna-parc;

j) o cota de 1% din veniturile realizate de agentii economici care isi desfasoara activitatea in domeniul impresariatului artistic;

k) o cota de 10% din incasarile realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu continut erotic de catre agentii economici din sistemul de telefonie care ofera servicii cu valoare adaugata;

l) cota prevazuta la art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 624/2001;

m) o cota de 10% din valoarea marcajelor distinctive aplicate videogramelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 213/2002;

n) o cota de 3% din devizul general al investitiilor autorizate sa se realizeze de catre agentii economici pentru constructiile amplasate in spatiile de protectie ale monumentelor istorice proprietate publica;

…. (2) Cotele prevazute la alin. (1) lit. a)-k) se aplica asupra incasarilor totale realizate din activitatile respective, din care s-a dedus T.V.A. aferenta, si se adauga la sumele care fac obiectul bazei de calcu

(3) Veniturile prevazute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii si vor fi folosite pentru finantarea nerambursabila a programelor, proiectelor culturale si actiunilor culturale, in conformitate cu dispozitiile prezentei sectiuni.

Art. 18. – (1) Sumele reprezentand cotele instituite prin prezenta sectiune se calculeaza lunar de catre platitori si se varsa de catre acestia in bugetul Fondului Cultural National, pana la data de 15 a lunii urmatoare.

“(2) Sumele reprezentand cota prevazuta la art. 17 alin. (1) lit. k) se retin si se varsa de catre operatorii retelelor de comunicatii electronice prin intermediul carora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentand cota prevazuta la art. 17 alin. (1) lit. l) se calculeaza si se varsa de catre Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania, iar sumele reprezentand cota prevazuta la art. 17 alin. (1) lit. m) se calculeaza si se varsa de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care acestea s-au incasat de la beneficiar.”

(3) Modul de stabilire, varsare si gestionare a sumelor aferente cotelor mentionate la art. 17 alin. (1) se reglementeaza prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

M.O.414/17.05.- Ordin nr. 546/2005 din 28/04/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale

M.O.414/17.05.- Ordin nr. 559/2005din 03/05/2005 privind aplicarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 67/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Decont de scutire de accize”

M.O.410/16.05.- Ordin nr. 591/2005 din 15/04/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale

M.O.409/16.05.- Hotarare nr. 401/2005din 05/05/2005 privind infiintarea Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilitatii

M.O.408/13.05.- Ordin nr. 520/2005 din 25/04/2005 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata

( “Art. 2. – Prevederile prezentului ordin nu se aplica pentru corectarea erorilor de inregistrare in evidentele platitorilor a taxei pe valoarea adaugata, caz in care se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la corectarea de catre contribuabili a taxei pe valoarea adaugata.

Instructiuni: 1. Deconturile de taxa pe valoarea adaugata depuse de catre persoanele impozabile pot fi corectate din punct de vedere al erorilor materiale de catre organul fiscal competent, la initiativa acestuia sau la solicitarea platitorului.

2. Prin procedura de corectare de catre organul fiscal competent a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:

– erori de transcriere, cum sunt:

• preluarea eronata a sumelor din jurnale;

• inversarea unor cifre din sumele trecute in decont;

• preluarea eronata a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (declararea eronata a soldului de plata din decontul perioadei fiscale anterioare inscris la randul 22 din decontul de taxa pe valoarea adaugata);

– inregistrarea in decont a diferentelor de taxa pe valoarea adaugata de plata constatate de catre organele de control, contrar reglementarilor legale in materie;

– erori provenind din inscrierea in decontul de taxa pe valoarea adaugata a sumelor solicitate la rambursare in perioada anterioara. […]”)

M.O.404/03.05.- Ordin nr. 557/2005din 03/05/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, cu modificarile si completarile ulterioare

(“Art. 7.1. – Contribuabililor persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica nu li se vor elibera formulare tipizate cu regim special, at timp cat se regasesc in una dintre urmatoarele situatii:

– nu au depus declaratiile fiscale sau situatiile financiare la termenele de depunere la care aveau aceasta obligatie;

– nu au fost gasiti, in mod repetat, cu ocazia actiunilor de inspectie fiscala la domiciliul fiscal declarat sau la sediul social inregistrat;

– organul fiscal, ca urmare a constatarilor efectuate cu ocazia inspectiei fiscale la sediul contribuabilului, a depus o sesizare penala in legatura cu modul de gestionare si utilizare a documentelor fiscale, la institutia competenta.

Art. 7.2. – Contribuabilii cuprinsi in evidenta speciala, constituita potrivit art. 75 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot comanda si ridica formulare tipizate cu regim special, atat timp cat se afla in situatia care a generat trecerea lor in evidenta speciala. (este vorba despre evidenta speciala a contribuabililor inactivi)

Art. 7.3. – […] (3) Pana la data de 20 a fiecarei luni, Agentia Nationala de Administrare Fiscala in colaborare cu Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice va comunica Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A. listele cuprinzand contribuabilii prevazuti la art. 7.1 si 7.2. (4) Dupa primirea listelor cuprinzand contribuabilii prevazuti la art. 7.1 si 7.2, Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A. nu va elibera formulare tipizate cu regim special acestor contribuabili.” )

M.O.401/12.05.- Circulara nr. 15/2005 din 03/05/2005 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna mai 2005 > 7,96% pe an.

M.O.394/10.05.-Ordin nr. 3328/2005 din 23/02/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr.353/5.202/2003

M.O. 390/09.05.- Decizie nr. 97/2005din 28/04/2005 pentru publicarea Metodologiei privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice-audiovizuale de catre organismele de televiziune si a Tabelului unic cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice-audiovizuale: regizori-realizatori, scenaristi-adaptare-dialoguri, graficieni de animatie, pentru radiodifuzarea operelor lor.

M.O.386/06.05. – Decizie nr. 105/2005din 03/05/2005 pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie pentru copiator format A4

1. – Remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru coli de hartie format A4-80 g/m2 se plateste de toti fabricantii si importatorii de hartie din domeniu.remuneratiei compensatorii pentru copia privata datorata pentru coli de hartie pentru copiator format A4-80g/m2, pe anul 2005, conform intelegerii partilor, este de0,5%. Baza de calcul: remuneratia compensatorie pentru copia privata se calculeaza la valoarea statistica, in lei, din vama pentru hartia pentru copiator importata conform declaratiei vamale de import (D.V.I.) si facturii externe de import si, respectiv, la valoarea facturata fara T.V.A. cu ocazia punerii in circulatie a produselor de hartie pentru copiator format A4-80 g/m2 de catre fabricanti, mentionandu-se distinct pe factura cuantumul acesteia.)

M.O.384/06.05.- Circulara nr. 14/2005 din 21/04/2005 privind punerea in circulatie a bancnotelor si monedelor, emisiunea 2005 ( Art. 1. – Potrivit prevederilor art. 14 si 17 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie, incepand cu data de 1 iulie 2005, noua emisiune monetara”)

M.O.381/05.05.- Ordin nr. 516/2005din 22/04/2005 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

M.O.378/05.05.- Lege nr. 101/2005din 03/05/2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

3. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins: «(31) Pana la data de 30 iunie 2005, societatile comerciale pe actiuni si in comandita pe actiuni vor hotari denominarea valorii nominale a actiunilor, astfel incat noua valoare sa fie multiplu de 100, si majorarea sau reducerea corespunzatoare a capitalului social, cu pastrarea numarului de actiuni si a cotei de participare la capitalul social. Modificarea capitalului social se va efectua cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor. Aceleasi reglementari se aplica tuturor entitatilor economice. (32) Inregistrarea in registrul comertului a majorarii sau reducerii capitalului social se va efectua fara plata taxelor si tarifelor legale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.» 4. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins: «(41) In situatia in care societatile prevazute la alin. (31) nu procedeaza conform prezentei legi, Oficiul National al Registrului Comertului va inregistra din oficiu, la data de 1 iulie 2005, diminuarea valorii nominale a actiunilor emise de catre societatile in cauza, astfel incat sa fie respectate prevederile alin. (31). (42) Diminuarea capitalului social va fi inregistrata de catre societatile respective, conform normelor comune emise de Ministerul Finantelor Publice si de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.» “

M.O.375/ 04.05.- Decizie nr. 95/2005 din 21/04/2005 privind stabilirea procentului valabil pentru drepturile de autor si drepturile conexe, datorat de distribuitorii de servicii de programe prin cablu

M.O.367/29.04.- Ordonanta de urgenta nr. 30/2005 din 28/04/2005 privind modificarea alin. (2) si (3) ale art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

“(2) Prevederile art. I pct. 1-7, pct. 9 – referitor la modificarea art. 42 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 10-11 si pct. 17-18 inclusiv intra in vigoare la data de 1 mai 2005. (3) Prevederile art. I pct. 8, pct. 9 – referitor la modificarea art. 42 lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 12-16, pct. 19-25 inclusiv se aplica incepand cu data de 1 iunie 2005.” <=> Prevederile privind impozitarea veniturilor din dobanzi, a castigului din transferul titlurilor de valoare, din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni similare, a veniturilor primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, a veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal care intrau in vigoare la 1 mai 2005 au fost amanate pana la 1 iunie 2005

M

M.O.360/27.04.- Ordin nr. 507/2005 din 20/04/2005 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 18 martie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala

M.O.348/25.04. – Hotarare nr. 479/2003 (r1) din 18/04/2003 -Republicare privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

M.O.339/21.04.- Hotarare nr. 45/2005din 23/03/2005 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesionalCamera Auditorilor din Romania

M.O.328/19.04.- Ordin nr. 574/2005din 01/04/2005 privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere

M.O.310/ 13.04. – Ordin nr. 418/2005din 06/04/2005 privind unele precizari contabile aplicabile agentilor economici ( Inregistrarea in contabilitate a valorilor rezultate din rotunjirea sumelor reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat […] se face astfel:

a) Prin inregistrarea in debitul contului 473, in cazul in care sumele datorate se majoreaza: 473 = 4xx

b) Prin inregistrarea in creditul contului 473, in cazul in care sumele datorate se reduc: 4xx = 473

2. La sfarsitul exercitiului financiar, soldul debitor sau creditor al contului 473 se regularizeaza astfel:

a) Soldul debitor se preia in cheltuielile exercitiului financiar: 6588 = 473

b) Soldul creditor se preia in veniturile exercitiului financiar: 473 = 7588 “)

M.O.297/08.04. – Regulament nr. 4/2005 din 01/04/2005 privind regimul valutar (Prezentul regulament stabileste regimul efectuarii operatiunilor valutare; intra in vigoare la data de 11 aprilie 2005. )

– Norma nr. 3/2005 din 01/04/2005 privind functionarea pietei valutare interbancare

Norma nr. 4/2005 din 01/04/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

Norma nr. 5/2005 din 01/04/2005 privind autorizarea operatiunilor valutare

Norma nr. 7/2005 din 01/04/2005 privind masurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizarii operatiunilor in conturi de depozit in moneda nationala (leu)

M.O. 296/ 08.04.- Ordin nr. 230/2005din 18/03/2005 pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substantele existente conform Hotararii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente

Art. 2. – (1) Prezenta procedura se aplica substantelor existente fabricate sau importate in cantitati ce depasesc 10 tone/an. (2) Obligatia de a furniza informatii cu privire la aceste substante cade in sarcina producatorilor si importatorilor de substante existente, aflate in inventarul european al substantelor existente puse pe piata (IESCE-EINECS), aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 227/2002.

M.O.296/08.04.- Ordonanta de urgenta nr. 26/2005 din 31/03/2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante

M.O. 291/07.04.- Ordin nr. 460/2005 din 24/03/2005 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire

M.O.288/06.04.- Hotarare nr. 44/2005din 23/03/2005 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numarului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar (Art. 2. – Normele prevazute la art. 1 reglementeaza numarul mediu minim de ore de lucru pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar (240), neprecizandu-se o limita superioara, aceasta putand varia in functie de gradul de complexitate a activitatii entitatii care trebuie sa efectueze, potrivit legii, auditul financiar al situatiilor financiare.

Art. 3. – Pentru societatile cu un grad mai mic de complexitate a activitatii, care trebuie sa efectueze auditul financiar, potrivit legii, numarul mediu de ore pe ansamblu poate fi mai mic cu pana la 25% fata de numarul total prevazut in anexa la prezenta hotarare.)

M.O.288/06.04.- Circulara nr. 10/2005 din 01/04/2005 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna aprilie 2005> 8,45%pe an.

M.O.265/31.03.- Regulament nr. 2/2005 din 23/02/2005 privind ordinul de plata utilizat in operatiuni de transfer-credit (” Art. 37. – Prezentul regulament intra in vigoare la data de 8 aprilie 2005.)

Art. 1. – Prezentul regulament se aplica ordinelor de plata pentru platile efectuate in moneda nationala pe teritoriul Romaniei, cu exceptia ordinelor de plata pentru platile efectuate in baza instructiunilor de transfer-credit intre diferite unitati ale Trezoreriei Statului, celor procesate in conformitate cu Regulamentul B.N.R.10/1994 privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie[…] si ordinelor de plata procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului B.N.R.1/2003 privind decontarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria Statului … “)

M.O.263/30.03. – Ordonanta de urgenta nr. 24/2005din 24/03/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

( Sunt destul de multe modificari!!! Printre altele, incepand cu 01.04.2005 se modifica prevederile Codului Fiscal cu privire la accize. De la 01.05.2005 nu se mai acorda deducerea de amortizare de 20% , se schimba impozitarea veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare si a titlurilor de participare, a dobanzilor, a veniturilor din premii si jocuri de noroc. De la 01.06.2005 scutite fara drept de deducere a TVA operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole, realizarea, difuzarea si/sau retransmisia programelor de radio si/sau de televiziune, cu exceptia celor de publicitate, efectuate de unitatile care produc si/sau difuzeaza programele audiovizuale, precum si de unitatile care au ca obiect de activitate difuzarea prin cablu a programelor audiovizuale, vanzarea de licente de filme sau de programe, drepturi de difuzare, abonamente la agentiile internationale de stiri si alte drepturi de difuzare similare, destinate activitatii de radio si televiziune, cu exceptia celor de publicitate, importul de suporturi materiale, cum ar fi pelicule, benzi magnetice, discuri, pe care sunt inregistrate filme sau programe destinate activitatii de radio si televiziune, cu exceptia celor de publicitate)

M.O.262/30.03.- Ordin nr. 343/2005 din 25/03/2005 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

M.O.258/29.03.- Ordin nr. 334/2005 din 23/03/2005 pentru aprobarea modelului si continutului Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si Atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun

M.O.246/24.03.- Ordin nr. 261/2005 din 10/03/2005privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii ( formularul 200 “Declaratie de venit global”, cod 14.13.01.13; formularul 202 “Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente”, cod 14.13.01.13/4; formularul 203 “Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.01.13/3; ghidul pentru completarea si depunerea declaratiilor de venit pentru anul 2004; scrisoarea adresata contribuabililor, semnata de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala; plicul “CR”, destinat transmiterii declaratiilor de venit de catre contribuabili; plicul exterior pentru transmiterile in regim “Infadres Fiscal” ale documentelor pachetului informational catre contribuabili. )

M.O.206/10.03.- Ordin nr. 246/2005 din 04/03/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) (Art. 6. – (1) Formularul “Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT)”, aprobat prin prezentele norme metodologice, se utilizeaza numai pentru decontari in cadrul Sistemului electronic de plati.

(2) Datele privind intrarea in functiune a Sistemului electronic de plati, atat pentru plati intertrezorerii, cat si pentru plati interbancare (de mica si mare valoare) vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (www.mfinante.ro) si la sediile unitatilor Trezoreriei Statului. )

M.O. 205/10.03. – Ordonanta de urgenta nr. 16/2005din 09/03/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

M.O.195/08.03.- Circulara nr. 9/2005din 01/03/2005pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu completarile ulterioare (” 1. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins: “Art. 13. – Accesul rezidentilor si nerezidentilor pe piata valutara interbancara din Romania cu ordine de vanzare/cumparare de valuta este liber pentru toate operatiunile care pot fi desfasurate in conditiile prezentului regulament.” “)

M.O.195/08.03.- Circulara nr. 8/2005din 01/03/2005privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna martie 2005-10,75% pe an.

M.O.194/08.03.- Ordin nr. 95/2005din 12/02/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri

M.O.189/07.03.- Ordin nr. 185/2005din 23/02/2005 privind aprobarea inlocuirii anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica

M.O. 182/02.03. – Lege nr. 18/2005 din 28/02/2005 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca

M.O. 155/ 22.02. – Ordin nr. 147/2005din 15/02/2005 pentru modificarea ºi completarea Ordinului ministrului finanþelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie

Imprimarea se va executa pe fiecare exemplar original si va contine urmatoarele informatii: denumirea, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, atributul fiscal si sediul social.- fara sa mai fie obligatorie tiparirea si a contului bancar si a capitalului social.

Formularele cu regim special de inseriere si numerotare utilizate in activitatea financiara si contabila, personalizate, tiparite in baza prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 989/2002 privind tiparirea, inserierea si numerotarea formularelor cu regim special, care nu contin toate elementele de identificare prevazute la art. 1 alin. (2), pot fi utilizate pana la epuizarea stocului de formulare, cu conditia completarii de catre emitent, manual sau utilizand sistemele informatice de prelucrare automata a datelor, a elementelor care lipsesc.

In cazul in care pe parcursul desfasurarii activitatii se produc modificari ale unor elemente de identificare, cum ar fi denumirea sau sediul social, acestea pot fi operate in antetul formularelor prin inscriere sau prin aplicarea unei stampile care sa cuprinda datele de identificare actualizate.

Elementele de identificare «Codul IBAN» si «Capitalul social» pot fi pretiparite, prin imprimarea acestora pe fiecare exemplar original, sau pot fi inscrise manual ori utilizandu-se sistemele informatice de prelucrare automata a datelor.

Pentru sediile secundare ale persoanelor juridice formularele cu regim special de inseriere si numerotare se personalizeaza cu datele de identificare a persoanei juridice, iar elementele de identificare a sediului secundar se pot pretipari pe fiecare exemplar original sau se inscriu in momentul completarii formularului respectiv.

M.O. 153/21.02.- Ordin nr. 128/2005din 15/02/2005 privind unele reglementari contabile aplicabile agentilor economici (Art. 1. – (1) Sumele reprezentand venituri din inlesniri la plata creantelor bugetare, provenite din scutirea la plata la data de 31 decembrie 2004 a unor obligatii, potrivit sectiunii a 6-a a cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 507/2004, nu pot face obiectul distribuirii.

(2) Inregistrarea in contabilitate a sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza potrivit metodologiei prevazute la pct. I din anexa care face parte integranta din ordin. )

M.O.148/18.02.- Ordin nr. 149/2005 din 15/02/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al dobanzilor aferente sumelor reprezentand eventuale diferente intre impozitul pe profit platit la data de 25 ianuarie a anului urmator celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere intocmite pe baza situatiei financiare anuale

M.O. 147/ 18.02. – Hotarare nr. 84/2005din 03/02/2005pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

M.O.138/15.02. – Ordin nr. 46/2005din 07/02/2005 privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare(modificari Declaratie lunara privind evidenþa nominalã a asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat)

M.O. 127/09.02.- Hotarare nr. 41/2005din 19/01/2005privind modificarea si completarea Hotararii nr. 9/2001 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru aprobarea Regulilor privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari

( “Auditorii financiari sunt obligati sa efectueze anual 40 de ore de pregatire profesionala[…]

Nerespectarea prevederilor […]timp de 2 ani consecutivi conduce la posibilitatea neacordarii vizei sau la aplicarea altor sanctiuni disciplinare[…]” )

M.O.119/07.02.- Ordin nr. 33/2005 din 28/01/2005 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2005 (“Pentru semestrul I 2005, incepand cu luna martie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 68.000 lei”)

M.O.117/07.02.- Ordin nr. 91/2005 din 31/01/2005 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

M.O.116/04.02.- Circulara nr. 5/2005 din 01/02/2005 (“Pentru luna februarie 2005, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 15,69% pe an. “)

M.O.114/04.02.- Hotarare nr. 39/2005 din 19/01/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

>Hotarare nr. 39/2005 din 19/01/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

M.O.113/03.02.- Ordin nr. 85/2005 din 28/01/2005 privind stabilirea baremului anual de impunere si a deducerii personale de baza pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat in anul fiscal 2004

M.O.108/02.02.- Ordin nr. 67/2005 din 26/01/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Decont de scutire de accize”

M.O.101/31.01.- Ordonanta nr. 8/2005 din 20/01/2005 privind stabilirea unor masuri de preluare a Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor in subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor masuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

M.O.101/27.01.- Ordonanta nr. 20/2005din 27/01/2005pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala ( 4. Dupa alineatul (6) al articolului 83 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins: “(7) Sumele reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inscrise in deciziile de impunere, in actele administrative fiscale asimilate acestora, precum si in declaratiile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin reducere cand suma ce urmeaza a fi rotunjita este sub 500 lei si prin majorare cand aceasta este peste 500 lei.” )

M.O.98/28.01.- Hotarare nr. 38/2004din 15/12/2004privind inscrierea la stagiu a candidatilor declarati admisi in urma testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil

M.O.91/27.01.- Ordin nr. 36/2005 din 17/01/2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ( 200 “Declaratie de venit global”, cod 14.13.01.13; 201 “Declaratie speciala privind veniturile din strainatate”, cod 14.13.01.13/7; 202 “Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente”, cod 14.13.01.13/4; 203 “Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.01.13/3; 204 “Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice”, cod 14.13.01.13/2i; 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I; 206 “Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala”, cod 14.13.01.13/8; 207 “Declaratie speciala privind veniturile din activitati agricole”, cod 14.13.01.13/9s. )

M.O87/26.01.- Ordin nr. 39/2005 din 17/01/2005 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

M.O.83/25.01.- Ordin nr. 14/2005 din 14/01/2005 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania

M.O.78/24.01.- Lege nr. 58/1998 (REPUBLICARE1) din 05/03/1998 privind activitatea bancara

M.O.76/24.01.- Ordin nr. 35/2005 din 17/01/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101“Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 “Decont privind accizele” si 130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna”

M.O.75/25.01.- Ordonanta de urgenta nr. 28/1999 (REPUBLICARE 2) din 25/03/1999

privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

( Art. 1. – (1) Agentii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Art. 2. – Se excepteaza de la prevederile art. 1 alin. (1): a)[…]activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

M.O.75/21.01.- Hotarare nr. 2398/2004 din 21/12/2004 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003

( !!! Sunt destul de multe modificari si completari … “Art. 4. – In sensul ordonantei de urgenta, prin livrari de bunuri cu amanuntul si prestari de servicii direct catre populatie se intelege acele activitati desfasurate cu caracter permanent. Nu intra in aceasta categorie eventualele livrari de bunuri si prestari de servicii direct catre persoane fizice efectuate intamplator de catre agentii economici, altii decat comerciantii cu amanuntul.”;

… Modificari privind informatiile ce tb. sa fie continute de bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de comercializare a marfurilor in aeroporturile internationale si in regim de duty-free;

…Ce tb.facut in cazul transferarii unui aparat de marcat electronic fiscal de la un punct de lucru la altul, ambele situate in acelasi judet sau municipiu;.

M.O.55/17.01.- Ordin nr. 880/2004 din 20/12/2004 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

(Agentii economici producatori/importatori de ambalaje in vederea comercializarii cat si pentru ambalarea propriilor produse, agentii economici importatori de produse ambalate sunt obligati sa raporteze datele prevazute la art. 1-7 ale acestui Ordin, pe suport hartie si in format electronic, autoritatii teritoriale pentru protectia mediului din judetul in a carui raza teritoriala este inregistrat sediul social, insotite de lista punctelor de lucru, cu indicarea datelor de identificare a acestora, pana cel tarziu la data de 25 februarie a fiecarui an.

Agentii economici care au transferat responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, au obligatia de a transmite autoritatii teritoriale pentru protectia mediului din judetul in a carui raza teritoriala este inregistrat sediul social datele de identificare a agentului economic autorizat cu care a incheiat contractul de transfer de responsabilitate, pana cel tarziu la data de 15 ianuarie a fiecarui an.)

M.O.54/17.01.- Ordin nr. 1941/2004 din 28/12/2004 privind Procedura acordarii deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d)-f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si Procedura de alocare a unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

( Codul fiscal – art.86:

d) prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu, in limita echivalentului in lei a 200 euro pe an;

e) contributii la schemele facultative de pensii ocupationale, in limita echivalentului in lei a 200 euro pe an;

f) contributii pentru asigurarile private de sanatate, cu exceptia celor incheiate in scopuri estetice, in limita echivalentului in lei a 200 euro pe an;

Codul fiscal – art.90:

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare)

M.O.49/14.01.- Ordin nr. 1988/2004 din 29/12/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 161/2004 privind fisele fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O.48/14.01.- Lege a contabilitatii nr. 82/1991 (REPUBLICARE 3) din 24/12/1991

M.O.46/13.01.- Hotarare nr. 2139/2004 din 30/11/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

( fost clasificate in trei grupe principale si anume:

Grupa 1 – Constructii -corespunde cu vechea grupa 1 “Constructii”;

Grupa 2 – Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii –include vechile grupe: grupa 2 “Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”; grupa 3 “Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”; grupa 4 “Mijloace de transport”; grupa 5 “Animale si plantatii”;

– Grupa 3 – Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale -corespunde cu vechea grupa 6 .

Pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima, existand astfel posibilitatea alegerii duratei normale de functionare cuprinsa intre aceste limite. Astfel stabilita, durata normala de functionare a mijlocului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din functiune.

Pentru mijloacele fixe aflate in patrimoniu, a caror valoare de intrare nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii pana la data de 31 decembrie 2004, duratele normale de functionare ramase pot fi recalculate cu ajutorul relatiei[…]

In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de utilizare neconsumata, pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii in functiune, durata normala de utilizare ramasa), recuperarea de intrare se face pe durata normala de functionare ramasa.

In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de functionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, durata normala de functionare se stabileste de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.

Mentinerea in functiune a mijloacelor fixe care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian si naval, masini de constructii si de gospodarie comunala, masini de ridicat etc.) dupa expirarea duratei normale de functionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic intocmit de organisme de certificare sau organisme de inspectie tehnica abilitate in domeniul de activitate al mijlocului fix.

Pentru perioada in care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizarii aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora sau se diminueaza capitalurile proprii la data scoaterii din functiune)

M.O. 23bis/07.01.- Norma metodologica din 14/12/2004 de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila

M.O.23bis/07.01.- Nomenclator din 14/12/2004 si modelele si normele de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de inseriere si numerotare

M.O.39/12.01.- Ordin nr. 19/2005 din 07/01/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.O.39/12.01.- Hotarare nr. 37/2004 din 15/12/2005 privind modificarea cotizatiilor fixe si a unor tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

M.O.32/11.01. – Hotarare nr. 2406/2004 din 21/12/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

M.O.27/29.11. – Ordin nr. 1775/2004 din 29/11/2004 privind unele reglementari in domeniul contabilitatii

(” Art. 1. – Pentru exercitiul financiar al anului 2005 se aplica Reglemenarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr.306/2002, cu modificarile ulterioare, si Reglemenarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin O.M.F.P. nr.94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. – Persoanele juridice care indeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2 alin. (2) din O.M.F.P. nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica reglementari incepand cu data de 1 ianuarie 2005, astfel:

a) societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si societatile/companiile nationale retrateaza situatiile financiare ale anului 2004, urmand sa aplice efectiv reglementarile contabile mentionate in acest articol de la data de 1ianuarie 2005;

b) celelalte persoane juridice care indeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2 alin. (2) din O.M.F.P. nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele prevazute la lit. a), pot opta aplicarea reglementarilor contabile prevazute de acest articol sau pentru aplicarea in continuare a Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificarile ulterioare.

Art. 3. – (1) Situatiile financiare ale anului 2004 se depun […] la urmatoarele termene:

a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

b) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificarile ulterioare, inclusiv microintreprinderile, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

c) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar. “

[…])

M.O.27/10.01. – Ordin nr. 1898/2004 din 22/12/2004 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

(ATENTIE! Noi norme cu privire la livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a oricaror cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania, in conditii de reciprocitate si livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a cetatenilor straini angajati ai acestora, in limitele si in conformitate cu conditiile precizate in conventiile de infiintare a acestor organizatii.)

M.O.23/07.01.- Ordin nr. 1850/2004 din 14/12/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile ( Art. 1. – Se aproba Normele metodologice de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila

Art. 2. – Se aproba Nomenclatorul, modelele si normele de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de inseriere si numerotare

Anexele nr. 1 si 2 se publica ulterior in M.O. al Romaniei, Partea I, nr. 23 bis !!! )

M.O.22/07.01.- Ordin nr. 1687/2004 din 22/12/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare

M.O.14/05.01.- Circulara nr. 1/2005 din 03/01/2005 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna ianuarie 2005 (“Pentru luna ianuarie 2005 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 17,31% pe an.”)

M.O.13/05.01.- Ordin nr. 1899/2004 din 22/12/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal

M.O.5/04.01.- Hotarare nr. 2269/2004 din 09/12/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

M.O.1/03.01.- Hotarare nr. 2346/2004 din 14/12/2004 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara (“Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 3.100.000 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 171,333 ore in medie pe luna in anul 2005, reprezentand 18.093,40 lei/ora.”)